Pełna księgowość

Sprawozdanie finansowe w spółce z.o.o. W tym artykule poruszymy temat obowiązku sprawozdawczego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Każda spółka prawa handlowego ma obowiązek prowadzić pełną księgowość. – Wiąże się z tym coroczne sporządzenie sprawozdania finansowego. Dokument wskazuje roczny wynik finansowy spółki i jego zatwierdzenie przez wspólników. Główny księgowy sporządza je w termin do 3 miesiące od dnia bilansowego.

Jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym dzień bilansowy wypada na 31 grudnia, zatem odpowiedni dokument powinien być sporządzony do 31 marca każdego roku. Spółka musi złożyć sprawozdanie w formie elektronicznej. Sprawozdanie finansowe jest jawne. Stanowi cenne informacje dla inwestorów, którzy chcieliby ulokować swój kapitał w spółce. Oczywiście sprawozdanie podpisują wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ponieważ dokumenty sporządzamy w postaci elektronicznej, to również podpisujemy je za pośrednictwem platformy ePUAP lub podpisem kwalifikowanym. Dokumenty do Repozytorium Dokumentów Finansowych może również złożyć w imieniu spółki pełnomocnik . Funkcję pełnomocnika może w tym wypadku pełnić adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny. Dokumenty są automatycznie przesyłane do urzędu skarbowego, zatem nie ma konieczności wysyłania ich osobno.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Dlaczego nie warto założyć firmy 1. dnia miesiąca?
Sprawozdanie finansowe w spółce z.o.o.

Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe ?

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości powinno ono zawierać:

1) bilans;
2) rachunek zysków i strat;
3) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Z O.O.

Drugim dokumentem wymaganym w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest sprawozdanie zarządu z działalności spółki w danym roku. Mówi się o nich sprawozdania z działalności zarządu, z reguły sprawozdanie określa cele zrealizowane przez spółkę w minionym roku obrotowym. Często też określa się w nim założenia do realizacji na kolejny rok. znajdziemy w nim oczywiście podstawowe dane określające działalność spółki. Mówimy tu o wskaźniku EBIT, wyniku finansowym oraz wskaźnikach rentowności. Dokument, o którym mówimy sporządza sam zarząd   formie pisemnej w terminie do 6 miesięcy od zakończenia roku. Zwykle do 30 czerwca każdego roku.

Czytaj  Jak wypełnić formularz ZUS ZUA?
Sprawozdanie finansowe w spółce z.o.o.

Sprawozdanie finansowe w spółce z.o.o. –

Wniosek do  KRS

Zatwierdzone przez wspólników dokumenty wraz z uchwałami należy złożyć do KRS w terminie 7 dni od ich zatwierdzenia. Jeżeli wspólnicy podejmą uchwały, które zmieniają dane spółki – np. umowę spółki, wniosek w przedmiocie zmiany danych spółki powinien być zgłoszony osobno i podlega opłacie w łącznej kwocie 350 zł. Od 2021 r wszystkie wnioski do KRS składane są w formie elektronicznej

REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Spółka z o.o. ma również obowiązek wpisu oraz bieżącej aktualizacji danych w zakresie beneficjentów rzeczywistych spółki. Beneficjentem rzeczywistym jest osoba posiadająca bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 25 % udziałów w spółce, bądź jest to osoba sprawująca kontrolę nad spółką.

Sprawozdanie finansowe w spółce z.o.o. –

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW

Ostatni z rejestrów dotyczących spółki z o.o to tzw. biała lista podatników. Zawiera ona przede wszystkim numery rachunków bankowych, na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat. W przypadku dokonania płatności przekraczającej 15.000 zł na inny rachunek bankowy, niż wskazany na liście spółka nie będzie mogła dokonać zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej przekracza ona kwotę 15.000 zł. Ponadto, spółka będzie ponosiła ryzyko odpowiedzialności solidarnej wraz ze swoim kontrahentem z tytułu zaległości podatkowych. – Jeśli kontrahent nie zapłaci należnego podatku VAT od dokonanej transakcji. Co ważne spółka nie jest jednak zmuszona składać wniosku o wpis na tę listę. Rachunek bankowy pobierany jest automatycznie z danych zgromadzonych w urzędzie skarbowym.

Przeczytaj również: Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z URZĘDEM SKARBOWYM

W terminie 21 dni od dnia uzyskaniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców spółka musi złożyć do urzędu zgłoszenia identyfikacyjnego.  Obejmuje ono dane uzupełniające na formularzu NIP-8. Przede wszystkim każda zmiana w zakresie tych danych powinna być zgłaszana do urzędu w ramach wniosku aktualizacyjnego.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zmiany w naliczaniu odsetek w zaległościach do ZUS
Czytaj  Dlaczego nie warto założyć firmy 1. dnia miesiąca?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Polski Ład - jak zmieni się składka zdrowotna?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *