Cudzoziemiec z wysokimi kwalifikacjami

Zasady zatrudnienia obcokrajowca w zwodzie wymagającym wysokich kwalifikacji są nieco inne niż w pozostałych przypadkach. Cudzoziemiec z wysokimi kwalifikacjami musi legitymować się dyplomem szkoły wyższej lub minimum 5-letnim doświadczeniem w określonym zawodzie. Podstawę prawną do zatrudnienia takich osób stanowi ustawa o cudzoziemcach oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie. Co ważne jego wynagrodzenie nie może być niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy. Warto przypomnieć, że wysokość przeciętnego wynagrodzenia podaje zawsze Prezes GUS – możesz więc sam je sprawdzić. W takich przypadkach zezwolenie na pracę urząd wydaje na okres nie dłuższy niż 3 lata. Oczywiście można się o nie potem ubiegać ponownie.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kiedy nie obowiązuje prawo do odliczenia podatku VAT?

Kto nie może ubiegać się o udzielenie zezwolenia?

  • obcokrajowiec, który ubiega się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych lub w celu mobilności długoterminowej naukowca,
  • pracownik przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, który został oddelegowany przez pracodawcę do pracy w Polsce
  • obcokrajowiec, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy dla rezydenta długoterminowego UE
  • obcokrajowiec wykonujący w Polsce pracę sezonową,
  • cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski na podstawie wizy turystycznej
  • obcokrajowiec, który przyjechał odwiedzić rodzinę.

Cudzoziemiec z wysokimi kwalifikacjami – gdzie i kiedy złożyć dokumenty.

Stosowny wniosek składamy do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obcokrajowca. Cudzoziemiec składa wniosek osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski. Opłata skarbowa wynosi 440 zł.

Niezbędne dokumenty jakie należy złożyć to Wypełniony prawidłowo formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Ponadto dołączamy 4 aktualne zdjęcia oraz kserokopię ważnego dokumentu podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Dodatkowymi dokumentami są także Między innymi zaświadczenie o obiciu ubezpieczeniem zdrowotnym. Dołączamy także zgodę właściwego urzędu na wykonywanie danego zawodu. Kolejny dokument to potwierdzenie kwalifikacji – dotyczy to zawodów regulowanych. Dołączamy także umowę potwierdzającą zawarcie stosunku pracy. Umowa musi zostać zawarta na okres nie krótszy niż rok. Jeśli nie musisz mieć zezwolenia na pracę przedstaw dokumenty, który to potwierdza. Czas oczekiwania na wydanie decyzji, skrócisz jeśli przedstawisz także informację, że pracowałeś już w Polsce w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Dołącz także test rynku pracy

Czytaj  Jakie kary za nietrzeźwość w pracy ?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak zawrzeć umowę pisemną?


Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak zawrzeć umowę pisemną?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *