Urlop rodzicielski

Obecnie w Polsce działa niemal prawie milion rodzinnych firm. Wielu z przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą wraz z członkami swoich rodzin, planuje przeprowadzić proces sukcesji. Jak już pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów – rozwiązanie to wymaga od nich posiadania następców prawnych, którzy byliby chętni, aby przejąć rodzinny biznes. Dotychczas prawo nie przewidywało innej możliwości, jak proces sukcesji bądź sprzedaż firmy.

12 stycznia 2021 roku w wykazie prac legislacyjnych znalazł się projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Dodatkowo ministerstwo opublikowało jego ogólne założenia, które dają obraz tego, jak wyglądać mają fundacje rodzinne na gruncie prawa polskiego. Wprowadzenie do polskiego prawa fundacji rodzinnej to element Polskiego Ładu. Według założeń Ministerstwa Rozwoju i Technologii ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2022 r.

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Dobra osobiste – czym są i jak je chronić?

Fundacja rodzinna – główne założenia

Fundacja rodzinna ma posiadać status osoby prawnej. Ponadto musi mieć swoją siedzibą na terytorium Polski. Stworzenie jej będzie możliwe na podstawie oświadczenia sporządzonego przez fundatora i zawartego w akcie założycielskim albo testamencie. Fundatorem będzie może zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Mam na myśli między innymi prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Ponadto fundację rodzinną może utworzyć także kilku fundatorów. Celem fundacji ma być zarządzanie i ochrona majątku przekazanego przez fundatora oraz spełnianie określonych w statucie świadczeń na rzecz beneficjentów, np. pokrywanie kosztów ich utrzymania lub kształcenia.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Polski Ład — ulga 4+ dla wielodzietnych rodzin

Majątek fundacji rodzinnej

Majątek fundacji rodzinnej powstały na skutek wyposażenia jej przez fundatora oraz dochody osiągane przez fundację rodzinną w przyszłości będą stanowiły fundusz operatywny, którego wartość nie powinna być niższa niż 100 000 zł, zarówno przy utworzeniu fundacji rodzinnej jak i później, w trakcie jej działalności. Jednakże z czego to wynika? Chodzi o to, aby prowadzenie fundacji rodzinnej i wnoszenie do niej danych składników majątkowych fundatora nie powodowało pogorszenia sytuacji prawnej wierzycieli. Co istotne, odpowiedzialność za zobowiązania ponosić mają solidarnie wszyscy członkowie fundacji, a nie tylko jej fundator.

Czytaj  Polski Ład — ulga na sponsoring

Jednakże na obecnym etapie, wciąż nie do końca wiadomo, co dokładnie ma stanowić majątek fundacji. Zgodnie z ustawą, rozważane są dwie możliwości:

  1. Majątek fundacji będą stanowić pieniądze, udziały, akcje, nieruchomości, ruchomości, w tym majątek produkcyjny i handlowy, a także dobra niematerialne. Dookreślając, założyciel będzie miał swobodę w zakresie przedmiotu wkładu do fundacji.
  2. Majątek fundacji będą stanowić wyłącznie udziały oraz akcje w spółkach prawa handlowego.
Fundacja rodzinna – rodzinny skarbiec?

Opodatkowanie fundacji rodzinnych

Wraz z planowanym wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej nastąpią zmiany przepisów podatkowych z tym związanych.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy świadczeń fundacji rodzinnej i powstaje z chwilą spełnienia świadczenia. W związku z tym nabycie świadczeń od fundacji podlegać będzie opodatkowaniu w wysokości 19% podstawy opodatkowania, a fundacja rodzinna będzie pełnić rolę płatnika z tytułu nabycia świadczeń.

Ponadto, fundacja rodzinna ze względu na to, że posiadać będzie osobowość prawną, stanie się  podatnikiem podatku CIT. W związku z tym do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodano przepis wskazujący, że podatnik będący fundacją rodzinną jest obowiązany: 

  1. w prowadzonej ewidencji rachunkowej wyodrębnić rzeczy, prawa majątkowe oraz środki pieniężne otrzymane od każdego z fundatorów ze wskazaniem tych fundatorów;
  2. prowadzić ewidencję rachunkową w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) pochodzących z rzeczy, praw majątkowych oraz środków pieniężnych pochodzących od każdego z fundatorów z podziałem na fundatorów;
  3. prowadzić ewidencję rachunkową w sposób zapewniający ustalenie fundatora, od którego pochodzą środki przeznaczone na świadczenia przekazywane beneficjentowi, a także fundatorowi.

Warte uwagi: Kara umowna – co warto wiedzieć?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Polski Ład — ulga na robotyzację
Czytaj  Podatek liniowy – czy to się opłaca?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *