Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

Jako przedsiębiorca prowadzący własną firmę, możesz zawierać umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Najczęściej są to umowy o dzieło i umowy zlecenia. Opodatkowanie to jest zależne od kwoty należności określonej w dokumencie. Jednakże, jeśli przychody z tytułu umów cywilnoprawnych, w ramach których osoba świadczy dla Ciebie usługi, pokrywają się zakresem z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, wówczas stanowią przychody z jej działalności gospodarczej. Wtedy pracownik zatrudniony w Twojej firmie na umowę cywilnoprawną, uwzględnia opodatkowanie uzyskanych przychodów w rozliczeniu własnej działalności.

W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje związane z rodzajami opodatkowania umów cywilnoprawnych.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czynny żal a JPK_V7 - zmiany

Przychody – co się do nich zalicza?

Czym są przychody osób, które wykonują umowy cywilnoprawne, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? To otrzymane przez nie lub pozostawione im do dyspozycji przez zleceniodawcę pieniądze i wartości pieniężne. Ponadto przychód ten to również otrzymane przez pracownika świadczenia w naturze i wszelkie inne nieodpłatne świadczenia. Przychody z omawianych umów możesz opodatkować na dwa sposoby: według skali podatkowej lub ryczałtem.

Do przychodów, zgodnie z art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zalicza się między innymi:

1) przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, wymienionych poniżej (art. 13 pkt 8 ustawy o pdof),

Czytaj  Honorowy dawca krwi a ulga podatkowa

2) przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 9 ustawy o pdof).

Przeczytaj również: Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych – na zasadach ogólnych

Opodatkowane na zasadach ogólnych mogą być umowy cywilnoprawne, których kwota wynagrodzenia jest wyższa niż 200 zł. Pamiętaj jednak, że pod uwagę bierze się kwotę na umowie, a nie wartość należności, która określona jest w umowie.

Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych stawka podatku wynosi 17%. W podstawie obliczenia podatku musisz jednak uwzględnić kwotę kosztów uzyskania przychodów. Jest to kwota w wysokości 20% uzyskanego przychodu, pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne. Jako podatnik musisz odprowadzać te składki za każdego pracownika. Dodatkowo od ustalonej kwoty zaliczki na podatek dochodowy należy odjąć wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Tak obliczoną zaliczkę na podatek dochodowy, musisz przekazać na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zrób to w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ona pobrana.

Umowa cywilnoprawna – opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Zryczałtowany podatek dochodowy obliczany jest od kwoty osiągniętego przychodu i wynosi 17%. Z tej formy opodatkowania możesz skorzystać, jeśli określone w umowie wynagrodzenie nie przekracza 200 zł. Dodatkowo osoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną nie może być pracownikiem firmy, dla której świadczy usługę. Podatek należny wynosi 18% przychodu i nie możesz go pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu oraz składki ZUS. Ponadto wartości tej nie pomniejsza się o kwotę składki zdrowotnej. W sytuacji gdy dochód nie przekracza 200 zł, jako pracodawca nie wystawiasz zleceniobiorcy żadnej informacji o osiągniętych przez niego przychodach, a on nie wykazuje osiągniętych z umowy przychodów w zeznaniu rocznym.

Czytaj  Czynny żal a JPK_V7 - zmiany

Warte uwagi: Podatek VAT – kiedy nie można go odliczyć

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Polski Ład 2.0 – zmiany podatkowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *