Scoring kredytowy

Analiza Finansowa – Kopex S.A. – wstępna analiza rachunku zysków i strat

W badanym okresie największy zysk netto spółka osiągnęła w roku 1995 kiedy wynosił on  15315,4 tys. zł. Taki wysoki zysk spowodowany był trzykrotnym wzrostem przychodów netto ze  sprzedaży oraz prawie czterokrotnym wzrostem pozostałych przychodów finansowych w stosunku  do roku poprzedniego. Równie wysokie skoki zanotowały w tym roku pozycje kosztów, np. Koszt  wytworzeniu sprzedanych wyrobów wzrósł w 1995 roku pięciokrotnie, lecz nie wzrastały one  jednakże tak szybko jak przychody. Kolejny rok – 1996 – przyniósł ponowną stabilizacje  wszystkich wartości do parametrów zbliżonych do roku 1994.

Wstępna analiza sprawozdania z przepływów finansowych 

Działalność operacyjna badanej spółki generowała(przed uwzględnieniem zmian w  majątku obrotowym) w badanym okresie dosyć duże przychody pieniężne szczególnie duże w  roku 1996 gdzie owe przychody wynosiły ok. 17 500 tys. zł. Również jedynie w tym roku były  wystarczające aby pokryć wydatki inwestycyjne badanego przedsiębiorstwa, ponieważ w  pozostałych latach saldo środków pieniężnych z działalności operacyjnej było ujemne. Działalność  inwestycyjna w badanym okresie skierowana była głównie na nabycie składników rzeczowego  majątku trwałego, co miało miejsce w latach 1994-1995, oraz na finansowanie majątku trwałego  co miało miejsce w roku 1996. W całym analizowanym okresie badana spółka odnotowała  ujemne saldo przepływów środków pieniężnych. 

Wskaźnikowa analiza sprawozdania finansowego 

1. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa 

Pozycja Lata Dynamika
1994 1995 1996 95/94 96/95 96/94
1. Wskaźnik bieżącej płynności  finansowej1.9 2.4 2.2 126.4% 91.5% 115.7%
2. Wskaźnik płynności  przyspieszonej1.9 2.3 2.1 124.0% 93.0% 115.3%
3. Wskaźnik środków pieniężnych 1.1 1.3 1.0 113.5% 76.0% 86.2%
4. Relacja należności do  zobowiązań0.7 1.0 1.2 141.0% 115.0% 162.1%
5. Cykl kapitału obrotowego netto 292.5 123.9 154.8 42.3% 125.0% 52.9%
6. Cykl zapasów 15.0 7.3 9.4 48.9% 128.0% 62.6%
7. Cykl należności 259.8 93.8 137.3 36.1% 146.3% 52.8%
8. Cykl zobowiązań  krótkoterminowych364.8 111.1 126.6 30.5% 113.9% 34.7%
9. Cykl środków pieniężnych 418.0 122.1 141.5 29.2% 115.9% 33.9%
10. Cykl konwersji gotówki -90.1 -10.0 20.0 11.1% -200.7% -22.2%
11. Zapotrzebowanie na kapitał  obrotowy netto-508.1 -132.1 -121.5 26.0% 92.0% 23.9%

Podstawowym wskaźnikiem służącym do oceny zdolności przedsiębiorstwa do  wywiązywania się z bieżących zobowiązań jest wskaźnik płynności bieżącej (WBPF).  Zadowalający poziom tego wskaźnika mieści się w granicach 1,2-20, tak więc osiągnięte w toku  analizy wartości z przedziału 1,9-2,4 są wpełni satysfakcjonujące. O takich wielkościach  wskaźnika zadecydował stały wzrost majątku obrotowego, a szczególnie należności, przy  jednoczesnej tendencji malejącej wartości zobowiązań krótkoterminowych. 

Czytaj  Czy faktura wystawiana z góry może być zaliczkowa?

Podobnie ma się sytuacja w przypadku wskaźnika szybkiego (WPP), gdzie za poziom  satysfakcjonujący uznaje się wartość 1. Uzyskana wartość wskaźnika z powodu niewielkiego  udziału zapasów w majątku obrotowym (rzędu 2-3%) jest bardzo zbliżona do wartości wskaźnika  płynności. 

Trzeci z obliczonych wskaźników, którym jest wskaźnik środków pieniężnych (WSP)  wskazuje jaki poziom zobowiązań krótkoterminowych może być natychmiast uregulowany ze  środków najbardziej płynnych. Uzyskane wskaźniki pomimo zmniejszającej się wartości środków  pieniężnych pozwalają na pełne pokrycie zobowiązań krótkoterminowych ze środków najbardziej  płynnych, zaś w roku 1995 po całkowitym pokryciu zobowiązań pozostaną jeszcze wolne środki  pieniężne. Tak wysoki wskaźnik oznacza co prawda duże bezpieczeństwo spłaty zobowiązań ale  jednocześnie wolne środki pieniężne które nie zostały zainwestowane. Przyjmuje się że wskaźnik  ten mógłby się utrzymywać na poziomie już 20-30%.

 Wykres 1. Wskaźniki płynności 

WBPF WPP WSP 

Obliczanie cykli stosuje się w celu uzupełnienia badań płynności finansowej o analizę  kapitału obrotowego netto i zapotrzebowania na ten kapitał.  

Cykl kapitału obrotowego netto wyraża na ile dni obrotu wystarczy kapitał obrotowy netto.  Bardzo wysoki wskaźnik uzyskano w roku 1994 tj., na poziomie 292 dni, w latach następnych  wynosił on kolejno w 1995 – 124 dni, zaś w 1996 – 155 dni. Wskaźnik uzyskany w 1994 roku na  poziomie 292 dni w powiązaniu z cyklem środków pieniężnych na poziomie 418 dni stanowił 

niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej. Sytuacja stabilizuje się w latach kolejnych, gdy  wskaźniki cyklu środków pieniężnych wynoszą: w 1995 roku – 122 dni a w 1996 roku – 141 dni.  Gwałtowny spadek wskaźnika cyklu kapitału obrotowego w roku 1995 spowodowany był  wzrostem przychodów ze sprzedaży (wskaźnik dynamiki wzrostu w stosunku do roku  poprzedniego wynosił 300 %).  

Cykl zapasów Cykl należności Cykl zobowiązań

Czytaj  RRSO – jaki ma wpływ na koszt kredytu?

W okresie 1994 -1995 cykl zobowiązań był dłuższy niż cykl należności. W 1996 roku  relacja ta uległa odwróceniu, co może oznaczać wzrost stopnia kredytowania kontrahentów. 

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Instagram Banner

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Czytaj  Spadki i darowizny – opodatkowanie

Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa 

Wskaźniki poziomu zadłużenia spółki 

Pozycja Lata Dynamika
1994 1995 1996 95/94 96/95 96/94
1. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55.5% 45.4% 48.4% 81.8% 106.7% 87.3%
2. Wskaźnik zadłużenia kapitału  własnego140.7% 97.7% 99.5% 69.4% 101.9% 70.7%
3. Wskaźnik zadłużenia  długoterminowego25.0% 20.6% 19.8% 82.5% 96.3% 79.5%
4. Wskaźnik pokrycia zobowiązań  długoterminowych rzeczowymi  składnikami majątku3.9% 9.2% 7.7% 238.5% 83.5% 199.1%

W analizowanym okresie wskaźnik ogólnego zadłużenia jedynie w 1994 roku przekraczał  poziom 50%. Było to nieznaczne przekroczenia tej wielkości uznawanej za pewnego rodzaju  granicę bezpieczeństwa tego wskaźnika, co prowadzi do wzrostu ryzyka w finansowaniu  jednostki. 

Udział zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa systematycznie  się zmniejszał. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego spadał i na koniec badanego okresu  wynosił 99%. Utrzymuje się więc w granicach normy która przewiduje wartości 1:1. Ze względu  na niewielki udział majątku trwałego w aktywach ogółem, wskaźnik pokrycia majątku trwałego  kapitałami własnymi utrzymywał się na wysokim poziomie i w całym badanym okresie wzrastał. 

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czy faktura wystawiana z góry może być zaliczkowa?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *