Odpowiedzialność materialna pracownika

Każdy pracownik zatrudniony w danym przedsiębiorstwie, ponosi odpowiedzialność materialną za mienie oraz szkodę wyrządzoną pracodawcy. Kodeks pracy nakłada na pracownika obowiązek dbania o dobro zakładu pracy i chronienia jego mienia. Dodatkowo wprowadza „pracowniczą odpowiedzialność materialną”. W związku z powyższym pracodawca ma prawo dochodzić od pracownika ewentualnego naprawienia szkody. Prawo takie pracodawca nabywa z chwilą powstania szkody w  majątku pracodawcy (przedsiębiorstwa).Czytaj więcej ⟶