jak założyć działalność

Zarówno właściciele jak i posiadacze samoistni oraz użytkownicy wieczyści, nieruchomości lub obiektu budowlanego są zobowiązani do opłacania podatku od nieruchomości. Wysokość stawek podatkowych ustala rada gminy. Następnie na podstawie wypełnionej deklaracji DN-1 wylicza się należny podatek. Należy go opłacić w czterech proporcjonalnych ratach, na przestrzeni całego roku. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jak wypełnić deklarację na podatek od nieruchomości DN-1.

Podatek od nieruchomości – kto, jak i ile zapłaci?

Do kiedy należy złożyć deklarację?

Deklarację należy złożyć do 31. stycznia danego roku lub w terminie do 14 dni od kiedy wystąpił obowiązek podatkowy.

Pobierz deklarację DN-1

Pobierz deklarację tutaj.

Zacznij wypełniać deklarację

Jak wypełnić deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 jak założyć działalność
  1. Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT, wpisz swój numer PESEL. 

2. To pole wypełnia organ, do którego składasz deklarację.

3. Wpisz rok, za który składasz deklarację.

A. 4. Uzupełnij dane urzędu, do którego będziesz składał deklarację. Urząd ten musi być właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów, które podlegają opodatkowaniu.

5. Zaznacz powód, dla którego składasz deklarację. Jeśli składasz pierwszy druk w danym roku kalendarzowym, zaznacz pierwszy kwadrat. W sytuacji, gdy już złożyłeś deklarację, ale popełniłeś w niej błąd (np. nieprawidłowa powierzchnia) – musisz złożyć korektę i sprostować informacje. Tym samym zaznacz drugi kwadrat.

6. Wpisz miesiąc, od którego powstał obowiązek podatkowy. 

  • Jeśli nabyłeś nieruchomość dnia 4. kwietnia 2021 roku, to obowiązek podatkowy od nieruchomości powstał od 1. maja 2021 roku.
  • Jeśli ukończyłeś budowę domu dnia 16. września, to obowiązek podatkowy od nieruchomości powstał od 1. października 2021 roku.

B. Zaznacz właściwą odpowiedź.

C. Uzupełnij swoje dane. Zwróć uwagę na oznaczenia pól w bloku C1. W zależności od tego czy jesteś podatnikiem będący osobą fizyczną lub podatnikiem niebędącym osobą fizyczną – wpisujesz inne informacje w tych samych rubrykach.

Czytaj  Polski Ład — ulga na powrót dla osób wracających z zagranicy

Jak wypełnić deklarację na podatek od nieruchomości DN-1? Wypełnij kolejną stronę wniosku

Jak wypełnić deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 jak założyć działalność

D. Od tego miejsca, wypełnij tylko te rubryki, które dotyczą przedmiotu opodatkowania, które posiadasz. W tej części nie wykazuje się powierzchni (wartości) przedmiotów opodatkowanych, które zwolniono z podatku od nieruchomości. W kolumnie “stawka podatku” wpisz stawki podatkowe uchwalone przez radę gminy. Będą Ci one potrzebne do obliczenia należnego podatku.

D. 1. Powierzchnię gruntów należy podać w metrach kwadratowych (m2), oprócz gruntów znajdujących się pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych. Ich powierzchnię podaje się w hektarach (ha) z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

D. 1. 1. oraz D. 1. 2. Tutaj wykazujesz powierzchnię gruntów, których rodzaj został określony w uchwale rady gminy inaczej niż w ustawie.

D. 2. Podstawą opodatkowania budynków lub ich części jest ich powierzchnia użytkowa. Powierzchnię mierzy się po wewnętrznej długości ścian znajdujących się na wszystkich kondygnacjach. Do tej powierzchni wlicza się: piwnice, garaże podziemne, poddasza użytkowe oraz sutereny. Natomiast do powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych.

Oprócz tego, ze względu na wysokość kondygnacji powierzchnię oblicza się:

  • kondygnacje o wysokości wyższej niż 2,20 m – powierzchnię liczy się w całości,
  • kondygnacja o wysokości od 1,40 do 2,20 m – powierzchnię przelicza się jako 50% powierzchni użytkowej,
  • kondygnację o wysokości mniejszej niż 1,40 m – powierzchnia jest pomijana.
Jak wypełnić deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 jak założyć działalność

Wypełnij następną stronę formularza

Jak wypełnić deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 jak założyć działalność

D. 2. 1. oraz D. 2. 2. są przeznaczone do wykazania powierzchni użytkowej budynków (lub ich części), których rodzaj został określony w uchwale rady gminy inaczej niż w ustawie.

Przejdź do kolejnej strony deklaracji

Jak wypełnić deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 jak założyć działalność

D. 3. Podstawą opodatkowania budowli lub ich części jest ich wartość ustalona na dzień 1. stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku lecz niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. W przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych podaje się ich wartość z dnia 1. stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeśli od budowli lub ich części, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, to podstawą opodatkowania jest ich wartość rynkowa, którą określa się w dniu powstania obowiązku podatkowego. W sytuacji, gdy budowle lub ich części zostały ulepszone lub nastąpiła aktualizacja wyceny środków trwałych to podstawą opodatkowania jest ich wartość rynkowa ustalona na dzień 1. stycznia roku podatkowego, następującego po roku, w którym dokonano ulepszenia lub wystąpiła aktualizacja wyceny środków trwałych.

Czytaj  Odroczony podatek dochodowy

D. 3. 1. oraz D. 3. 2. są miejscem do wykazania wartości budowli (lub ich części), których rodzaj został określony w uchwale rady gminy inaczej niż w ustawie.

E. 97. Tutaj należy podać łączną kwotę podatku. W tym celu zsumuj kwoty podane w części D. 1. , D. 2. i D. 3. (w wraz ze wszystkimi kwotami w podpunktach należących do tych punktów). Wpisz uzyskaną kwotę.

98. Miejsce do podania kwoty podatku za miesiące nieobjęte deklaracją (lub korektą deklaracji). Jeśli pierwszy raz składasz deklaracje to wpisz „0 zł”, a w przypadku korekty deklaracji wpisz sumę kwot rat podatku za miesiące nieobjęte składaną korektą deklaracji.

99. Zsumuj kwoty podane z polach 97 oraz 98, następnie wpisz w pustym polu otrzymaną wysokość należnego podatku. 

Pamiętaj, że kwotę należnego podatku należy zaokrąglić do pełnych złotówek, w sposób:

  • kwoty wynoszące mniej niż 50 gr – zaokrąglij w dół do pełnej złotówki,
  • kwoty wynoszące 50 gr i więcej – zaokrąglij w górę do pełnej złotówki.

Uzupełnij kolejne rubryki

100 – 111. Oblicz raty podatku od nieruchomości. Pamiętaj, że suma wpisanych kwot musi być równa kwocie wpisanej w polu 99. Dodatkowo, pamiętaj o zaokrągleniu podatku do pełnych złotówek, w sposób wskazany wyżej.

F. Do deklaracji DN-1 istnieją dwa załączniki, które należy dołączyć. Możliwe do dodania załączniki to:

  • ZDN-1 – w tym załączniku wykazujesz dane o przedmiotach, które podlegają opodatkowaniu,
  • ZND-2 – w tym załączniku wykazujesz dane o przedmiotach, które zostały zwolnione z opodatkowania.

Wpisz ilość załączonych dodatkowych formularzy.

G. Pola nieobowiązkowe. Możesz podać swój numer telefonu lub adres e-mailowy. Dzięki temu, w razie pytań lub wątpliwości, urząd szybciej się z Tobą skontaktuje.

Jak wypełnić deklarację na podatek od nieruchomości DN-1? Wypełnij ostatnią stronę deklaracji DN-1

Jak wypełnić deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 jak założyć działalność

H. Wypełniona deklaracja musi zostać podpisana wraz z podaniem daty. Część H. 1. jest przeznaczona dla osoby, która wypełnia deklarację za siebie. W przypadku, gdy formularz będzie składany przez pełnomocnika, należy wypełnić część H. 2.

Czytaj  Czym jest poręczenie cywilne?

I. Zostaw to miejsce puste. Jest to pole, które wypełnia urząd.

Po wypełnieniu wniosku, przejrzyj go raz jeszcze i sprawdź czy dobrze wypełniłeś wszystkie pola. Tym sposobem oszczędzisz sobie poźniejszych konsekwencji w postaci wypełniania wniosku raz jeszcze i składania korekty.

Przeczytaj o:

Firma w domu a podatek od nieruchomości

Firma w domu a koszty uzyskania przychodu

Podatek od nieruchomości – kto, jak i ile zapłaci?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czym jest poręczenie cywilne?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *