Marnowanie jedzenia - jak mu zapobiec?

Marnowanie jedzenia – jak mu zapobiec? To pytanie zadaje sobie wiele rozwiniętych krajów na świecie. Polskie przepisy nakładają na sprzedawców żywności obowiązek podpisania umowy z organizacją pozarządową. Mówimy o umowie, która nałoży obowiązek przekazania żywności dla organizacji pozarządowych – jeśli miałoby się zmarnować.

Umowa z organizacją pozarządową.

Przedsiębiorcy, na których ciąży obowiązek przeciwdziałania marnowaniu żywności, powinni znaleźć taką organizację pozarządową, czyli NGO, która zainteresuje się odbieraniem niesprzedanego jedzenia. Przedsiębiorcy sami mogą dokonać wyboru wśród organizacji. Jest tylko jeden warunek. Wybrana organizacja, zgodnie ze swoim statutem, musi zajmować się wykonywaniem zadań w sferze zadań publicznych. Ich zakres musi obejmować:

1. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; także wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 3. Działalność charytatywną, która polega m.in. na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym; prowadzenie zakładu żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

Informacji o najbliższych organizacjach uzyskamy w starostwie powiatowym lub na portalu organizacji pozarządowych www.spis.ngo.pl. Prędzej czy później organizacje same zainteresują się możliwością pozyskania żywności.

Z wybraną organizacją przedsiębiorca musi zawrzeć umowę w formie pisemnej lub elektronicznej z podpisem kwalifikowanym. Co ważne obowiązek podpisania umowy mają wszyscy właściciele placówek handlowych o powierzchni powyżej 400 m kw. i powyżej 250 m kw.

Marnowanie jedzenia – jak mu zapobiec? – Czego dotyczy umowa.

Umowa, którą zawrzemy z wybraną organizacją, określi zasady współpracy, zasady przekazywania za darmo żywności niesprzedanej. Umowa musi przede wszystkim zawierać:

1. Czas i sposób przekazywania NGO żywności i rodzaj żywności.

2. Podział kosztów odbioru i dystrybucji żywności pomiędzy stronami umowy. 3. Przypadki, w których organizacja może zrezygnować lub odmówić odbioru żywności. 4. Okres obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

Czytaj  Kim jest pracownik młodociany ?

Pamiętajmy, że nie przekazujemy napojów alkoholowych (powyżej 1,2%) oraz napojów – mieszaniny piwa i napojów bezalkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 0,5%.

Liczba organizacji, z którymi chcemy współpracować nie jest ograniczana. Jednakże z każdą z nich musimy posiadać odrębną umowę. Jeśli umowa się skończy lub ją wypowiemy, mamy tylko 14 dni na podpisanie nowej, ale tylko wtedy, gdy była to jedyna umowa.

Za zaniechanie zawarcia umowy z organizacją pozarządową grozi nam kara w wysokości 5tys.zł. Jeśli jednak wykażemy, że na terenie naszego powiatu nie ma odpowiedniej organizacji, kary tej unikniemy.

Marnowanie jedzenia – jak mu zapobiec? – Kampania edukacyjno-informacyjna.

Przepisy o zapobieganiu marnotrawstwu żywności zadbały też o to, by propagować tę ideę. Zobowiązują nas, abyśmy co najmniej raz w roku, przez co najmniej dwa kolejne tygodnie przeprowadzali w swym sklepie kampanię edukacyjno-informacyjną na temat racjonalnego gospodarowania żywnością i jak przeciwdziałać marnowaniu żywności. Kampanię organizujemy z organizacją, której przekazujemy jedzenie.

Sprawozdanie roczne o marnowanej żywności.

Obowiązuje nas raz w roku sprawozdanie o marnowanej żywności. Co więcej składamy je do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwemu dla naszej działalności. Co ważne zawierać musi dane o całkowitej masie marnowanej żywności w danym roku oraz o wysokości należnej opłaty za jej marnowanie, wraz ze wskazaniem wysokości opłaty, która zostanie wpłacona do funduszu. Wzór sprawozdania znajdziemy w Załączniku 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5.12.2020 roku.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Różnica między windykacją należności a zajęciem komorniczym
Czytaj  Znak towarowy - Wszystko co warto wiedzieć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *