Kontrola konta bankowego

Od 1 lipca Urząd Skarbowy ma możliwość możliwość sprawdzenia kont bankowych osób fizycznych. Do tej pory mogło to się wydarzyć tylko w stosunku do osób podejrzanych. Co oznacza zmiana przepisów? Kontrola konta – czyje konta będą mogły zostać sprawdzone? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Nowelizacja kodeksu pracy przesunięta

Kontrola konta – warunek

Podstawowym warunkiem uprawniającym urzędy skarbowe do uzyskania informacji o rachunkach bankowych podatników jest wszczęcie postępowania podatkowego. Dopiero w momencie kontroli organ skarbowy może starać się o udostępnienie danych przez bank. Nie ma przy tym znaczenia, czy postępowanie wszczął urząd, czy też na wezwanie.

Zgodnie z art. 182 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia analizowanych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, wówczas instytucja zobowiązana jest na pisemne żądanie naczelnika urzędu udzielić stosownych informacji. Zatem bank sporządza, a następnie przekazuje dane dotyczące podatnika z zakresu:

  • posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;
  • posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;
  • zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych;
  • nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi;
  • obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Co istotne, żądanie udostępnienia informacji może się odbyć wyłącznie w drodze postanowienia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego. Zatem przedstawiciele organu skarbowego, którzy prowadzą postępowanie podatkowe mogą wystąpić do naczelnika o wydanie takiego postanowienia, jeżeli stwierdzono konieczność uzyskania dodatkowych informacji w celu ustalenia okoliczności potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Czytaj  Podrobienie podpisu – z czym się wiąże?

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Podrobienie podpisu – z czym się wiąże?

Kontrola konta – uzasadnienie

Jak podkreśla Minister Finansów, zmieniany przepis art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nie może być stosowany bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami, które są przedmiotem postępowania przygotowawczego prowadzonego w sprawie osoby podejrzewanej o popełnienie tych czynów.

Resort finansów zapewnia, że podatnicy nie muszą się obawiać wprowadzanej zmiany przepisów. Przy udzielaniu informacji banki ściśle przestrzegają tajemnicy bankowej stosując przepisy ustawy Prawo bankowe. Dane przekazane przez banki są chronione tajemnicą skarbową, którą regulują szczegółowo przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

Warte uwagi: Zaświadczenie o zdolności do pracy

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Na czym polega prokura?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Zbycie praw w spółce osobowej


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *