Grupa VAT

Polski Ład wprowadził kolejne uproszczenie dla podatników. Dotyczy ono podatku od towarów i usług. Konkretniej – chodzi o prawo do tworzenia grup VAT pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Dzięki takiemu rozwiązaniu będą mieli oni mniej obowiązków sprawozdawczych. Ponadto znacznie zmniejszy się ilość dokumentacji, które miałyby obowiązywać między podmiotami grupy VAT. Grupy VAT będzie można zawiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Pierwotnie miało być to od 1 lipca 2022 roku. Istotą tego rozwiązania jest to, że podmioty wchodzące w jej skład stają się jednym podatnikiem dla celów VAT. Zatem – zamiast kilku podatników będziemy mieli jednego podatnika reprezentującego wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy VAT.

System Grup VAT został dotychczas wprowadzony w 18 państwach Unii Europejskiej. Został wprowadzony w odpowiedzi na obowiązujące wcześniej przepisy regulujące funkcjonowanie Podatkowej Grupy Kapitałowej. Zasadniczym założeniem grup VAT jest neutralność podatkowa wewnątrz grupy VAT, gdyż dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do grupy nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Czym są grupy VAT i jakie korzyści lub ryzyka niosą dla przedsiębiorców? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Polski Ład 2.0 – nadchodzą zmiany

Czym jest grupa VAT?

Zgodnie z nową definicją ustawową, grupa VAT to grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, która jest zarejestrowana jako podatnik podatku VAT. Zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy o VAT w skład grupy VAT mogą wchodzić wyłącznie podmioty, które:

  • posiadają siedzibę na terytorium kraju, czyli w Polsce
  • lub nie posiadają siedziby w Polsce, ale na terytorium Polski znajduje się ich oddział, za pośrednictwem którego prowadzą działalność gospodarczą – członkiem grupy VAT może być taki oddział.

Jednakże podmioty należące do określonej grupy VAT muszą spełniać jednocześnie warunki wszystkich trzech powiązań (finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych) pomiędzy sobą. W praktyce klauzula ta wprowadza fikcję prawną podatku VAT. Powoduje ona, że co najmniej dwa niezależne podmioty gospodarcze stanowią jednego podatnika podatku VAT.

Czytaj  Przekroczony limit i zmiana statusu podatnika z nievatowca na vatowca

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  PIT-38 – kogo dotyczy?

Warunki utworzenia grupy VAT

Powiązanie finansowe polega na tym, że  jeden z członków grupy VAT musi posiadać bezpośrednio w stosunku do pozostałych członków: ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym; lub ponad 50% głosów w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających; lub ponad 50% prawa do udziału w zysku.

Powiązanie ekonomiczne wprowadza warunek co do charakteru przedmiotu głównej działalności członków danej grupy VAT. Musi mieć on taki sam charakter pomiędzy podatnikami lub rodzaje ich działalności uzupełniają się i są współzależne. Ponadto dopuszczalna jest również sytuacja, w której z działalności członka grupy VAT w całości lub w dużej mierze korzystają pozostali członkowie.

Powiązanie organizacyjne polega na tym, że członkowie grupy znajdują się pod wspólnym kierownictwem. Dodatkowo powinni organizować swoje działania we wzajemnym porozumieniu.

Grupa VAT
Grupa VAT – nowa kategoria podatnika

Umowa o utworzenie grupy VAT

Podatnicy chcący zawiązać działalność w postaci grupy VAT dodatkowo są zobowiązani do sporządzenia umowy o jej utworzeniu. Umowa powinna być przygotowana na piśmie i zawierać co najmniej:

  1. nazwę grupy VAT z dodatkowym oznaczeniem „grupa VAT” lub „GV”;
  2. dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę VAT. W tym dane dotyczące oddziału w przypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju. Ponadto wysokość kapitału zakładowego każdego z tych podatników;
  3. wskazanie przedstawiciela grupy VAT, wyznaczonego spośród jej członków. Właściwym Urzędem Skarbowym dla grupy VAT będzie ten, pod który podlega przedstawiciel tej grupy;
  4. dane identyfikacyjne udziałowców (akcjonariuszy) i wysokość ich udziału w kapitale zakładowym podatników tworzących grupę VAT, posiadających ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym tych podatników;
  5. wskazanie okresu – na jaki grupa VAT została utworzona – nie krótszego niż 3 lata.

Warte uwagi: Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT

Czytaj  PIT-36 – kogo dotyczy?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  VAT w gastronomii - sprawdź od czego zależą stawki

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Split payment w pracach szklarskich i dekarskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *