Odroczony podatek dochodowy

Podatek dochodowy to nieodłączna część prowadzenia biznesu dotycząca każdego rodzaju działalności. Nie ulega wątpliwości, że celem każdego przedsiębiorcy jest zwiększanie wartości swojej firmy i osiąganie zysków. Mówiąc o zysku mam na myśli wynik finansowy brutto (różnica między przychodami i kosztami) pomniejszony o podatek dochodowy (jest on dla przedsiębiorstwa kosztem), czyli zysk netto.

Odroczony podatek dochodowy to pojęcie spotykane w księgach handlowych, związany jest z występującymi różnicami pomiędzy wartością księgową i podatkową poszczególnych składników aktywów i pasywów. Z czym wiąże się podatek odroczony i kogo dotyczy? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Odpowiedzialność materialna pracownika

Podatek odroczony

Mówimy o podatku odroczonym, gdy dana jednostka rozpoznaje przychody i koszty na potrzeby podatkowe i bilansowe w różnych okresach. Ponadto z tym wiąże się konieczność ustalenia aktywów i tworzenia rezerw, odpowiednio w przypadku wystąpienia ujemnych i dodatnich różnic przejściowych. Różnice przejściowe pomiędzy wartością bilansową danego składnika aktywów lub pasywów a jego wartością podatkową mogą być:

  1. dodatnimi różnicami przejściowymi. To różnice, które powodują powstanie kwot zwiększających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach. Dodatnie różnice przejściowe powstają, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość podatkowa. Dodatkowo, gdy wartość bilansowa składnika zobowiązań jest niższa niż jego wartość podatkowa. Ponadto dodatnie różnice przejściowe mogą również powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania.
  2. Ujemnymi różnicami przejściowymi. To różnice, które powodują powstanie kwot pomniejszających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach. Ujemne różnice przejściowe powstają, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest niższa niż jego wartość podatkowa. Dodatkowo, gdy wartość bilansowa składnika zobowiązań jest wyższa niż jego wartość podatkowa. Ponadto ujemne różnice przejściowe mogą również powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania.

Przeczytaj: Polski Ład 2.0 – zmiany podatkowe

Czytaj  Czym się różni podatnik od płatnika?
Odroczony podatek
Odroczony podatek dochodowy

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zmiana rezydencji podatkowej

Kto musi ustalać podatek odroczony?

Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego dotyczy wyłącznie jednostek będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Jednakże nie wszystkie podmioty, które są podatnikami CIT zobowiązane są do ustalania i prezentacji odroczonego podatku dochodowego. Przepisy art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości mówią, że jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

1) 17.000.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

2) 34.000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

3) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

– mogą odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Warte uwagi: Podrobienie podpisu – z czym się wiąże?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Podatek cukrowy - kto ma obowiązek zapłaty ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Zmiana rezydencji podatkowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *