Kara umowna

Strony, które zawierają między sobą umowę, mogą dowolnie określić jej warunki. Ważne, aby zawarta umowa odpowiadała charakterowi stosunku prawnego, jaki je łączy. Jednym z najbardziej skutecznych w naszej opinii środków jest kara umowna. Z założenia jest to ustalenie kary dla strony, która nie wykonała umowy lub wykonała ją w sposób nienależyty. Ponadto jest to doskonałe zabezpieczenie, jeśli obawiasz się, że może wystąpić okoliczność, przez którą umowa może zostać niewykonana. Jest kilka sposób na to, aby zastrzec karę umowną w umowie. Poruszymy tę kwestię w niniejszym artykule.

Przeczytaj również: Polski Ład wprowadza nowe obowiązki

Kara umowna – definicja

Kara umowna jest wprost uregulowana przepisami art. 483 Kodeksu cywilnego:

Art. 483 §1 „Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy”.

Powyższy artykuł stanowi o tym, że kara umowna jest dla przedsiębiorcy ochroną swoich interesów. Dodatkowo z §2 wnioskować możemy, że zastrzeżenie kary umownej za nienależyte wykonanie zobowiązania nie wyłącza żądania wykonania zobowiązania. Kara umowna zastępuje odszkodowanie przewidziane w razie niedopełnienia zobowiązania. Z tego powodu dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania poprzez zapłatę kary umownej.

Ponadto, zwracamy Twoją uwagę na to, że kara umowna może dotyczyć tylko zobowiązania niepieniężnego. Zatem nie możesz jej żądać w odniesieniu do świadczeń pieniężnych. Wyjaśniając, kara umowna ma swoje zastosowanie, np. w przypadku umów o dzieło czy umów zlecenie.

Kara umowna

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców

Rodzaje kar umownych

Karę umowną można podzielić na kilka rodzajów. W jednej umowie możesz zamieścić przepisy dotyczące kilku rodzajów kar. Ich stosowanie może zależeć od tego, czy zobowiązany nie wykonał umowy z powodu opóźnienia, nienależytego wykonania lub niewykonania.

  1. Kara umowna wyłączna – to najczęściej stosowany rodzaj kary umownej. Przewiduje on zapłatę konkretnej, umówionej kwoty pieniężnej. Ponadto jako wierzyciel możesz żądać wyłącznie świadczenia, którego wysokość jest równa tej ustalonej w umowie. W związku z tym nie masz możliwości, aby przedstawiać swoje dalsze roszczenia.
  2. Kara umowna zaliczana – ten rodzaj kary wiążę się z tym, że możesz żądać od wykonawcy umowy nie tylko umówionej kwoty pieniężnej, ale również dochodzić uzupełniającego odszkodowania do wysokości powstałej szkody. Jednakże nakłada to na Ciebie obowiązek udowodnienia wysokości doznanej szkody.
  3. Kara alternatywna – stosując ten rodzaj kary masz możliwość wyboru – czy chcesz dochodzić roszczeń o zapłatę kary umownej, czy może żądasz odszkodowania na zasadach ogólnych. Jednakże, wybór którego dokonasz jest zobowiązujący. W związku z tym, nie możesz cofnąć wszczętego postępowania, jeśli w trakcie niego zmienisz zdanie. Ponadto w sytuacji, gdy wysokość uzyskanego odszkodowania okaże się niższa od kary, którą zastrzeżono w porozumieniu, nie możesz domagać się dopłaty, która uzupełniłaby tę różnicę.
Czytaj  Czy cudzoziemiec może prowadzić firmę?

Wysokość kary umownej

Wysokość kary umownej zależy od tego, w jaki sposób została ona uregulowana w umowie. Co ważne, nie jest istotne, jaki rozmiar szkody ponosisz z tytułu niewykonania zobowiązania przez zleceniobiorcę. Obowiązuje to, co zapisano i na co zgodę wyraził obie strony, poprzez podpisanie umowy.

Ponadto, na wysokość kary umownej ma wpływ częściowe wykonanie zobowiązania. Art 484 § 2 wskazuje, że jeżeli świadczenie zostało w części spełnione, dłużnik może domagać się obniżenia wysokości ustalonej kary. W przypadku, gdy kara umowna zostanie określona jako znacząco wygórowana, istnieje możliwość jej obniżenia.

Warte uwagi: Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Działalność w formie spółki z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *