umorzenie odsetek

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami Urząd Skarbowy może umorzyć na wniosek podatnika. Umorzenie odsetek przewidziane jest w art. 67a  § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Emerytura rolnicza – zmiany w KRUS

Zaległość podatkowa, czyli co?

Zgodnie z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej „Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.” Z tego przepisu wynika, że przesłanką konieczną do spełnienia jest istnienie po stronie podatnika zaległości podatkowej.

Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Natomiast, przepis art. 59 Ordynacji podatkowej wskazuje na formy wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Zaległość podatkowa istnieje do chwili wygaśnięcia zobowiązania podatkowego na skutek jednego ze wskazanych w tymże przepisie sposobów (w skutek zapłaty, potrącenia, umorzenia zaległości czy też przedawnienia). Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Skutki podatkowe dziedziczenia firmy

Wniosek o umorzenie

Podatnik zainteresowany umorzeniem należności dla Urzędu Skarbowego składa podanie wraz z uzasadnieniem i dokumentami potwierdzającymi okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie. Podanie powinno zawierać:

  • dokładne określenie rodzaju zaległości podatkowych, których podanie dotyczy oraz
  • wskazanie okresu za jaki zaległość podatkowa jest należna,
  • okoliczności stanowiących ważny interes podatnika lub interes publiczny uzasadniających zastosowanie ulgi w postaci umorzenia,
  • wskazanie osoby, od której pochodzi podanie oraz jej adresu.

Ponadto jeżeli wniosek o umorzenie należności podatkowej podatnik kieruje do instytucji z powodu trudnej sytuacji majątkowej i wynikającego z niej braku możliwości ich zapłaty, do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty. Mam na myśli poświadczenia sytuacji materialnej podatnika oraz wszelkie uzasadnienia. Dokumenty takie to:

  • zaświadczenia o dochodach,
  • zaświadczenia z urzędu pracy,
  • karta informacyjna z opieki społecznej,
  • kopie rozliczeń z urzędu skarbowego,,
  • oświadczenie o stanie majątkowym,
  • inne dokumenty mające wpływ na sytuację materialną oraz potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnoszący podanie.
Czytaj  Skutki podatkowe dziedziczenia firmy
umorzenie odsetek
Umorzenie odsetek

Przedmiotem rozpatrywania wniosku o umorzenie może być jedynie zaległość podatkowa, tj. podatek, którego termin płatności już upłynął. Złożenie podania i wydanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej / odsetek za zwłokę nie podlega pod obowiązek uiszczenia opłat. Dla załatwienia sprawy i udzielenia odpowiedzi przewidziany jest 1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia wpływu podania.

Warte uwagi: Czym jest danina solidarnościowa?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Podatek od nieruchomości - kto, jak i ile zapłaci?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Odroczony podatek dochodowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *