Prowadzenie działalności a praca etatowa

Wielokrotnie w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością dochodzi do konfliktu między wspólnikami. Gdzie szukać przyczyn takich niepożądanych sytuacji? Przyczynami takiego stanu rzeczy są często liczne nieporozumienia, które uniemożliwiają im współdziałanie. Ponadto sprawiają, że niemożliwe jest realizowanie długofalowej polityki na rzecz spółki. Z tej przyczyny to właśnie spółka jest z reguły głównym pokrzywdzonym. Siłą rzeczy musi ona partycypować w przedmiotowym sporze, co często wpływa na jej kondycję finansową i rozwój.

Jak wobec tego rozwiązać spór z nieprzejednanym wspólnikiem? Wyjściem z tej sytuacji może być powództwo sądowe o wyłączenie członka spółki lub  przymusowe umorzenie posiadanych przez niego udziałów. Przymusowe umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być sposobem na pozbycie się ze spółki niechcianego lub generującego problemy wspólnika. Dokonuje się go bez zgody wspólnika. Jego istotą jest pozbawienie wspólnika praw udziałowych w spółce z o.o., co wiąże się z utratą praw i obowiązków majątkowych jakie przysługują wspólnikom.

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Abolicja podatkowa zlikwidowana

Kiedy następuje przymusowe umorzenie udziałów?

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy Kodeksu spółek handlowych udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru. Ponadto może się to wydarzyć tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi, a przesłanki i tryb umorzenia przymusowego, czyli następującego bez zgody wspólnika, określa umowa spółki. Jednakże co to oznacza w praktyce? Przymusowego umorzenia udziałów można dokonać, gdy poza ogólnym zastrzeżeniem w umowie spółki możliwości umarzania udziałów, zawarto także niezbędne postanowienia wskazujące przyczyny tego rodzaju umorzenia oraz sposób jego przeprowadzenia. Z tego powodu w umowie spółki powinien znaleźć się szczegółowy opis przesłanek dopuszczających wszczęcie procedury przymusowego umorzenia udziałów.

Jednakże kodeks spółek handlowych nie reguluje sytuacji uzasadniających zastosowanie przymusowego umorzenia udziałów. To daje pewną dowolność w tym zakresie, jednak pod warunkiem wystąpienia odpowiednich zapisów w umowie spółki. Przymusowe umorzenie udziałów wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić, np. w przypadku:

  • podjęcia przez wspólnika określonej działalności konkurencyjnej wobec spółki,
  • wyrządzenia szkody spółce na skutek wykorzystania przez wspólnika informacji o spółce,
  • niewykonywania przez wspólnika obowiązków nałożonych na niego umową spółki lub uchwałą np. uchylanie się od wnoszenia dopłat,
  • utraty przez wspólnika uprawnień zawodowych.
Czytaj  Etyka w zarządzaniu

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Podział faktoringu według przejęcie ryzyka
Przymusowe umorzenie udziałów
Przymusowe umorzenie udziałów

Przymusowe umorzenie udziałów – procedura

Jeśli chcesz wszcząć procedurę przymusowego umorzenia udziałów musisz doprowadzić do podjęcia odpowiedniej uchwały przez zgromadzenie wspólników. Uchwała powinna wskazywać:

  • dokładnie przyczynę umorzenia udziałów,
  • przysługujące wspólnikowi wynagrodzenie za umarzany udział, 
  • podstawę prawną umorzenia,
  • uzasadnienie.

Pamiętaj, że wynagrodzenie, które wspólnik otrzyma w zamian za umorzone udziały nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto. Zostały one wykazane w sprawozdaniu za ostatni rok obrotowy. Należy je  pomniejszyć o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.

Wspólnik, którego udziały zostały umorzone, może zakwestionować przed sądem ważność powziętej uchwały i w ten sposób doprowadzić do odzyskania swojej pozycji w spółce.

Moment umorzenia udziałów zależy od tego, czy następuje ono z czystego zysku (wówczas udziały zostają umorzone z chwilą powzięcia uchwały wspólników) czy też łączy się z koniecznością obniżenia kapitału zakładowego (w takim wypadku do umorzenia udziałów dojdzie z chwilą wpisu do rejestru faktu obniżenia kapitału zakładowego).

Warte uwagi: Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Etyka w zarządzaniu

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Gdzie sprawdzić czy kontrahent istnieje ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *