Kontrola ZUS w Twojej firmie

Kontrola ZUS w Twojej firmie ? Kontrola ZUS wymaga wcześniejszego zawiadomienia. Wszczyna się ją nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze kontroli. Jeśli do niej niej nie dojdzie w ciągu 30 dni, wymagane jest ponowne zawiadomienie. Inspektor kontroli ZUS powinien doręczyć Ci /lub wyznaczonemu przez ciebie pełnomocnikowi/ upoważnienie oraz okazać legitymację służbową.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Refundacja okularów dla pracownika

Co powinno zawierać upoważnienie do kontroli?

Upoważnienie do kontroli powinno zawierać przede wszystkim wskazanie podstawy prawnej. Musimy mieć wiedzę jaka dokładnie jednostka ZUS będzie nas kontrolować. Co więcej musimy znać datę i miejsce wystawienia. Prawo nakazuje, abyśmy znali, imię i nazwisko inspektora kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej. Musimy wiedzieć kiedy kontrola się rozpocznie i zakończy. Co ważne musimy posiadać informację o przedmiocie kontroli. W kwestii formalnej upoważnienie musi oczywiście zawierać podpis osoby, która udzieliła upoważnienia, w szczególności jej stanowisko i funkcję. Upoważnienie zawiera także, pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. Kontrola ma miejsce w twojej siedzibie oraz w miejscach, gdzie prowadzisz działalność lub przechowujesz dokumentację. Może odbywać się w placówce ZUS, jeśli wyrazisz na to zgodę.

ZUS może przeprowadzić kontrolę bez takiej zgody

  • wymaga tego jej charakter
  • trzeba przesłuchać świadka, ubezpieczonego czy też byłego pracownika kontrolowanego
  • kontrolowany nie zgłosił do ZUS zmiany adresu siedziby firmy.

Co może obejmować kontrola ZUS

Kontrola może obejmować procedurę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Urzędnik będzie sprawdzał prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych wpłat obowiązujących . Przede wszystkim ZUS ustala czy masz prawo wypłaty konkretny świadczeń oraz czy masz prawo do rozliczania się z tego tytułu. ZUS sprawdza także terminowość złożenia wniosku o rentę lub emeryturę, co ważne sprawdza także jego poprawność pod względem formalnym. ZUS sprawdzi także, zgłoszenie danych do ubezpieczenia społecznego.

Czytaj  Co to jest działalność nierejestrowana i kto może ją prowadzić?

W trakcie kontroli urzędnik ma prawo

  • dokonywanie oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności. badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe związane z zakresem kontroli
  • dokonywać oględzin i spisu składników majątku płatników składek zalegających z opłatą z tytułu składek
  • zabezpieczać zebrane dowody
  • żądać udzielania informacji przez płatnika składek i ubezpieczonego
  • legitymować inne osoby dla potrzeb kontroli
  • przesłuchiwać świadków
  • przesłuchiwać płatnika składek i ubezpieczonego, gdy brak jest lub wyczerpały się środki dowodowe a pozostały niewyjaśnione okoliczności.

Kontrola ZUS w Twojej firmie – Obowiązki kontrolowanego

Jako osoba kontrolowana musisz udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji. W przypadku oględzin ZUS ma prawo wejść do Twojego biura czy hali produkcyjnej. wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli wskazanych przez inspektora zakładu. Pamiętaj też, że masz obowiązek zapewnić niezbędne warunki do kontroli , udostępnić środki łączności, środki techniczne, którymi dysponuje płatnik. Co ważne nie musisz udostępniać środków transportu. Musisz także udzielać wyjaśnień kontrolującemu. Jeśli to konieczne przedstawić tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji finansowo-księgowej i osobowej. Ustalenia kontroli inspektor ZUS opisuje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden pozostaje dla ciebie.

Protokół po kontroli

Dokumentem końcowym kontroli jest zawsze protokół. Zawiera on w praktyce to samo co zawiadomienie o kontroli i upoważnienie do jej przeprowadzenia. Co ważne protokół pokontrolny musi zawierać opis ustaleń faktycznych oraz ich ocenę prawną. Do protokołu dołącza się także dokumentację dowodową. Na końcu otrzymasz pouczenie o prawie do zastrzeżeń czy zażaleń.

Kontrola ZUS w Twojej firmie -Informacje o wpisie do książki kontroli.

Jeśli masz zastrzeżenia do ustaleń kontroli, złóż je pisemnie wraz ze środkami dowodowymi w ciągu 14 dni po otrzymaniu protokołu. Po tym terminie musisz dostarczyć do ZUS dokumenty korygujące. Masz na to 30 dni- od otrzymania protokołu bądź od dnia, w którym otrzymasz informację o sposobie rozpatrzeni zastrzeżeń.

Czytaj  Odpowiedzialność zarządu spółki z.o.o.

Brak dokumentów korygujących skutkuje wydaniem przez ZUS decyzji zgodnej z ustaleniami protokołu kontroli.

ZUS ma na to czas jednego lub dwóch miesięcy.

Zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu – Kontrola podatkowa w firmie

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kredyt technologiczny - co to jest i na czym polega?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Wypadek w drodze do lub z pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *