Analiza Przedsiębiorstwa 01

Spółka powstała w 1993 roku z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w  jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Przedsiębiorstwo Exportu i Importu Kopex  Spółka Akcyjna. Spółka zajmuje się działalnością obejmującą krajowy i międzynarodowy obrót  towarowy, produkcję, świadczenie usług i operacje finansowe. Eksport w 1997 r. stanowił 90,5%  wartości obrotów, z następująca strukturą: maszyny i urządzenia 10,3%, usługi inżynieryjno 

budowlane 46,1%, węgiel kamienny 32%, pozostałe towary 2,1%. Import surowcowy będący  pochodna barterowych rozliczeń z kontrahentami z byłych krajów komunistycznych stanowił  2,3% wartości obrotów, natomiast działalność krajowa generowała 7,2% wartości obrotów. 

Kapitały Spółki (na dzień 31.12.1997 r.) 

Kapitał własny: 77.576.800 zł 

Kapitał akcyjny: 19.892.700,00 zł 

Liczba akcji: 1.989.270 

Spółka posiada udziały w 15 spółkach zajmujących się różnego typu działalnością m.in.:  produkcja węglików spiekanych, handel, ubezpieczenia, usługi górnicze, leasing, usługi  maklerskie, usługi bankowe, ochrona mienia.  

Kopex S.A. działając w branży górniczej, narażony jest na stopniowe obniżanie wartości  generowanych przychodów. Wskutek przeobrażeń zachodzących w Europie Zachodniej (główny  rynek zbytu) oraz w kraju, które zmierzają do ograniczenia wydobycia i racjonalizacji kosztów,  nastąpi ograniczenie rynku zbytu dla towarów związanych z górnictwem. W związku z  powyższym zarząd spółki zamierza dywersyfikować działalność i angażować się w  przedsięwzięcia związane z telekomunikacją, ochroną środowiska, działalnością prowadzoną  przez spółki zależne i stowarzyszone.

1. Bilans spółki „Kopex” S.A. za lata 1994,1995 i 1996 (w tys. złotych)

Pozycja Stan na 31.12 Dynamika (%) Struktura (%)
1994 1995 1996 95/94 96/95 96/94 1994 1995 1996
AKTYWA
I. Majątek trwały 17106. 418029. 520896. 5105.4 %115.9 %122.2 %13.3% 13.2% 14.5%
1. Wartości niematerialne i  prawne303.0 302.8 241.7 99.9% 79.8% 79.8% 0.2% 0.2% 0.2%
2. Rzeczowy majątek trwały 2261.7 4474.3 4292.1 197.8% 95.9% 189.8 %1.8% 3.3% 3.0%
3. Finansowy majątek trwały 8101.5 5579.6 10295.5 68.9% 184.5% 127.1 %6.3% 4.1% 7.1%
4. Należności długoterminowe 6440.2 7672.8 6067.2 119.1% 79.1% 94.2% 5.0% 5.6% 4.2%
II. Majątek obrotowy 111553 .6116972 .6123032 .9104.9 %105.2 %110.3 %86.7% 86.0% 85.2%
1. Zapasy 2408.3 4664.5 3074.5 193.7% 65.9% 127.7 %1.9% 3.4% 2.1%
2. Należności 41831.3 48917.4 64633.9 116.9% 132.1% 154.5 %32.5% 35.9% 44.8%
3. Papiery wartościowe  przeznaczone do obrotu23166.2 31804.8 25360.4 137.3% 79.7% 109.5 %18.0% 23.4% 17.6%
4. Środki pieniężne 44147.8 31585.9 29964.1 71.5% 94.9% 67.9% 34.3% 23.2% 20.7%
III. Rozliczenia  międzyokresowe1082.1 485.6 44.9% 0.0% 0.8% 0.3%
AKTYWA RAZEM 128660 .0136084 .2144415 .0105.8 %106.1 %112.2 %100.0% 100.0% 100.0%
PASYWA
I. Kapitał własny 50758. 763214. 270290. 8124.5 %111.2 %138.5 %39.5% 46.5% 48.7%
1. Kapitał akcyjny 19892.7 19892.7 19892.7 100.0% 100.0% 100.0 %15.5% 14.6% 13.8%
2. Należne wpłaty na poczet  kapitału0.0% 0.0% 0.0%
3. Kapitał zapasowy 17469.1 27981.1 41531.2 160.2% 148.4% 237.7 %13.6% 20.6% 28.8%
4. Kapitał rezerwowy z  aktualizacji wyceny25.0 75.1 300.4% 0.0% 0.0% 0.1%
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 0.0% 0.0% 0.0%
6. Nie podzielony zysk z lat  ubiegłych3963.7 3.1% 0.0% 0.0%
7. Zysk netto bieżącego roku  obrotowego9433.2 15315.4 8791.8 162.4% 57.4% 93.2% 7.3% 11.3% 6.1%
II. Rezerwy 781.6 1709.0 679.2 218.7 %39.7% 86.9% 0.6% 1.3% 0.5%
III. Zobowiązania 71412. 361751. 869938. 986.5% 113.3 %97.9% 55.5% 45.4% 48.4%
1. Zobowiązanie  długoterminowe12668.2 13020.6 13948.3 102.8% 107.1% 110.1 %9.8% 9.6% 9.7%
2. Zobowiązania  krótkoterminowe58744.1 48731.2 55990.6 83.0% 114.9% 95.3% 45.7% 35.8% 38.8%
IV. Rozliczenia  międzyokresowe i  przychody przyszłych  okresów5707.4 9409.2 3506.1 164.9 %37.3% 61.4% 4.4% 6.9% 2.4%
PASYWA RAZEM 128660 .0136084 .2144415 .0105.8 %106.1 %112.2 %100.0% 100.0% 100.0%

2. Rachunek zysków i strat (w tys. złotych)

Czytaj  Różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym
Stan na 31.12 Dynamika (%)
Pozycja 1994 1995 1996 95/94 96/9596/9 4
I. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów57975.3 174137.3 148914.9 300.4 %85.5 %256.9 %
1. Przychody netto ze sprzedaży  towarów i materiałów36055.4 110804.5 116851.2 307.3% 105.5 %324.1 %
2. Przychody netto ze sprzedaży  produktów i usług21919.9 63332.8 32063.7 288.9% 50.6% 146.3 %
II. Koszty sprzedanych  towarów i produktów41413.0 145972.8 117354.3 352.5% 80.4% 283.4 %
1. Wartość sprzedanych towarów i  materiałów32186.4 94965.6 102101.6 295.0% 107.5 %317.2 %
2. Koszt wytworzenia sprzedanych  produktów9226.6 51007.2 15252.7 552.8% 29.9% 165.3 %
III. Zysk brutto ze sprzedaży 16562.3 28164.5 31560.6 170.1% 112.1 %190.6 %
IV. Koszty sprzedaży 8435.0 11445.8 15353.6 135.7% 134.1 %182.0 %
V. Koszty ogólnego zarządu 6574.2 8762.8 10585.1 133.3% 120.8 %161.0 %
VI. Pozostałe przychody  operacyjne2228.6 4422.8 4288.8 198.5% 97.0% 192.4 %
VII. Pozostałe koszty  operacyjne1859.7 4195.9 8647.5 225.6% 206.1 %465.0 %
VIII. Zysk (strata) na  działalności operacyjnej1922.0 8182.8 1263.2 425.7% 15.4% 65.7%
IX. Przychody z udziałów w  innych podmiotach, w tym:2.1 60.8 13.7 2895.2 %22.5% 652.4 %
1. Od podmiotów zależnych
2. Od podmiotów stowarzyszonych
X. Przychody z pozostałego  finansowego majątku trwałego,  w tym:
1. Od podmiotów zależnych
2. Od podmiotów stowarzyszonych
XI. Pozostałe przychody  finansowe48066.0 188345.1 64362.2 391.8% 34.2% 133.9 %
XII. Koszty finansowe 32485.4 169535.2 47616.4 521.9% 28.1% 146.6 %
XIII. Zysk na działalności  gospodarczej17504.7 27053.5 18022.7 154.5% 66.6% 103.0 %
XIV. Wynik zdarzeń  nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XV. Zysk brutto 17504.7 27053.5 18022.7 154.5% 66.6% 103.0 %
XVI. Podatek dochodowy 6860.0 11141.4 7659.5 162.4% 68.7% 111.7 %
XVII. Pozostałe obowiązkowe  zmniejszenia zysku (straty)1211.5 596.7 1571.4 49.3% 263.3 %129.7 %
XVIII. Zysk netto 9433.2 15315.4 8791.8 162.4% 57.4% 93.2%
XIX. Zysk na jedną akcję 4.7 7.7 4.4 162.4% 57.4% 93.2%

3. Przepływy środków pieniężnych za lata 1994-1996 (w tys. złotych)

Czytaj  Kasy fiskalne online - nowe zmiany
Pozycja 1994 1995 1996
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Zysk (strata) netto 9433.2 15315.4 8791.8
II. Korekty razem: -12562.7 – 28063.7-2344.3
1. Amortyzacja 568.9 914.8 1515.8
2. Zyski (straty z tytułu różnic kursowych 593.6
3. Odsetki i dywidendy -4764.7 477.6
4. Rezerwy na należności -2180.9 5034.9 4631.2
5. Inne rezerwy 781.6 1102.5 -1304.8
6. Podatek dochodowy współmierny do zysku brutto 6860.0 11141.4 7659.5
7. Podatek dochodowy zapłacony -6860.0 -10445.1 -10078.8
8. (Zysk) strata na sprzedaży i likwidacji składników  działalności inwestycyjnej-334.9 -9198.2 5992.7
9. Zmiana stanu zapasów -22944.5 -2256.2 1589.9
10 . Zmiana stanu należności -1461.2 -10081.4 -16649.8
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z  wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym funduszy  specjalnych10572.4 -10065.9 8592.5
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -48.3 6748.6 -5099.1
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1890.6 -4128.8 -207.4
14. Pozostałe pozycje -2065.6 536.4
III. Środki pieniężne netto z działalności  operacyjnej-3129.5 – 12748.36447.5
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 75.6 5980 2149.3
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 73.6 185.8 325.5
3. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych papierów  wartościowych podmiotów zależnych
4. Sprzedaż akcji, udziałów oraz innych papierów  wartościowych podmiotów stowarzyszonych432.7 730.1
5. Sprzedaż pozostałych składników finansowego  majątku trwałego
6. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do  obrotu
7. Spłacone pożyczki
8. Otrzymane dywidendy 60.8 13.7
9. Otrzymane odsetki 5300.7 1080
10. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 1734 4374.9 7367
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 260.1 74.2 27.3
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 802.8 3058.8 1391.9
3. Nabycie akcji, udziałów oraz innych papierów  wartościowych podmiotów zależnych141
4. Nabycie akcji, udziałów oraz innych papierów  wartościowych podmiotów stowarzyszonych280.1 1241.9 5945.8
5. Nabycie pozostałych składników finansowego majątku  trwałego250
6. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do  obrotu
7. Udzielone pożyczki
8. Zwrócone dywidendy
9. Zwrócone odsetki
10. Pozostałe wydatki 2
III. Środki pieniężne netto z działalności  inwestycyjnej-1658.4 1605.1 -5217.7
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z  DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy z działalności finansowej 2278.2
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek
3. Emisja obligacji lub innych długoterminowych  dłużnych papierów wartościowych
4. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych
5. Zaciągnięcie krótkoterminowych pożyczek
6. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych  dłużnych papierów wartościowych
7. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych oraz dopłat do kredytu
8. Zwrócone odsetki
9. Pozostałe wpływy 2278.2
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 2090.3 1418.7 2851.6
1. Spłata długoterminowych kredytów bankowych
2. Spłata długoterminowych pożyczek
3. Wykup obligacji lub innych długoterminowych  dłużnych papierów wartościowych
4. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych
5. Spłata krótkoterminowych pożyczek
6. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych  dłużnych papierów wartościowych
7. Wydatki z tytułu kosztów emisji
8. Umorzenie akcji (udziałów)
9. Płatność dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 593.6 596.8 1571.4
10. Tantiemy dla Rady Nadzorczej 1496.7
11. Wypłaty nagród z zysku dla załogi
12. Wydatki na cele społecznie użyteczne
13. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu  finansowego
14. Zapłacone odsetki
15. Pozostałe wydatki 821.9 1280.2
III. Środki pieniężne netto z działalności  finansowej187.9 -1418.7 -2851.6
D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (AIII+ BIII+CIII)-4600.0 – 12561.9-1621.8
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU  SPRAWOZDAWCZEGO48748 44147.8 31585.9
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU  SPRAWOZDAWCZEGO44148.0 31585.9 29964.1

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Czytaj  Kim jest przedstawiciel podatkowy ?

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czym charakteryzuje się majątek spółki komandytowej ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *