Poręczenie cywilne

Poręczenie cywilne jest jedną z najpopularniejszych metod zabezpieczania wierzytelności. Przyjmuje ono postać umowy cywilnoprawnej. Zgodnie z nią jako osoba poręczająca (poręczyciel) jesteś zobowiązany względem wierzyciela, gdy on nie wykona owego zobowiązania. Z tego powodu poręczyciel przyjmuje na siebie osobistą odpowiedzialność za dług. Odpowiedzialność poręczyciela ma charakter akcesoryjnej. Oznacza to, że w przypadku nie spełnienia świadczenia przez dłużnika, wierzyciel ma prawo domagać się zapłaty bezpośrednio od jego poręczyciela. Poręczyć można za dług, który wynika z umów (np. z umowy pożyczki), ale także z innych zdarzeń prawnych – na przykład za zobowiązania alimentacyjne, czy też odszkodowawcze z tytułu czynów niedozwolonych.

Poręczenie cywilne uregulowane jest w przepisach Kodeksu cywilnego:

Art.  876.  [Umowa poręczenia]

§  1. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

§  2. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.

Czym jest poręczenie cywilne?

Elementy umowy poręczenia

Umowa poręczenia powinna zawierać następujące elementy:

  • datę i miejsce zawarcia umowy,
  • strony umowy – umowę zawiera się zarówno między osobami fizycznymi jak i osobami prawnymi. Określenie stron umowy musisz opisać na tyle szczegółowo, aby w razie potrzeby nie było problemu z ich identyfikacją. Dane osoby fizycznej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości, PESEL. Dane osób prawnych: nazwa, adres siedziba, NIP oraz dane osoby reprezentującej dany podmiot,
  • wskazanie osoby dłużnika,
  • przedmiot umowy – przedmiotem umowy jest dług. Sporządzając umowę powinieneś go szczegółowo określić. Ponadto warto, abyś wskazał powód zadłużenia oraz wynikające z niego konsekwencje. Dokładne określenie przedmiotu jest istotne, ponieważ umowa poręczenia jest zależna od wcześniej powstałego długu.
  • określenie odpowiedzialności – chodzi o solidarny charakter poręczenia. Odpowiedzialność może być pełna, określona procentowo lub ograniczona do określonej kwoty. Dodatkowo osoba poręczająca odpowiada również za odsetki oraz ewentualne koszty procesowe. Ponadto poręczenie może dotyczyć również długu przyszłego.
  • Podpisy stron – jest to element, o którym nie możesz zapomnieć. Dzięki niemu poręczenie cywilne staje się pełnowartościowym dokumentem i dowodem.
Czytaj  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Zobacz również: Forma opodatkowania – jaką wybrać?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  E-faktury – dlaczego warto?

Co w sytuacji, gdy dłużnik nie spełni świadczenia?

W sytuacji, gdy dłużnik zwleka ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel powinien niezwłocznie poinformować o tym poręczyciela, ponieważ to na niego spada odpowiedzialność za dług. Jeśli tego nie zrobi ponosi on odpowiedzialność za wszelką szkodę, jaką poręczyciel poniósł przez brak zawiadomienia go o opóźnieniu dłużnika.

Ponadto, gdy termin płatności długu nie jest określony lub jeżeli płatność długu zależy od wypowiedzenia, poręczyciel ma prawo żądać, aby wierzyciel wezwał dłużnika do zapłaty albo z najbliższym terminem dokonał wypowiedzenia. Żądanie może zostać wyrażone po upływie sześciu miesięcy od daty sporządzenia poręczenia. Jeżeli wierzyciel nie uczyni zadość powyższemu żądaniu, zobowiązanie poręczyciela wygasa.

Zobacz również: Siła wyższa – prawo samo w sobie?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *