CIT-8

Jeśli Twoja firma ma zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa ze względu na siedzibę działalności, musisz składać deklarację CIT-ST. W jakim celu? Chodzi o właściwe rozliczenie zaliczki wpłaconej na podatek dochodowy wobec jednostek samorządu terytorialnego. Jest to związane z faktem, że dochody z podatku dochodowego od osób prawnych dzielone są między Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Odpowiednio z tego podatku poszczególne jednostki samorządu otrzymują: gmina – 6,71%, powiat – 1,4%, województwo – 14,75%. Na druku deklaracji CIT-ST są niezbędne dane do prawidłowego podziału przypadających tym jednostkom przychodów. Dookreślając, deklaracja ta ma na celu wskazanie w jakim zakresie nastąpi podział wpływów wobec poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.  Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: CIT dla małych przedsiębiorstw

CIT-ST
CIT-ST – kogo dotyczy?

Jakie nastąpiły zmiany?

Dotychczas przedsiębiorcy wypełniali i przekazywali do Urzędu Skarbowego druk CIT-ST:

  1. w terminie wpłaty zaliczki na podatek – za pierwszy miesiąc roku podatkowego;
  2. każdorazowo w terminie wpłaty zaliczki na podatek, jeżeli w trakcie roku podatkowego wystąpiły zmiany stanu zatrudnienia. Mam na myśli zmiany wpływające na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w zakładach, położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego;
  3. łącznie z rocznym zeznaniem podatkowym – za ostatni miesiąc roku podatkowego.

Jednakże zgodnie z ustawą, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022, opublikowaną w Dzienniku Ustaw, podatnicy muszą złożyć deklarację CIT-ST w terminie do 31 marca każdego roku (począwszy od 2022) z uwzględnieniem:

  • wykazu oddziałów (zakładów),
  • liczby osób, które zatrudniłeś na podstawie umowy o pracę. Dokonaj ich podziału na poszczególne oddziały (zakłady), w ramach wyodrębnienia odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego na obszarze których się znajdują – zgodnie ze stanem na 31 grudnia roku poprzedniego (w tym przypadku, roku 2021).

Dodatkowo nie ma już obowiązku comiesięcznego składania deklaracji CIT-ST w sytuacji zmiany zatrudnienia. Zatem wprowadzona zmiana upraszcza składanie informacji CIT-ST. Podatnicy nie muszą już bowiem weryfikować w trakcie roku czy nie zaszły zmiany w zakresie danych objętych CIT-ST.

Czytaj  Firma w domu a koszty uzyskania przychodu CZ. 2

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Nakłady inwestycyjne i co jeszcze ?

CIT-ST według prawa

Art. 10 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mówi, że:
“jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a”.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawiera własną definicję zakładu (oddziału). W rozumieniu ustawy jest to określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy. Chodzi o miejsce położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika. Zatem określenie w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy konkretnego pracownika przesądza o tym, która jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) uzyska odpowiednio, procentowo określony udział w całości podatku dochodowego.

Warte uwagi: Upadłość dłużnika – dwa rodzaje

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Aport przedsiębiorstwa a podatki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *