Działalność gospodarcza na emeryturze

Organizacje pożytku publicznego to organizacje pozarządowe, które na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 r.) uzyskały w sądzie status pożytku publicznego. Wśród nich znajdują się: stowarzyszenia i fundacje, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Status organizacji pożytku publicznego możesz uzyskać również jako osoba prawna i jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów ustaw:

– o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,

– o stosunku państwa do innych kościołów oraz związków wyznaniowych,

– gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tzw. organizacje kościelne).

Mimo, że w większości przypadków mają zbliżone prawa, to organizacją pożytku publicznego nie mogą zostać spółdzielnie socjalne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Organizacje pożytku publicznego mają szereg szczególnych uprawnień oraz obowiązków w porównaniu do innych organizacji pozarządowych.

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Honorowy dawca krwi a ulga podatkowa

Organizacje pożytku publicznego
Organizacje pożytku publicznego

Sfera pożytku publicznego

Organizacja pozarządowa działa w sferze pożytku publicznego, jeśli zadania, które wykonuje, aby realizować swoje cele statutowe, należą do któregokolwiek z poniżej podanych obszarów. Jednakże statutowe działania prowadzone przez organizację nie muszą zawierać się we wszystkich wymienionych dziedzinach – wystarczy, że dotyczą jednej.

Sfera pożytku publicznego jest sferą zadań publicznych realizowanych w zakresie (art. 4) m.in.:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, a także działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a także ekologii i ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • ratownictwa i ochrony ludności, a także upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • 29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. poz. 1203, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 138);
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Czytaj  Jak zgłosić płatnika składek ZUS - osoby fizyczne

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Działalność gospodarcza czy spółka cywilna ?

Organizacja pożytku publicznego – obowiązki

Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzenia i ogłoszenia („w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem”) rocznego merytorycznego i finansowego sprawozdania z działalności. Ponadto musi ona ogłosić roczne sprawozdanie finansowe w Monitorze Polskim B. Dodatkowo musi uiścić opłata za zamieszczenie sprawozdania finansowego, która wynosi minimum 610 zł. Jednakże sprawozdania finansowe organizacji pożytku publicznego nie podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta (audyt). Dodatkowo organizacje pożytku publicznego podlegają nadzorowi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w zakresie prawidłowości korzystania z uprawnień, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacja pożytku publicznego – uprawnienia

 1. Zwolnienia z następujących podatków i opłat:
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • od nieruchomości,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • opłaty skarbowej,
 • opłat sądowych.

2. Ponadto możliwość nabywania i korzystania na preferencyjnych warunkach z nieruchomości należących do Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

3. Dodatkowo prawo do zatrudniania poborowych odbywających służbę zastępczą.

4. Również ułatwiony dostęp do publicznego radia i telewizji.

5. Możliwość otrzymywania jednoprocentowych odpisów podatkowych przekazywanych przez obywateli.

Warte uwagi: Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Rękojmia - co oznacza dla przedsiębiorcy ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Czytaj  Co powinno zawierać skuteczne wezwanie do zapłaty?

Biuro247

Czytaj  Co powinno zawierać skuteczne wezwanie do zapłaty?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *