Umowa śmieciowa

Jeśli Twój pracownik ulegnie wypadkowi w miejscu wypełniania obowiązków służbowych, konieczne jest sporządzenie protokołu. Nie wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę zdają sobie z tego sprawę. Czemu służy protokół powypadkowy? Dokument ten stanowi podstawę prawną do ubiegania się o odszkodowanie. Pozwala również na przeanalizowanie, czy wina nie leży po stronie Ciebie jako pracodawcy. Kiedy możesz zostać obarczony winą? Przykładowo – w sytuacji gdy nie dostosowałeś warunków w firmie do wykonywanych tam prac. Kto ma obowiązek sporządzić protokół powypadkowy? W jakim terminie trzeba to zrobić i co należy w nim zawrzeć? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Wypadek przy pracy – warto wiedzieć

Protokół powypadkowy – wyjaśnienie

Wypadek przy pracy to zdarzenie, które niestety wywołuje szereg skutków prawnych. Mówi o nim art. 3 ustęp 1. ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z tym artykułem za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Jak już wspomnieliśmy we wstępie – wypadek w pracy powoduje również konieczność sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Obowiązek sporządzenia protokołu powypadkowego wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Wzór protokołu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Protokół powypadkowy powinien zawierać również wnioski i środki profilaktyczne, zobowiązujące pracodawcę do podjęcia działań zapobiegających wystąpieniu podobnych wypadków w przyszłości. Protokół powypadkowy należy sporządzić nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku. Jednakże co w przypadku jeżeli ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku nastąpiło w terminie dłuższym niż 14 dni wskutek uzasadnionych przeszkód i trudności? Wówczas w protokole powypadkowym wymagane jest uzasadnienie powstałego opóźnienia wraz z wskazaniem jego przyczyn. Przepisy nie określają, w ilu egzemplarzach ma być sporządzony protokół powypadkowy. Wskazują jedynie, że powinien być przygotowany w „niezbędnej liczbie egzemplarzy”. Przeważnie zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w 3 egzemplarzach (dla poszkodowanego, dla ZUS i do dokumentacji własnej). Dodatkowo, wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia.

Czytaj  Jak otworzyć firmowy rachunek bankowy?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czym jest danina solidarnościowa?

Kto ma obowiązek sporządzić dokument?

Za każdym razem, gdy dojdzie do tego typu incydentu, pracodawca jest zobligowany powołać zespół, który ustali okoliczności, w jakich miało miejsce dane zdarzenie. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w skład zespołu powypadkowego musi wchodzić co najmniej jeden pracownik służby BHP, a także społeczny inspektor pracy.

Zdarza się jednak,  np. w małych firmach, że liczba zatrudnionych osób jest zbyt mała w porównaniu do tych wymogów. Zatem w takim przypadku kto ma obowiązek sporządzić protokół powypadkowy? Wówczas czyni to pracodawca wraz ze specjalistą powołanym spoza tego przedsiębiorstwa. Warto abyś wiedział, że osoba, która zgłosiła wypadek lub była jego świadkiem, również odgrywa istotną rolę w całym procesie. Jej relacja zostanie bowiem zawarta w protokole.

Protokół powypadkowy – struktura

Protokół powypadkowy powinien zawierać przede wszystkim następujące elementy:

 • wskazanie osoby pracodawcy (imię i nazwisko, NIP, REGON, PESEL, adres siedziby, numer dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość pracodawcy oraz kod PKD);
 • wskazanie z imienia i nazwiska osób wchodzących w skład zespołu powypadkowego;
 • doprecyzowanie kiedy zespół powypadkowy dokonał ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku;
 • dokładne wskazanie kiedy doszło do wypadku (data i godzina);
 • wskazanie osoby poszkodowanego oraz jej danych oraz osoby, która zgłosiła wypadek;
 • wyjaśnienie okoliczności wypadku i jego przyczyn;
 • określenie czy doszło do nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy. W szczególności przepisów BHP lub innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia wraz ze wskazaniem odpowiednich dowodów;
 • określenie czy wyłączną przyczyną wypadku, było naruszenie przez poszkodowanego pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, wraz ze wskazaniem odpowiednich dowodów;
 • wskazanie czy pracownik w chwili wypadku pozostawał w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniających się w znacznym stopniu do wypadku przy pracy, wraz ze wskazaniem odpowiednich dowodów;
 • określenie skutków wypadku oraz jego rodzaju;
 • określenie czy wypadek był wypadkiem przy pracy, czy wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy wraz z uzasadnieniem;
 • wnioski i wskazanie środków profilaktycznych.
Czytaj  Wynagrodzenie i czas pracy cudzoziemca

Protokół powypadkowy a niezbędna dokumentacja

Do protokołu powypadkowego należy dołączyć także kilka innych wymaganych dokumentów. Są to przede wszystkim:

 • pisemne wyjaśnienia pracownika będącego ofiarą wypadku w miejscu pracy;
 • spisane informacje pochodzące od ewentualnych świadków wypadku;
 • opinia lekarza na temat rozległości obrażeń, ich przyczyn oraz skutków wypadku;
 • zdjęcia z miejsca, w którym doszło do wypadku;
 • inne dowody zgromadzone w sprawie wypadku;
 • ewentualne zastrzeżenia poszkodowanego pracownika lub członków rodziny zmarłego pracownika co do treści protokołu powypadkowego;
 • ewentualne zastrzeżenia członka zespołu powypadkowego co do treści protokołu powypadkowego.

Warte uwagi: Prowadzenie działalności a praca na etacie

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Podatek - rodzaje deklaracji PIT

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czym jest danina solidarnościowa?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *