Kontrola podatkowa w firmie

Zbliża się kontrola podatkowa w firmie ? Przeczytaj ten artykuł.Zasady i przebieg kontroli podatkowej znajdziesz w prawie przedsiębiorców O kontroli w twojej firmie musisz być prawidłowo powiadomiony. Organ kontrolny wszczyna swe działania nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze kontroli. Jeśli nie dojdzie do niej w ciągu 30 dni od powiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Za twoją zgodą kontrola może rozpocząć się przed upływem 7 dni od zawiadomienia.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czym jest Konstytucja Biznesu?

Co musi zawierać zawiadomienie o kontroli

Przede wszystkim zawiadomienie musi zawierać nazwę organu, który będzie przeprowadzał kontrolę. W zawiadomieniu organ musi podać dokładną datę i miejsce wystawienia. Co ważne zawiadomienie zawiera zawsze oznaczenie kontrolowanego oraz zakres kontroli. Zawiadomienie zawiera także pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji. Ważny jest także, podpis osoby upoważnionej; jeśli zawiadomienie ma formę dokumentu elektronicznego – podpis kwalifikowany elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty. Jednakże jest wiele wyjątków od obowiązku powiadomienia cię o kontroli. Kiedy?

Wyjątki od obowiązku zawiadomienia o kontroli.

Kontrola nie musi być zawiadamiana jeśli sprawa dotyczy:

 • sprawdza zasadność zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wg przepisów o podatku od towarów i usług
 • ma być wszczęta na żądanie organu, który prowadzi postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w źródłach firmy lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
 • dotyczy niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej
 • ma przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • ma tryb natychmiastowy; mówi o tym art.284a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r.
 • ma charakter doraźny – sprawdza ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy rejestrującej, jej użytkowania lub sporządzania spisu z natury
 • dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin
 • sprawdza warunki zawieszenia działalności gospodarczej
 • dotyczy zasadności zwrotu podatku w rozumieniu przepisu rozdziału 7b ustawy z dnia 26.07.1991r. oraz rozdziału 6a ustawy z dnia 15.02.1992 roku
Czytaj  Wykroczenie skarbowe a przestępstwo skarbowe

Organ podatkowy nie powiadomi o kontroli wcześniej również wtedy, gdy kontrolowany został prawomocnie skazany Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa skarbowe, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu; o tym mówi ustawa z dnia 29.09.1994 roku. Jak również jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organ nie powiadomi Cię o kontroli jeśli nie masz miejsca zamieszkania ani adresu siedziby, co uniemożliwia dostarczenie pism.

Kontrola podatkowa prowadzona jest na podstawie imiennego upoważnienia. Wystawia je naczelnik urzędu skarbowego lub osoba zastępująca go. Upoważnienie może wystawić także wójt. Co więcej może być to też burmistrz lub prezydent miasta. Także starosta, marszałek województwa lub osoby odpowiednio ich zastępujące. Może to być również skarbnik jednostki samorządu terytorialnego – pracownikom urzędu Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli może wystawić także Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub jego zastępca – pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli musi zawierać:

 • oznaczenie organu kontrolującego, datę i miejsce wystawienia
 • podstawę prawną kontroli
 • imię i nazwisko kontrolującego, numer jego legitymacji służbowej
 • oznaczenie kontrolowanego
 • zakres kontroli
 • oznaczenie organu kontrolującego, datę i miejsce wystawienia
 • podstawę prawną kontroli
 • imię i nazwisko kontrolującego, numer jego legitymacji służbowej
 • oznaczenie kontrolowanego
 • zakres kontroli
 • podpis osoby udzielającej upoważnienie; jej stanowisko lub funkcję
 • pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego
 • wskazanie informacji, o których mowa w art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku.

W przypadku twojej nieobecności podczas kontroli masz obowiązek ustanowić swego pełnomocnika. Kontrola może być także wszczęta niezwłocznie, tylko po okazaniu legitymacji służbowej, bez wcześniejszego zawiadomienia. Ma to miejsce wówczas, gdy kontrola ma przeciwdziałać popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Ma zabezpieczyć dowody jego popełnienia.

Upoważnienie do takiej kontroli otrzymasz w ciągu 3 dni od dnia jej wszczęcia.

Czytaj  Co może przejąć urząd skarbowy na spłatę zaległego podatku?

Gdzie odbywa się kontrola ?

Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie Twojej firmy, co więcej może być miejsce przechowywania dokumentacji. Kontrola jest przeprowadzana w miejscach, gdzie prowadzisz swoją działalność i w godzinach pracy firmy. Jeśli księgi podatkowe znajdują się poza siedzibą, to na żądanie kontrolującego masz obowiązek zapewnić mu do nich dostęp. Czynności kontrolne odbywają się w Twojej obecności lub w obecności twojego pełnomocnika. Jednakże możesz się zrzec tego prawa.

Kontrola podatkowa w firmie – Kontrolujący jest upoważniony do:

 • swobodnego wstępu na twój grunt, do budynków i lokali
 • może wejść do lokali mieszkalnych, jeśli z deklaracji podatkowej wynika, że ponosiłeś wydatki na cele mieszkaniowe
 • żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do jego oględzin
 • wglądu do akt, ksiąg i dokumentów związanych z kontrolą, a także do sporządzania ich odpisów, kopii
 • do zabezpieczania zebranych dowodów
 • może legitymować innych osób firmy
 • żądania przeprowadzenia spisu z natury
 • może przesłuchać kontrolowanego i inne osoby w firmie
 • zasięgania opinii biegłych.

Kontrola podatkowa w firmie – Dokumenty końcowe kontroli

Kontrola podatkowa w firmie – Dokumentem końcowym kontroli jest zawsze protokół. Zawiera on w praktyce to samo co zawiadomienie o kontroli i upoważnienie do jej przeprowadzenia. Co ważne protokół pokontrolny musi zawierać opis ustaleń faktycznych oraz ich ocenę prawną. Do protokołu dołącza się także dokumentację dowodową. Na końcu otrzymasz pouczenie o prawie do zastrzeżeń czy zażaleń. Masz prawo także do złożenia korekty deklaracji. Pamiętaj, że jeśli w toku przeprowadzonej kontroli ujawniono jakieś nieprawidłowości masz obowiązek powiadamiać organ kontrolujący o zmianie adresu Obowiązek ciąży na Tobie przez 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli. – Zostaniesz o tym również pouczony

Kontrola podatkowa w firmie – Co jeśli nie zgadzam się z ustaleniami kontroli?

Kontrola podatkowa w firmie – Protokół urzędnik sporządza w dwóch egzemplarzach. Jeden otrzymujesz Ty. Możesz nie zgadzać się z jego ustaleniami. W takim przypadku masz prawo przedstawić swoje zastrzeżenia w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. Na rozpatrzenie twojego odwołania organ kontrolny ma także 14 dni.

Czytaj  Zawieszenie działalności gospodarczej

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Analiza PEST-czym jest?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czym jest wykupienie długu ? - To warto wiedzieć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *