Aneks do umowy

Ubiegając się o kredyt lub pożyczkę, możesz spotkać się z pytaniem, jakiego rodzaju zabezpieczenie jesteś w stanie przedstawić. Banki i firmy pożyczkowe udzielając kredytu lub pożyczki mogą zażądać zabezpieczenia. Powód – instytucje finansowe chcą mieć pewność, że pożyczkobiorca spłaci zaciągnięte zobowiązanie.  Z drugiej strony na zabezpieczeniu może również zyskać klient, dzięki uzyskaniu lepszych warunków finansowania.

Zabezpieczenie jest niczym innym, jak zmniejszeniem ryzyka kredytowego, które podejmuje bank lub firma pożyczkowa. Trzeba jednak podkreślić, że nie kryje się pod tym pojęciem, tylko jeden konkretny typ zabezpieczenia, a wiele. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się z jakimi zabezpieczeniami możesz się spotkać.

Przeczytaj również: Refakturowanie – co to jest?

Zabezpieczenie kredytu – formy

Poszczególne formy zabezpieczenia kredytu pozwalają na różne sposoby i w różnym stopniu zmniejszyć ryzyko związane z udzieleniem komuś kredytu. W większości działają one w określony sposób. W razie problemów ze spłatą zobowiązania dają wierzycielowi możliwość szybszego i skuteczniejszego odzyskania swojej należności. Przeciwnie niż w sytuacji, kiedy takiego zabezpieczenia by nie było.

Ustanowienie zabezpieczenia kredytu może wiązać się z kosztem dla kredytobiorcy. W praktyce – część zabezpieczeń w ogóle nie wpływa na proces spłaty zobowiązania i związane z nim koszty. Jest tak do momentu, kiedy nastąpi opóźnienie w spłacie.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Darowizna — najważniejsze informacje

Zabezpieczenie osobiste

Zabezpieczenie osobiste – to jeden z rodzajów zabezpieczenia zobowiązania finansowego. Pożyczkobiorca za powstały dług odpowiada całym swoim majątkiem. Warto odnotować, że wierzyciel w przypadku braku spłaty zobowiązania może zgłosić się po kapitał, zgromadzony zarówno przed, jak i po udzieleniu kredytu lub pożyczki. Tego rodzaju zabezpieczenia stosuje się dla nowo powstałych działalności gospodarczych, jak i osób fizycznych, które mają niedostateczną zdolność kredytową. Do zabezpieczeń osobistych zalicza się:

  • poręczenie cywilne – przez lata jedną z najpopularniejszych form zabezpieczenia było tzw. poręczenie. Mam na myśli szczególnie kredyty gotówkowe. To nic innego jak dołączenie do kredytu drugiej osoby, z reguły z bliskiej rodziny lub kręgu przyjaciół. W myśl ustanowionego poręczenia w sytuacji, gdy kredytobiorca nie spłacał zobowiązania, obowiązek ten przechodził na poręczyciela. Poręczenie jest bardzo wygodne dla banku i zwiększające szansę na uzyskanie kredytu.
  • poręczenie wekslowe (awal) – poręczający (awalista) zobowiązuje się do spłaty weksla w sytuacji gdy pierwotny dłużnik nie uregulował zobowiązania. Awal może dotyczyć całego długu lub jego części. W przeciwieństwie do poręczenia cywilnego, poręczenie wekslowe jest nieodwołalne. Awal może zostać umieszczony wyłącznie na wekslu lub przedłużku.
  • weksel – to papier wartościowy, który zobowiązuje osobę wskazaną w dokumencie, do zapłaty określonej kwoty pieniężnej w wyznaczonym terminie. Weksel powinien zawierać: polecenie zapłaty kwoty pieniężnej, nazwisko osoby, która ma uregulować zobowiązanie, termin płatności, miejsce płatności, nazwisko osoby, na rzecz której ma zostać opłacony weksel, miejsce i datę wystawienia dokumentu oraz podpis wystawcy weksla. Ważne – weksel in blanco występuje w sytuacji, gdy co najmniej jeden z wymienionych elementów nie zostanie ujęty w umowie wekslowej. Dokument jest ważny tylko wówczas, gdy zostaną uzupełnione wszystkie jego elementy.
Czytaj  Bezrobocie czy inflacja - Dylematy Albana Williama Phillipsa

Zabezpieczenie rzeczowe

Instytucja finansowa do zabezpieczenia osobistego ma prawo zażądać także zabezpieczenia rzeczowego. W przypadku zabezpieczeń rzeczowych, dłużnik odpowiada tylko za poszczególne składniki swojego majątku. Co więcej, do tego rodzaju zabezpieczeń mogą także zostać przypisane osoby trzecie, które nie pobrały korzyści związanych z zobowiązaniem. Do zabezpieczeń rzeczowych zalicza się:

  • hipotekę – zabezpieczenie kredytu stanowi nieruchomość,
  • zastaw ogólny – ma miejsce wówczas, kiedy określona rzecz ruchoma obciążona jest prawem na mocy którego wierzyciel może się zaspokoić z rzeczy bez względu na to czyją stała się własnością i uzyskuje pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi dłużnika,
  • kaucja – polega na złożeniu przez dłużnika zabezpieczenia w postaci papierów wartościowych na okaziciela lub określonej sumy pieniędzy, z których bank może się zaspokoić w momencie, kiedy dłużnik nie wywiązuje się z umowy,
  • blokada środków na rachunku bankowym – chodzi o zablokowanie na rachunku kredytobiorcy określonej kwoty pieniędzy do momentu, aż ten wywiąże się z umowy i spłaci zaciągnięte zobowiązanie.

Warte uwagi: Zabezpieczenie umowy najmu

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak przeanalizować zadłużenie firmy?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak rozumieć inwestycje alternatywne ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *