jak założyć działalność

Deklaracja DR-1 służy, aby prawidłowo naliczyć należny podatek rolny. Zobowiązani do jego zapłacenia są właściciele, posiadacze samoistni lub użytkownicy wieczyści użytków rolnych. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jak wypełnić deklarację na podatek rolny DR-1.

Podatek rolny – kto, jak i ile zapłaci?

Do kiedy należy złożyć deklarację?

Deklarację DR-1 należy złożyć do 15. stycznia lub w przeciągu 14 dni od kiedy wystąpił obowiązek podatkowy.

Pobierz deklarację DR-1

Pobierz deklarację tutaj. Zapisz ją na swoim komputerze, a następnie wydrukuj i zacznij wypełniać. Pamiętaj, aby uzupełnić wniosek drukowanymi literami.

Rozpocznij wypełnianie deklaracji

Jak wypełnić deklarację na podatek rolny DR-1 jak założyć działalność
  1. Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT, wpisz swój numer PESEL. 

2. To pole wypełnia organ, do którego składasz deklarację.

3. Wpisz rok, za który składasz deklarację.

A. 4. Uzupełnij dane urzędu, do którego będziesz składał deklarację. Urząd ten musi być właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów, które podlegają opodatkowaniu.

5. Zaznacz powód, dla którego składasz deklarację. Jeśli składasz pierwszy druk w danym roku kalendarzowym, zaznacz pierwszy kwadrat. W sytuacji, gdy już złożyłeś deklarację, ale popełniłeś w niej błąd (np. nieprawidłowa powierzchnia) – musisz złożyć korektę i sprostować informacje. Tym samym zaznacz drugi kwadrat.

6. Wpisz miesiąc od którego powstał obowiązek opłacania podatku. Powstaje on od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zaistaniała sytuacja tłumacząca ten obowiązek. Jeśli nabyłeś grunty 16 marca 2021 roku, to obowiązek podatkowy powstał od 1 kwietnia 2021 roku.

B. 7. Zaznacz jakim rodzajem podmiotu jesteś

C. Zwróć uwagę na oznaczenia w postaci “*” lub “**” umieszczone nad informacjami, które trzeba podać w komórkach. Jeśli jesteś podatnikiem niebędącym osobą fizyczną, to w polu 9 wpisujesz nazwę firmy. W przypadku, gdy jesteś podatnikiem będącym osobą fizyczną – wpisz swoje nazwisko. Podobne rozdzielenia na różne informacje mają komórki: 10 oraz 15-23.

Czytaj  Rękojmia – prawo konsumenta

C. 3. Niezależnie od tego jakim jesteś podatnikiem, wpisz tu adres do otrzymywania korespondencji, jeśli jest inny od tego, który wpisałeś w C. 2. W przypadku, gdy adres jest ten sam, pozostaw pola niewypełnione.

Przejdź do kolejnej strony

Jak wypełnić deklarację na podatek rolny DR-1 jak założyć działalność

D. Zaznacz prawidłową odpowiedź.

E.  W tej części należy umieścić dane, które dotyczą poszczególnych rodzajów gruntów będących gruntami rolnymi podlegającymi pod podatek rolny.

Powierzchnię gruntów należy podać w hektarach (ha), z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

E. 1. W komórkach 34, 37, 40, 43, 46, 49 wpisz sumę powierzchni posiadanych gruntów (oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako „R”, czyli grunty orne), z podziałem na klasy

Umieść w polach 35, 38, 41, 44, 47, 50 właściwy przelicznik z poniższej tabeli.

W komórkach 36, 39, 42, 45, 48, 51 należy podać powierzchnię w hektarach przeliczeniowych. Aby to zrobić pomnóż powierzchnię w hektarach (pierwsza kolumna) przez wartość przelicznika (środkowa kolumna).

Jak wypełnić deklarację na podatek rolny DR-1 jak założyć działalność

E. 2. Podaj sumę powierzchni posiadanych gruntów wraz z podziałem na klasy, które są zaznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolami: „Ł” (łąki) oraz „Ps” (pastwiska). Wypełnij tę część analogicznie do E. 1., czyli w pierwszej kolumnie wpisz ilość posiadanych gruntów, w drugiej kolumnie wpisz odpowiedni przelicznik, a w ostatniej podaj wynik przemnożenia powierzchni w hektarach przez wartość przelicznika.

E. 3. Wpisz sumę powierzchni posiadanych gruntów wraz z podziałem na klasy, które są zaznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem: „S” (sady). Resztę pól uzupełnij analogicznie do E. 1. oraz E. 2.

E. 4. 82. Umieść dane dotyczące posiadanych gruntów, które są oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolami: „Wsr” (grunty pod stawami), jeśli zostały zarybione wskazanymi gatunkami ryb, „Br” (grunty rolne zabudowane).

84. Wpisz uzyskany wynik. Aby go otrzymać przemnóż wartość z pola 82 przez wartość przelicznika z pola 83.

Czytaj  Opłata za marnowanie jedzenia

Uzupełnij kolejną stronę

Jak wypełnić deklarację na podatek rolny DR-1 jak założyć działalność

E. 5. 85. Wpisz dane dotyczące posiadanych gruntów, które są oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolami: „Wsr” (grunty pod stawami), w przypadku gdy zostały zarybione wskazanymi gatunkami ryb, „W” (grunty pod rowami). 

87. Wpisz uzyskaną wartość. W tym celu przemnóż wartość z pola 85 przez przelicznik z pola 86.

E. 6. 88. Podaj sumę powierzchni użytków rolnych, które stanowią gospodarstwo rolne. W tym celu dodaj jednostki wpisane w pierwszej kolumnach, w częściach od E. 1. do E. 5.

89. Podaj sumę powierzchni użytków rolnych w ha przeliczeniowych, które stanowią gospodarstwo rolne. Aby to zrobić, dodaj jednostki wpisane w trzeciej kolumnie, w częściach od E. 1. do E. 5.

F. 90. Umieść informacje o powierzchni gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego, tzn. Użytków rolnych o łącznej powierzchni mniejszej lub równej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym. Powierzchnię wpisz w hektarach. W tym punkcie nie wykazuje się powierzchni gruntów, które stanowią gospodarstwo rolne bądź są zwolnione z podatku rolnego.

G. 91. Wpisz odpowiednią sumę powierzchni wyodrębnionych rodzajów gruntów.

92. Umieść odpowiednią stawkę podatku, która jest właściwa dla posiadanych gruntów, odpowiednią dla gospodarstw rolnych lub pozostałych gruntów.

93. Wpisz kwotę podatku za okres, którego dotyczy formularz. Aby uzyskać wartość, przemnóż stawkę opodatkowania z pola 91 przez stawkę podatku z komórki 92, proporcjonalnie do liczby miesięcy, których dotyczy deklaracja.

Uzupełnij dalszą część deklaracji

94. Podaj kwotę przysługującej ulgi w podatku rolnym, która dotyczy deklaracji. Oblicz proporcjonalnie do liczby miesięcy.

95. Jeśli składasz deklarację po raz pierwszy, wpisz „0 zł”. W przypadku składania korekty deklaracji, umieść sumę kwot rat podatku za miesiące nieobjęte składaną korektą.

96. W sytuacji, gdy składasz deklarację po raz pierwszy, wpisz „0 zł”. Jeśli składasz korektę deklaracji, umieść sumę przysługującej ulgi za miesiące nieobjęte składaną korektą.

Czytaj  Jak zatrudnić cudzoziemca przy zbiorach ?

97. Wpisz kwotę należnego podatku rolnego, po zaokrągleniu do pełnych złotych. Aby to zrobić, należy dodać kwoty podatku, za okres którego dotyczy deklaracja (pole 93) i kwoty podatku za miesiące nieobjęte deklaracją (pole 95). Następnie odejmij od tej sumy kwotę przysługującej ulgi w podatku rolnym, za okres którego dotyczy deklaracja (pole 94), a także kwotę przysługującej ulgi w podatku rolnym, za miesiące nieobjęte deklaracją (pole 96). 

Pamiętaj, aby zaokrąglić kwotę do pełnych złotych, w sposób:

  • końcówka kwoty wynosząca mniej niż 50 gr – pomiń końcówkę,
  • końcówka kwoty wynosząca 50 gr lub więcej – zaokrąglij w górę do pełnych złotych.

98. – 101. Kwoty wpisane w te pola, po zsumowaniu muszą być równe wartości wpisanej w pole 97. Zaokrąglij kwoty rat podatkowych do pełnych złotówek.

Pamiętaj, jeśli kwota należnego podatku nie przekracza 100 zł, to należy zapłacić go jednorazowo, w terminie pierwszej raty.

H. Wraz z deklaracją należy złożyć odpowiednie załączniki:

  • ZDR-1 – wykazuje grunty podlegające opodatkowaniu,
  • ZDR-1 – wykazuje grunty zwolnione z opodatkowania.

Wpisz ilość załączników, które dołączysz do deklaracji.

I. Podaj dane kontaktowe do osoby, która wypełniła deklarację.

J. 1. Wpisz dane podatnika, który składa deklarację.

J. 2. Uzupełnij pola, jeśli udzieliłeś pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji.

K. Zostaw tę rubrykę pustą. Wypełni ją urząd.

Po wypełnieniu formularza, sprawdź czy dobrze wypełniłeś wszystkie pola. Tym sposobem oszczędzisz sobie składania późniejszych korekt do deklaracji.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Fundacja rodzinna – rodzinny skarbiec?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *