Czy cudzoziemiec może prowadzić firmę?

Czy cudzoziemiec może prowadzić firmę? – Obywatele obcych państw mogą zarejestrować w Polsce firmę na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Muszą oni jednak posiadać zezwolenie: 1. na pobyt stały w Polsce, 2. na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 3. na pobyt czasowy udzielony w celu kształcenia się na studiach lub pozostawania w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym w Polsce.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Wynagrodzenie i czas pracy cudzoziemca

Działalność gospodarczą w Polsce mogą prowadzić również cudzoziemcy spoza UE. Muszą wówczas posiadać:

1. status uchodźcy i korzystać z ochrony uzupełniającej lub czasowej,

2. zgodę na pobyt tolerowany,

3. Kartę Polaka. Wyjątkiem jest możliwość bycia przedsiębiorcą, jeśli cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt czasowy, aby kontynuować prowadzenie wcześniej założonej działalności na podstawie wpisu do CEIDG.

Uwaga! Pamiętajmy, co mówią przepisy. Obcokrajowiec musi spełniać co najmniej jedną z wyżej wymienionych przesłanek ustawowych, aby mógł świadczyć usługi w Polsce jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Czy cudzoziemiec może prowadzić firmę? – Rezydenci mają łatwiej

Rezydent długoterminowy. Aby ułatwić otrzymanie wpisu do CEIDG cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Okres jego nieprzerwanego pobytu w Polsce musi wynosić 5 lat ( zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest maksymalnie na 3 lata ).

Do pięcioletniego okresu, potrzebnego w celu uzyskania statusu rezydenta, wliczamy obecny oraz wcześniejsze okresy legalnego i nieprzerwanego pobytu obcokrajowca w Polsce i na terenie innych państw UE. Nie oznacza to, że taka osoba nie może wyjechać i odwiedzić rodzinę za granicą. Owszem może, ale na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W całym okresie 5-letnim wyjazdy z Polski nie mogą przekroczyć łącznie 10 miesięcy. Spółka. Polska ustawa zezwala cudzoziemcom wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce. -Bez dodatkowych wymogów- w formie spółki komandytowej, komandytowo- akcyjnej, spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Co więcej, cudzoziemcy mogą nabywać akcje i udziały w spółkach kapitałowych. Mogą także przystępować do takich spółek ( chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej ).

Czytaj  Jak długo odpowiadasz za rękojmie ?

Zatem, każdy obywatel Ukrainy czy innego kraju może nabywać udziały i akcje w polskich spółkach i być wspólnikiem. Może tworzyć spółkę z polskim obywatelem i być w niej prezesem, a więc wchodzić w skład organów reprezentujących.

Umowa bez notariusza. Popularną spółką wśród obywateli Ukrainy jest spółka z o.o. zakładana przez Internet w ciągu 24 godzin, tzw. S24. Rejestracja takiej spółki nie wymaga umowy spółki zawieranej w formie aktu notarialnego ani numeru PESEL cudzoziemca.

Jak wygląda procedura ?

Cała procedura polega na zalogowaniu się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Po zalogowaniu widoczne są wszystkie dokumenty konieczne do zarejestrowania spółki. Spółka otrzymuje wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w formie elektronicznej. Dane nowego podmiotu są przekazywane także do rejestru REGON i do Krajowej Ewidencji Podatników ( CRPKEP ). Numery NIP i REGON nadawane są automatycznie.

Pamiętajmy, że należy wnieść wkład do spółki w wysokości co najmniej 5.000 zł i podpisać umowę spółki. Podpisy składają wszyscy wspólnicy spółki w formie elektronicznej.

Nowa spółka składa w – właściwym dla swojej siedziby – urzędzie skarbowym w Polsce zgłoszenie w zakresie danych uzupełniających na druku NIP-8. Zgłoszenie to składamy w terminie 21 dni od dnia rejestracji spółki. Rozliczenia podatkowe spółki zarejestrowanej w Polsce dokonywane są w polskim urzędzie skarbowym.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Windykacja w małej firmie - jak wygląda ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Działalność w formie spółki z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *