Nowelizacja kodeksu pracy

Rozpoczęła się finalizacja prac dotyczących zmian w Kodeksie Pracy. Ich celem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw unijnych. Termin wdrożenia pierwszej z dyrektyw minął 1 sierpnia 2022 roku. Nowelizacja przepisów wciąż nie weszły w życie! Oficjalnym powodem jest kalendarz sejmowy i fakt, że prace nad przepisami wciąż trwają. O zmianie terminu wejścia w życie przepisów Kodeksu Pracy poinformował Stanisław Szwed, wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej. Nowy przewidywany termin wdrożenia przepisów to 1 stycznia 2023 roku. Jakie zmiany szykuje rząd? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Zaświadczenie o zdolności do pracy

Nowelizacja kodeksu pracy – dlaczego?

Projekt zmian, który wprowadza wiele  korzystnych praw dla pracowników jest konsekwencją dostosowania polskiego prawa pracy do dyrektyw unijnych. Te z kolei zostały wprowadzone, aby zagwarantować wszystkim pracownikom Unii minimalne prawa. Głównym celem zmiany jest wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy poprzez możliwość godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym.  Projekt nowelizacji kodeksu pracy opublikowany przez rząd zmierza do wdrożenia rozwiązań przyjętych w dyrektywie work-life balance (nr 2019/1158). Ponadto dyrektywie w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (nr 2019/1152).

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kim jest zarządca sukcesyjny?

Nowelizacja – kontrola trzeźwości w miejscu pracy

Pierwszą zmianą jest wprowadzenie możliwości kontroli trzeźwości w miejscu pracy. Kiedy pracodawca może przeprowadzić taką kontrolę? Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób, dóbr lub ochrony mienia. Nie może naruszać przy tym godności oraz innych dóbr osobistych pracownika.  

Pracodawca, który zdecyduje się na stosowanie kontroli trzeźwości wobec swoich pracowników, w pierwszej kolejności musi ustalić taki zapis w regulaminie wewnętrznym lub obwieszczeniu. Zapis powinien określać sposób przeprowadzania kontroli. O wprowadzeniu możliwości kontroli trzeźwości pracodawca powinien poinformować pracowników nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

Czytaj  Kim jest zarządca sukcesyjny?
Nowelizacja kodeksu pracy
Nowelizacja kodeksu pracy

Nowelizacja – praca zdalna

Przewidywane zmiany w Kodeksie pracy regulują pojęcie i warunki świadczenia pracy zdalnej. Zgodnie z proponowaną definicją, praca zdalna jest pracą wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą (w tym w miejscu zamieszkania pracownika), w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Jakie zmiany dotyczące pracy zdalnej przyniesie nowelizacja Kodeksu pracy? Przede wszystkim konieczne będzie ustalenie warunków pracy zdalnej w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub w stosownym regulaminie po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami pracowników. Zarówno w porozumieniu, jak i regulaminie, mają zostać określone:

 • grupy pracowników, które mogą wykonywać pracę w trybie zdalnym;
 • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, kosztów energii elektrycznej i dostępu do łączy telekomunikacyjnych oraz innych kosztów bezpośrednio wynikających z wykonywania pracy;
 • ustalania ekwiwalentu pieniężnego w przypadku niezapewnienia przez pracodawcę materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
 • porozumiewania się pracodawcy i pracownika, dotyczące między innymi sposobu potwierdzania obecności pracownika na stanowisku pracy;
 • kontroli wykonywania pracy przez pracownika;
 • kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • montażu, inwentaryzacji, konserwacji i serwisu narzędzi, które zostały powierzone pracownikowi.

Wprowadzenie dwóch nowych urlopów

Według nowelizacji Kodeksu Pracy polscy pracownicy zyskają m.in. prawo do dwóch nowych urlopów:

 • urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni, przysługującego w sytuacji konieczności zapewnienia opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny, zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym; 
 • urlopu z powodu działania siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin przysługującego, gdy chodzi o pilne sprawy rodzinne spowodowane np. wypadkiem czy chorobą. 

Nowelizacja – umowa na okres próbny

Nowelizacja dotknęła również umowy na okres próbny, która ma być zawierana na okres nieprzekraczający
3 miesięcy w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Ponadto Umowę o pracę na okres próbny pracodawca zobowiązany będzie zawierać na okres nieprzekraczający:

 1. 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę z pracownikiem na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;
 2. 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę z pracownikiem na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.
Czytaj  Czy można zostawić depozyt u notariusza

Przedmiotowa zmiana jest kluczowa, albowiem uzależnia maksymalną długość trwania okresu próbnego od zamierzonego czasu trwania kolejnej zawartej umowy.

Warte uwagi: Przejście na pełny ZUS

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *