Najważniejsze reguły zamówień publicznych

Co to są zamówienia publiczne

Najważniejsze reguły zamówień publicznych – Zamówienie publiczne to odpłatna umowa zawarta między zamawiającym a wykonawcą. Zamawiający, czyli podmiot publiczny /m.in. administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego/ dokonuje zakupu u wykonawcy /też podmiotu/. Wykonawca oferuje zamawiającemu roboty budowlane, usługi lub dostawy. Faktem jest, że zamówienia publiczne są kluczową formą udziału sektora publicznego w gospodarce.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kasa fiskalna w e-commerce

Jakie przepisy regulują udzielanie zamówień publicznych

Od 1.01.2021r. w systemie zamówień publicznych obowiązuje Ustawa z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych /PZP/. W rzeczy samej zastąpi poprzednią Ustawę z dnia 29.01.2004 roku.

Przepisy PZP określają w szczególności zasady i tryb udzielania zamówień publicznych i środki ochrony prawnej. Poza tym zasady kontroli udzielania zamówień jak i zasady dotyczące zawartej umowy.

Ogólnie rzecz biorąc, nowa ustawa wprowadza szereg zmian. Dotyczą one między innymi:

1/ systemu środków ochrony prawnej;

2/ trybów udzielania tzw. zamówień podprogowych; to znaczy, że wprowadzono odrębne zasady dotyczące trybów udzielania zamówień czy zawartości ogłoszeń;

3/ umowy – w tym przypadku nadano obowiązkowy zakres postanowień umownych, zasadę współdziałania stron oraz Katalog tzw. klauzul abuzywnych, inaczej mówiąc niedozwolonych z mocy prawa;

4/ wreszcie szeregu zmian dotyczących samego procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

5/ realizacji zamówienia.

Trzeba pamiętać, że przepisy ustawy PZP dotyczą zamówień i konkursów których wartość jest równa bądź przekracza 130 000 zł /bez podatku VAT/

Zamówienia publiczne regulują oczywiście również inne akty prawne. Mają one na uwadze gospodarowanie środkami publicznymi, zawieranie umów, postępowanie administracyjne i w końcu nieuczciwą konkurencję.

Kto musi stosować PZP

Jak już wspomniano na początku, podmiotem prowadzącym postępowanie w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne jest zamawiający. Zamawiający mogą być publiczni /np. organy władzy publicznej, samorządy, sady, zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie, administracja/, sektorowi /czyli podmioty wyodrębnione ze względu na rodzaj działalności ważnej w gospodarce państwa, np. produkcja energii, usługi transportu kolejowego i wodnego/ i w końcu subsydiowani. Są to podmioty spoza wyżej wymienionych grup. Muszą stosować PZP z uwagi na spełnienie szczególnych przesłanek. Dysponują przecież w ponad 50% finansami z szeroko pojętych środków publicznych a wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, a konkretnie 22 840 755 zł netto w przypadku robót budowlanych. Zamawiający subsydiowani w swej gestii mają przede wszystkim roboty budowlane. Ich zakres to inżynieria lądowa i wodna, budowa szpitali i szkół, obiektów sportowych, wypoczynkowych jak też budynków administracji publicznej.

Drugą stronę zamówienia stanowią wykonawcy, czyli osoby fizyczne, osoby prawne bądź też jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Czytaj  Jak przygotować się do zawarcia umowy?

Kiedy zamówienie ma publiczny charakter

Tylko cztery kategorie zamówień dają im charakter publiczny. Po pierwsze są to zamówienia klasyczne; wartość udzielanego zamówienia jest równa co najmniej kwocie 130 000 zł netto. Po drugie – zamówienia sektorowe – dotyczą gospodarki wodnej, energetyki, usług transportowych. Charakter publiczny ma też zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. W końcu zamówienie klasyczne z zamawiającym subsydiowanym. Ten nie należy ani do zamawiających publicznych, ani sektorowych, ale z uwagi na publiczne finanse, ustawa musi być zastosowana.

Kiedy trzeba stosować prawa zamówień publicznych

Faktem jest, że stosowanie rozbudowanych procedur przetargowych nie zawsze jest obowiązkowe. Zatem PZP może mieć miejsce: 1/ Wyłącznie przedmiotowe – z uwagi na przedmiot udzielanego zamówienia. Nie trzeba stosować PZP w przypadku zamówień i konkursów, które dotyczą np. usług arbitrażowych i prawnych, nabywanie własności do nieruchomości, usług finansowych, usług w dziedzinie obrony cywilnej i innych. 2/ Wyłącznie podmiotowe – odnoszą się do konkretnych podmiotów w ściśle określonym zakresie. Na przykład stosować je musi NBP czy BGK /Bank Gospodarstwa Krajowego/.

Najważniejsze reguły zamówień publicznych – Zasady zamówień publicznych

Zamówienia publiczne zawierane są wg ustalonych zasad. Oto najważniejsze z nich: 1/ zasada uczciwej konkurencji – krótko mówiąc, wymaga od zamawiającego postępowania zgodnego z prawem, dobrymi obyczajami oraz interesem klient;

2/ zasada równości – zamawiający nie może preferować ani dyskryminować żadnego podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia;

3/ Zasada bezstronności i obiektywizmu;

4/ zasada efektywności – wymaga wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie; 5/ zasada jawności – dokumenty z postępowania powinny być powszechnie dostępne;

6/ zasada przejrzystości – wymaga jasnych reguł w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

7/ zasada pisemności i prowadzenia postępowania w języku polskim. Dzięki tym zasadom mamy pewność, że w razie naruszenia wynikających z nich praw, wykonawcy przysługują określone środki ochrony prawnej.

Progi zamówień publicznych

1/ Próg stosowania PZP Przypomnę, co ważne, że PZP dotyczą zamówień i konkursów, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł bez podatku VAT. Natomiast przy zamówieniach poniżej tej kwoty podmioty zamawiające zobowiązane są do przestrzegania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i ustawy o finansach publicznych. Zatem instytucje realizujące zamówienia publiczne poniżej progów wynikających z PZP, działają według wewnętrznych regulaminów. Wzór takiego regulaminu dostępny jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

2/ Progi unijne

Dla prawidłowego zdefiniowania procedur do zrealizowania zamówienia ważne są progi unijne. Pamiętaj, że oferta w postępowaniach o wartości równej lub wyższej niż progi unijne, musi być sporządzona w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym. Oferty mogą dotyczyć robót budowlanych, dostaw i usług oraz usług społecznych. Informacje o progach unijnych zawarte są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Czytaj  Jak firmy leasingowe sprawdzają wiarygodność klientów?

Gdzie są publikowane ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Jeśli zamówienie przekracza progi unijne, zamawiający ma obowiązek przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ten publikuje je w Dzienniku Urzędowym UE. Zamawiający może też opublikować ogłoszenie w innym miejscu. Natomiast ogłoszenie zamówienia poniżej progów unijnych trzeba zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych. Udostępniony jest on na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Można też udostępnić swoje ogłoszenie w inny sposób, ale nie wcześniej niż w Biuletynie.

Tryby zamówień publicznych

Zamówienia publiczne udzielane są w kilku trybach. Są one określone przepisami, przeto zamawiający nie ma swobody wyboru trybu. Ponadto różnią się one w zależności od tego, czy wartość zamówienia przekracza progi unijne czy nie.

Tryby dla zamówień powyżej progów unijnych to:

1/ przetarg nieograniczony – oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy;

2/ przetarg ograniczony – oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy zaproszeni do składania ofert;

3/ negocjacje z ogłoszeniem – w tym przypadku wnioski mogą składać wszyscy zainteresowani, jednakże zamawiający na wstępie prowadzi z nimi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, dopiero na koniec zaprasza wykonawców do składania ofert ostatecznych;

4/ dialog konkurencyjny – tak jak wyżej wszyscy mogą składać wnioski. Zamawiający natomiast prowadzi z nimi dialog i dopiero po jego zakończeniu zaprasza do składania ofert;

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kasa fiskalna w e-commerce

5/ partnerstwo innowacyjne – również i tu wszyscy zainteresowani mogą składać swoje oferty. Zamawiający prowadzi z nimi negocjacje. Po tym etapie zaprasza do składania ofert na prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych;

6/ negocjacje bez ogłoszenia – w tym przypadku zamawiający najpierw negocjuje warunki umowy z wybranymi wykonawcami, a dopiero potem zaprasza ich do składania ofert;

7/ zamówienie z wolnej ręki – tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

Zamówienia poniżej progów unijnych przeprowadzane są w trybie:

1/ podstawowym

2/ partnerstwa innowacyjnego

3/ negocjacji bez ogłoszenia

4/ w trybie zamówienia z wolnej ręki. Podczas gdy pierwszy tryb – podstawowy ma rozbudowane wymogi w trzech wariantach, to już następne wymienione wyżej odpowiadają co do zasady trybom stosowanym przy zamówieniach powyżej tych progów.

Najważniejsze reguły zamówień publicznych Jak przygotować ofertę

Najważniejsze reguły zamówień publicznych – Informację, jak przygotować ofertę, znajdziesz w dokumentacji konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zanim podejmiesz decyzję o starcie w przetargu, musisz dokonać analizy treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia. Po drugie musisz zweryfikować, czy masz możliwości do spełnienia oczekiwań zamawiającego, czy zrealizujesz zamówienie. Specyfikacja warunków zamówienia /SWZ/ to podstawowy i jeden z najważniejszych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający wykazuje w nim swoje oczekiwania w stosunku od przyszłego wykonawcy, z którym podpisze umowę. Elementy SWZ określają przepisy.

Czytaj  Tarcza antyinflacyjna 1.0 - przedłużenie

Oferta wykonawcy to szereg dokumentów i oświadczeń składanych przez niego. Muszą być zgodne z wymogami zamówienia. Ściśle mówiąc, ofertą jest formularz ofertowy, który nie podlega uzupełnieniu.

Ponadto musisz pamiętać o generalnej zasadzie: treść oferty nie może ulec zmianie. Wszelkie wyjaśnienia czy poprawki nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.

Najważniejsze reguły zamówień publicznych – Jak złożyć ofertę ?

Na powyższe pytanie da ci zawsze dokumentacja postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego. Przekazywanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Stosując tego typu komunikację, zamawiający musi zapewnić integralność, autentyczność, nienaruszalność i poufność wymiany i przechowywania informacji. Z drugiej strony taka komunikacja sprzyja sprawności, przejrzystości i efektywności kosztowej prowadzonych postępowań. Ważne jest: – po pierwsze – oferta o wartości równej lub wyższej niż progi unijne musi być sporządzona w formie elektronicznej, czyli jako plik cyfrowy z podpisem kwalifikowanym;

– po drugie – oferta o niższej wartości nie musi być składana w formie elektronicznej. Jeśli już zdecydujesz się na tę formę, możesz posłużyć się podpisem zaufanym lub osobistym. Jeśli uważasz, że twoje informacje są tajemnicą firmy, musisz powiadomić o tym zamawiającego i jednocześnie wykazać , dlaczego tak uważasz.

Wykonawcy powinni zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe na wadium. Pomimo, że wadium nie jest już obowiązkowe, to jednak w praktyce zamawiający żądają od wykonawców takiego zabezpieczenia.

Najważniejsze reguły zamówień publicznych – Jak złożyć odwołanie

Odwołanie przysługuje wykonawcy od każdej czynności zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy, także od zaniechania czynności, do której zobowiązał się zamawiający. Odwołanie składać trzeba do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Zamawiający musi otrzymać jego kopię.

Odwołanie należy wnieść w ściśle określonym terminie: – 5 dni – przy zamówieniach poniżej progów unijnych

– 10 dni – przy zamówieniach równych lub powyżej progów unijnych

od dnia przekazania informacji stanowiącej podstawę dla wniesienia odwołania.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kasa fiskalna w e-commerce

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak założyć firmę online?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *