CIT-8

Każdy podatnik, zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, po zakończeniu roku podatkowego musi złożyć zeznanie roczne z tytuły uzyskanych w poprzednim roku przychodów.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnikami CIT są osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji. Ponadto są to również jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej. Wyjątek stanowią spółki niemające osobowości prawnej (czyli spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne).  Zeznanie podatkowe CIT 8 składane jest co roku. Ponadto pamiętaj, że musisz je złożyć do końca marca w kolejnym roku podatkowym.

W niniejszym artykule zajmiemy się drukiem CIT-8. Wyjaśnimy, kto powinien złożyć ten dokument i jak to zrobić.

Warte uwagi: CIT-ST – jak wypełnić?

Podmioty składające CIT-8

Zeznanie podatkowe CIT-8 składają:

 • osoby prawne, na przykład spółki z o.o. i akcyjne, stowarzyszenia, spółdzielnie
 • spółki kapitałowe w organizacji, czyli na etapie od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu w rejestrze przedsiębiorców
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem podmiotów bez osobowości prawnej (np. wspólnota mieszkaniowa)
 • spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne
 • spółki niemające osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym kraju jeżeli zgodnie z przepisami podatkowymi tego innego państwa są traktowane jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Podmioty zwolnione z od podatku na podstawie ustawy o CIT:

 • jednostki budżetowe, fundusze celowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumień lub umów (chyba, że te umowy stanowią inaczej),
 • jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • kościelne osoby prawne w zakresie dochodów z niegospodarczej działalności statutowej,
 • Polski Związek Działkowców z tytułu prowadzenia działalności statutowej.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Podatek od nieruchomości - kto, jak i ile zapłaci?
Czytaj  Podatek od nieruchomości - kto, jak i ile zapłaci?

Co podlega opodatkowaniu i jakie są stawki

Podatkiem CIT opodatkowane są dochody uzyskane przez wskazane powyżej osoby prawne, bez względu z jakiego źródła zostały one uzyskane. Dochodem jest odpowiednio nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania za dany rok, który podlega rozliczeniu. Podatek CIT płaci się w oparciu o dwie stawki:

 • 19% – dotyczy dochodów uzyskanych na zasadach ogólnych, także z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP oraz od dochodów zagranicznych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP;
 • 9% – dotyczy dochodów uzyskanych ze źródeł innych niż zyski kapitałowe, wskazanych w art. 7b ust. 1 ustawy o CIT.

Obniżona stawka 9% dotyczy głównie małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Tę kwestię rozpatrywaliśmy w osobnym artykule: CIT dla małych przedsiębiorstw

Przeczytaj również: Które spółki jawne są podatnikami CIT?

Przedłużony termin składania deklaracji CIT-8

W 2022 roku termin realizacji obowiązków związanych z CIT-8 jest przesunięty. Podobnie jak w dwóch ostatnich latach z powodu pandemii, na sporządzenie i wysłanie CIT-8 masz dodatkowe 3 miesiące. W obecnym roku deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 roku. Termin ten dotyczy podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jednakże przesunięcie tego terminu nie jest nakazem, lecz udogodnieniem.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Sprzedaż bezrachunkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *