Prawa pracownika

W sierpniu 2022 r. mają wejść w życie przepisy rozszerzające wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Pojawią się nowe obowiązki dla pracodawców, a wraz z nimi sankcje za ich naruszenie. Zwiększy się tym samym liczba sytuacji, w których inspektor pracy będzie mógł nałożyć mandat na pracodawcę. Jakich nowych przepisów będą musieli przestrzegać pracodawcy? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby poznać odpowiedź na pytanie.

Przeczytaj również: Praca zdalna uregulowana prawnie

Zmiany w kodeksie pracy przez dyrektywy unijne

Prawo polskie musi dostosować się do wdrożenia przepisów unijnych: 

  1. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.6.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz 
  2. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.6.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Pierwsza z wymienionych dokumentów ma wpłynąć na poprawę popieranie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia, zapewniając równocześnie zdolność adaptacyjną rynku pracy. Druga z dyrektyw ma zapewnić  ustanowienie minimalnych wymagań. Te wymagania mają na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy. Ponadto chodzi o ułatwienia dla pracowników, którzy są jednocześnie rodzicami lub opiekunami. Nowe przepisy mają umożliwić im pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kiedy można cofnąć pełnomocnictwo?

Zmiany w kodeksie pracy – lista wykroczeń

  1. Pracodawca będzie musiał w ciągu 7 dni od dopuszczenia pracownika do pracy, przekazać mu informację o warunkach zatrudnienia lub zmianie warunków zatrudnienia. Jeśli tego nie zrobi, popełnia wykroczenie.
  2. Pracownik, który jest zatrudniony przynajmniej 6 miesięcy będzie mógł poprosić o zmianę rodzaju umowy (np. na umowę na czas nieokreślony). Prośba taka będzie musiała być skierowana na piśmie, a pracodawca musi na taki wniosek odpowiedzieć. Jeśli nie odpowie pisemnie, popełnia wykroczenie.
  3. Pracownik-rodzic, który ma dziecko w wieku do 8 lat, będzie mógł skorzystać z elastycznej organizacji czasu pracy. W związku z tym pracownik będzie mógł skorzystać z 2 dni albo 16 godzin zwolnienia od pracy. Mam na myśli przypadki wystąpienia siły wyższe albo pilnej sprawy rodzinnej, spowodowanej chorobą lub wypadkiem. Pracodawca będzie musiał przestrzegać tych uprawnień pracownika.
  4. Urlop opiekuńczy. Pracownik uzyska prawo do maksymalnie 5 dni dodatkowego urlopu na sprawowanie osobistej opieki nad członkiem rodziny. Pracownik będzie musiał jednak prośbę o taki urlop złożyć na piśmie, najpóźniej w ciągu 3 dni przed rozpoczęciem takiego urlopu. Rodzice, którzy będą chcieli opiekować się dzieckiem do lat 8, składają wniosek o elastyczny wymiar pracy najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
  5. Nowe zasady zawierania umów na okres próbny.
  6. Wprowadzenie zakazu zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą.
  7. Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.
Czytaj  Jak uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny?
Prawa pracownika
Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Jakie kary za nowe wykroczenia?

Zgodnie z działem XIII KP za wykroczenia przeciwko prawom pracownika przewidziana jest kara grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Taka sama kara będzie obowiązywać w przypadku nowych wykroczeń. Podstawę do wszczęcia postępowania stanowi wniosek o ukaranie, pochodzący od inspektora pracy. W przypadku toczącego się postępowania sąd może orzec karę grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł. W sprawach o tego rodzaju wykroczenia inspektor pracy może także nałożyć mandat, jeżeli uzna, że kara taka będzie wystarczająca. Zgodnie z art. 41 ustawy z 20.5.1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2008) w stosunku do sprawcy czynu inspektor pracy może poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego.

Warte uwagi: Płaca minimalna w 2023 roku

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Pusta faktura a konsekwencje wystawienia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *