Kim jest płatnik VAT w myśl ustawy

Poprzedni artykuł przekonał Cię na pewno, że podatnikiem podatku VAT jest ta osoba, która prowadzi działalność gospodarczą. W tym artykule zajmę się osobą, którą powszechnie nazywamy płatnikiem VAT. Kim jest płatnik VAT w myśl ustawy

W myśl art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Ma ona obowiązek obliczenia i pobrania od podatnika podatku i w końcu wpłacenia go w terminie organowi podatkowemu.

W relacji podatnik-płatnik pracownik jest podatnikiem z tytułu przychodów ze stosunku pracy, natomiast pracodawca działa jako płatnik. W praktyce wygląda to tak, że pracodawca pobiera z wynagrodzenia pracownika podatek w formie zaliczki i wpłaca go do urzędu skarbowego.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Co musi zawierać Twoja faktura

Polskie prawo podatkowe opiera się na Ustawie z 17 czerwca 1966 roku. W myśl tej ustawy płatnikiem VAT są tylko organy egzekucyjne, czyli naczelnik urzędu skarbowego i komornicy sądowi. Trzeba zauważyć, że np. komornik będzie tylko wtedy płatnikiem, gdy sprzedaż towarów dokonywana w trybie egzekucyjnym jest dokonywana w imieniu podatnika podatku VAT. Jeśli natomiast towar (jako dług) nie pochodzi z działalności gospodarczej, dłużnik nie jest uznawany za podatnika. W takim przypadku komornik nie będzie płatnikiem VAT.

Obowiązki płatnika VAT.

Wiemy już, że to płatnik dokonuje sprzedaży towarów należących do podatnika. Płatnik ma obowiązek obliczenia podatku należnego i pobrania go z pozostałego majątku podatnika. Na koniec płatnik ten musi pobrany podatek wpłacić do właściwego urzędu skarbowego.

Płatnik zobowiązany jest wystawić fakturę, która będzie dokumentem sprzedaży dokonanej w ramach egzekucji. Faktury wystawiane są w imieniu i na rzecz dłużnika przez organy egzekucyjne i przez komorników sądowych działających według Kodeksu postępowania cywilnego.

Czytaj  Sankcje za błędy w rozliczaniu podatku VAT

Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach:

– jeden otrzymuje nabywca,

– drugi pozostaje u płatnika, czyli podmiotu, który ją wystawił,

– trzeci otrzymuje dłużnik.

Faktura powinna zawierać – oprócz typowych danych – nazwę i adres organu egzekucyjnego bądź też imię i nazwisko oraz adres komornika sądowego. Ponadto imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres.

Przeczytaj także: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Kim jest płatnik VAT w myśl ustawy – Odpowiedzialność płatnika VAT.,

Płatnik w ramach swojej działalności musi przestrzegać zarówno przepisów ustawy VAT, jak również treści Ordynacji podatkowej, która wyznacza ramy jego obowiązków. Jeśli płatnik tym obowiązkom uchybi, może ponieść odpowiedzialność. Odpowiada bowiem całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub pobrany a niewpłacony do urzędu skarbowego.

Jeśli natomiast podatek nie został pobrany z winy podatnika, płatnik nie jest pociągany do odpowiedzialności.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kto ma obowiązek rejestracji do VAT-UE?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Sankcje za błędy w rozliczaniu podatku VAT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *