Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców.

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców.

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców. czyli powierzenie im nielegalnego wykonywania pracy, mamy w przypadku, gdy

1. Nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu, który uprawniałby go do pobytu na terytorium Polski.

2. Ma podstawę pobytu, ale wyklucza ona wykonywania pracy.

3. Nie posiada odpowiedniego zezwolenia na pracę.

4. Pracuje na innych warunkach lub na innym stanowisku niż to określono w odpowiednim zezwoleniu na pracę.

5. Pracuje bez zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej w wymaganej formie pisemnej.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Dotacja na działalność gospodarczą - z PUP

Sankcje wobec pracodawcy.

1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. Drastycznie podniosła się wysokość kar za wykroczenia popełnione przez pracodawców. Maksymalna kwota grzywny, w przypadku wielu wykroczeń, została podwyższona do 30.000 zł ( poprzednio 5.000 zł lub 10.000 zł ). Zatem w obecnym stanie prawnym za nielegalne zatrudnianie cudzoziemca pracodawcy grozi grzywna od 1.000 zł do 30.000 złotych.

Jednocześnie obniżono dolną granicę kary pieniężnej. Umożliwia to inspektorom pracy stosowanie mandatów karnych wobec pracodawców ( w kwocie od 1.000 zł do 2.000 zł ), zamiast kierowanie wniosków o ukaranie do sądu.

Nieuczciwy pracodawca podlega także innym karom, nie tylko pieniężnym. Może otrzymać odmowę wydania zezwoleń na pracę dla nowych cudzoziemców, o których się stara. Mówi o tym art. 120 ust. 3-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W dodatku nie wolno mu złamać prawa w ciągu 2 lat.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czym jest i jak napisać czynny żal?
Czytaj  Kim jest sygnalista?

Pracodawca pokrywa także koszty związane z wydaniem i wykonaniem decyzji.

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemców. – Sankcje wobec cudzoziemca.

Cudzoziemiec wykonuje pracę nielegalnie, jeśli:

1. Nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu, który uprawniałby go do pobytu na terytorium Polski.

2. Jego dokument pobytu nie pozwala na wykonywanie pracy zarobkowej. 3. Nie posiada odpowiedniego zezwolenia na pracę.

Nielegalnie pracujący cudzoziemiec podlega karze:

1. grzywny – od 20 zł do 5.000 zł,

2. może zostać zobowiązany do wyjazdu z Polski,

3. może otrzymać zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen na okres od 1 roku do 3 lat.

Organy kontrolne

W Polsce przeprowadzane są kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadzają je inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy i funkcjonariusze Straży Granicznej. Oni to mają prawo do legitymowania osób wykonujących pracę i przebywających na terenie zakładu pracy. Mogą ich przesłuchiwać. Mają też prawo żądać od pracodawcy przedstawienia im wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców , np. zezwolenia na pracę, zawartych umów czy dowodów zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Jeśli inspektor podczas kontroli stwierdzi, że zaistniało przestępstwo nielegalnego zatrudnienia, kieruje wnioski o ukaranie do sądu. Kara będzie dotyczyła tak pracodawcę jak i cudzoziemca. Jeśli to możliwe inspektor nie składa wniosku do sądu, ale nakłada mandat karny. Wszczyna także procedurę, która zobowiązuje nielegalnie pracujących cudzoziemców do opuszczenia Polski.

Drugi organ, Straż Graniczna jest także uprawniona do zatrzymywania osób i stosowania wobec nich środków przymusu bezpośredniego.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kim jest rezydent długoterminowy w UE?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Czytaj  Działalność w formie spółki komandytowej

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kim jest sygnalista?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *