Niezgodne z prawem wypowiedzenie

Zdarza się, że przedsiębiorcy przekraczają swoje uprawnienia i dokonują nieuzasadnionego bądź niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Jednym z dopuszczalnych sposobów rozwiązania stosunku pracy jest wypowiedzenie umowy. Decydując się na wypowiedzenie umowy o pracę za wypowiedzeniem, trzeba pamiętać o zachowaniu wszystkich procedur. Ich nieprzestrzeganie może zakończyć się na drodze sądowej. Po wniesieniu przez pracownika odwołania do sądu pracy, jeżeli uzna on, że wypowiedzenie jest bezzasadne lub narusza przepisy prawa. Pracownik na podstawie przepisów Kodeksu pracy uzyskał narzędzie do dochodzenia swoich praw przed sądem. Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Wydajność pracy podczas home office?

Niezgodne z prawem – kiedy?

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia jest niezgodne z prawem, gdy nastąpiło:

  • bez zaistnienia przewidzianej prawem przyczyny. W przypadku umów o pracę na czas nieokreślony bez podania przyczyny wypowiedzenia czy niejasne i niezrozumiałe dla pracownika przedstawienie powodu wypowiedzenia lub niejasne lub niedostateczne skonkretyzowanie powodu jest uznawane przez sąd za brak przyczyny ze strony pracodawcy;
  • bez zasięgnięcia opinii lub uzyskania zgody związku zawodowego w przypadku pracowników szczególnie chronionych (np. kobiety w ciąży czy społeczni inspektorzy pracy). Niedopełnieniem obowiązku będzie w szczególności brak zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej;
  • z przekroczeniem miesięcznego terminu, przewidzianego na dokonanie tej czynność prawnej (termin zawity)
  • bez dopełnienia wymagań dotyczących formy oraz treści oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • bez odpowiedniej formy przy rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Konieczne jest rozwiązanie umowy w formie pisemnej, jej brak jest równoznaczny z wadliwym wypowiedzeniem umowy o pracę. Może być ono zawarte w formie elektronicznej, ale w takim wypadku trzeba go opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tylko wtedy jest to forma pisemna.
Czytaj  Czy można utworzyć jednoosobową spółkę akcyjną?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jaki jest termin wystawienia faktury i ile trzeba ją przechowywać?
Niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
Niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę

Niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy a roszczenia

W razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownikowi przysługują roszczenia:

  • o przywrócenie do pracy (wraz z nim można dochodzić roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy)
  • odszkodowawcze

To pracownik dokonuje wyboru roszczenia, którego chce dochodzić w postępowaniu sądowym.

Roszczenie restytucyjne czyli  roszczenie o przywrócenie do pracy. Nazwa taka wynika z faktu, że uwzględnienie tego roszczenia przez sąd pracy prowadzi do restytucji stosunku pracy. Następuje ponowne zatrudnienie pracownika (na dotychczasowych warunkach) wraz z momentem zgłoszenia przez pracownika gotowości do podjęcia pracy.

Ponadto pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje roszczenie wobec pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Funkcja tego świadczenia ma do pewnego stopnia charakter kompensacyjny. Dla wyrównania pracownikowi straty wynikającej z właśnie pozostawania bez pracy przez określony czas. Roszczenie to przysługuje w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu za pracę w okresie od miesiąca do trzech. Jest tak nawet jeśli nominalny okres pozostawania bez pracy był krótszy niż miesiąc).

Wysokość odszkodowania określona w art. 47Kodeksu pracy, w zależności od orzeczenia sądu, jest równa wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, jednak nie mniej niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. Pracownikowi, któremu przyznano odszkodowanie, wlicza się do okresu zatrudnienia okres pozostawania bez pracy odpowiadający okresowi, za który przyznano odszkodowanie. Odszkodowanie przewidziane w Kodeksie pracy jest niezależne od poniesionej przez pracownika szkody i na gruncie prawa pracy nie ma możliwości wypłacenia dodatkowego odszkodowania, choćby rzeczywista szkoda była znacznie wyższa od zasądzonej kwoty.

Czytaj  Jakie są możliwości kredytu dla firmy jednoosobowej? CZ. 2

Warte uwagi: Wcześniejsza spłata pożyczki – warto?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Skierowanie na badania lekarskie pracownika

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czy sprzedawca może odmówić przyjęcia płatności gotówką?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *