Prowadzenie działalności a praca etatowa

Każdy pracownik zatrudniony w danym przedsiębiorstwie, ponosi odpowiedzialność materialną za mienie oraz szkodę wyrządzoną pracodawcy. Kodeks pracy nakłada na pracownika obowiązek dbania o dobro zakładu pracy i chronienia jego mienia. Dodatkowo wprowadza „pracowniczą odpowiedzialność materialną”. W związku z powyższym pracodawca ma prawo dochodzić od pracownika ewentualnego naprawienia szkody. Prawo takie pracodawca nabywa z chwilą powstania szkody w  majątku pracodawcy (przedsiębiorstwa). Odpowiedzialność materialna pracowników ma zabezpieczać majątek pracodawcy. Ponadto ma sprawiać, aby pracownicy nie lekceważyli swoich obowiązków i dokładali należytej staranności przy ich wykonywaniu.

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Polski Ład 2.0 – zmiany podatkowe

Odpowiedzialność materialna

Najważniejsze informacje dotyczące odpowiedzialności materialnej pracownika można znaleźć w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy. Określa ona prawa i obowiązki pracodawcy oraz osoby zatrudnionej. Ponadto znajdziemy w niej informacje o zasadach egzekwowania niewykonania swoich zadań przez pracownika. Dodatkowo owa ustawa mówi również o regułach ustalania odszkodowania na rzecz zatrudniającego. Wśród tych informacji można znaleźć również podział odpowiedzialności materialnej pracownika na dwa rodzaje. Pierwsza z nich dotyczy szkody wyrządzonej pracodawcy. Natomiast drugi rodzaj odpowiedzialności materialnej pracownika dotyczy powierzonego mu mienia.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Najczęstsze błędy nowych firm

Szkoda wyrządzona pracodawcy

Aby można było mówić o takiej odpowiedzialności materialnej, muszą łącznie  zaistnieć dwa warunki:

  • pracodawca  poniósł szkodę,
  • szkoda była spowodowana niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem obowiązków pracowniczych z winy pracownika.

Co ciekawe, przepisy prawa nie uwzględniają czym jest naruszenie obowiązków lub ich nienależyte wykonywanie. Jednakże, ważne jest, z jakiego powodu pracownik spowodował szkodę. Jeżeli została ona wyrządzona nieumyślnie, wtedy wysokość odszkodowania nie może przekroczyć kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Jeżeli szkoda została wyrządzona umyślenie, pracownik zobowiązany jest do naprawienia szkody w całości. Umyślna szkoda występuje zawsze, gdy pracownik dokonał czynu z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym.

Czytaj  Prosta spółka akcyjna — nowa forma prowadzenia działalności

Pamiętaj jednak, że to pracodawca jest zobowiązany udowodnić, że powstałe okoliczności są wynikiem działania danego pracownika. Kodeks pracy nie wyklucza również sytuacji wyrządzenia szkody przez kilka zatrudnionych osób. Jednak wtedy odpowiadają oni za szkodę w równej mierze lub proporcjonalnie do podjętych –  lub zaniechanych działań.

Przeczytaj również: Podrobienie podpisu – z czym się wiąże?

Odpowiedzialność materialna pracownika
Odpowiedzialność materialna pracownika

Mienie powierzone pracownikowi

Mieniem powierzonym pracownikowi mogą być: pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności. Ponadto również środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Jednakże w przypadku tego rodzaju odpowiedzialności, pracownik może się z niej zwolnić. Kiedy tak się stanie? Jeśli udowodni, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych. Ponadto, jeśli przyczyną szkody jest niezapewnienie przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Głównymi zasadami charakteryzującymi tę odpowiedzialność są:

  • pełna odpowiedzialność pracownika za powstała szkodę,
  • domniemanie winy pracownika.

Ponadto mienie może zostać powierzone kilku osobom jednocześnie, poprzez przyjęcie przez nich wspólnej odpowiedzialności materialnej. W takiej sytuacji pracownicy odpowiadają w częściach określonych w umowie, chyba że zostanie ustalone, że szkoda została spowodowana w całości lub w części tylko przez niektórych z nich.

Warte uwagi: Nierozliczenie się z tytułu PIT – konsekwencje

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Najczęstsze błędy nowych firm

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Biznesplan – dla kogo i w jakim celu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *