PSA

Rejestr akcjonariuszy to nowa czynność notarialna. Zgodnie z art. 30031 Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (czyli domy maklerskie) lub notariusz prowadzący kancelarię notarialną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestr jest prowadzony w postaci elektronicznej. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Pełna księgowość – co warto o niej wiedzieć?

Kto musi prowadzić rejestr akcjonariuszy PSA?

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, rejestr akcjonariuszy w postaci elektronicznej prowadzi podmiot, który na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r  o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Takie podmioty to w szczególności domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i banki powiernicze. Należą do nich również Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. bądź notariusz prowadzący na terytorium RP kancelarię notarialną.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Badania psychotechniczne – kogo dotyczą?

Rejestr akcjonariuszy PSA – prowadzenie

Ponieważ akcje są zdematerializowane, czyli nie mają formy papierowego dokumentu, prowadzony jest dla nich rejestr. Umowę o prowadzenie takiego rejestru spółka zawiera z wyspecjalizowanym podmiotem:

Rejestr służy wykazaniu uprawnień Akcjonariusza oraz zabezpiecza prawidłowość obrotu prawnego akcjami. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Rejestr akcjonariuszy PSA – ujawniane dane

Przepisy Kodeksu spółek handlowych wprost wskazują na informacje, które powinny znajdować się w rejestrze oraz na podmioty, które są uprawnione do jego prowadzenia. Ujawnieniu w rejestrze podlegają dane identyfikujące spółkę, akcje oraz akcjonariuszy, tj.:

  1. firma, siedziba i adres spółki;
  2. oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
  3. data zarejestrowania spółki i emisji akcji;
  4. seria i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji;
  5. nazwisko i imię albo firma (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń. Ponadto adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej;
  6. na żądanie zastawnika albo użytkownika – wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji;
  7. na żądanie akcjonariusza – wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem rzeczowym;
  8. wzmianka o tym, czy akcje zostały w całości pokryte;
  9. ograniczenia co do rozporządzania akcją;
  10. postanowienia umowy spółki o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.
Czytaj  Czym jest park technologiczny?

Wskazany powyżej zakres ma charakter obligatoryjny, jednakże ustawodawca pozostawia spółkom swobodę jego poszerzenia za pomocą wprowadzenia do umowy spółki odpowiednich postanowień.

Warte uwagi: Trwający leasing a likwidacja działalności

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  O czym informuje nas EBITDA ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak przygotować się do zawarcia umowy?
PSA
Rejestr akcjonariuszy w Prostej Spółce Akcyjnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *