Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego

Dominującą rolę w strukturze aktywów stanowił majątek obrotowy, jego dominującą  pozycja w majątku spółki spada nieznacznie z prawie 87% wartości majątku do 85%.  Podstawowy element majątku obrotowego (za wyjątkiem roku 1994, gdzie dominowały środki  pieniężne) stanowiły należności których udział w strukturze majątku obrotowego wzrósł z 37%  w roku 1994 do 52% w roku 1996. Świadczy to o dużym zamrożeniu środków w należnościach  co niekorzystnie wpływa na cykl realizacji należności. Ogólnie w strukturze aktywów na  przestrzeni trzech lat wystąpiły korzystne zmiany objawiające się spadkiem udziału majątku  obrotowego na rzecz majątku trwałego. 

Pozytywne zmiany nastąpiły również w strukturze pasywów. Uwidaczniają się one  wzrostem kapitały własnego oraz spadkiem udziału zobowiązań. Udział kapitału własnego w  pasywach wzrósł z 39% w roku 1994 do prawie 49%. Zanotowano również przyrost wielkości  kapitału własnego o 38% w latach 1994-1996. Zobowiązania w badanym okresie podlegały  tendencjom spadkowym. Ich udział w finansowaniu majątku spadł z 55% w roku 1994 do 48%  w 1996. ??? KAPITAŁ ZAPASOWY ?? 

Szerszym i bardziej uwidoczniającym potwierdzeniem przedstawionych tez są wielkości  przytoczonych poniżej wskaźników. 

Analiza struktury majątkowej w oparciu o wskaźniki struktury aktywów Wskaźniki wyposażenia przedsiębiorstwa w środki gospodarcze 

Pozycja Lata Dynamika
1994 1995 1996 95/94 96/95 96/94
1. Udział trwałych składników  majątku w aktywach ogółem13.30% 13.25% 14.47% 99.6% 109.2% 108.8%
2. Udział rzeczowych składników  majątku w aktywach ogółem1.76% 3.29% 2.97% 187.0% 90.4% 169.1%
3. Udział niematerialnych  składników majątku w  aktywach ogółem0.24% 0.22% 0.17% 94.5% 75.2% 71.1%
4. Udział majątku obrotowego w  aktywach ogółem86.70% 85.96% 85.19% 99.1% 99.1% 98.3%
5. Udział zapasów w aktywach  ogółem1.87% 3.43% 2.13% 183.1% 62.1% 113.7%
6. Udział należności w aktywach  ogółem32.51% 35.95% 44.76% 110.6% 124.5% 137.7%
7. Udział środków pieniężnych w  aktywach ogółem34.31% 23.21% 20.75% 67.6% 89.4% 60.5%
8. Udział krótkoterminowych  papierów wartościowych w  aktywach ogółem18.01% 23.37% 17.56% 129.8% 75.1% 97.5%

Analiza struktury kapitałowej poprzez ustalenie wskaźników struktury pasywów Wskaźniki wyposażenia przedsiębiorstwa w kapitały własne i obciążenia kapitałami  obcymi

Pozycja Lata Dynamika
1994 1995 1996 95/94 96/95 96/94
1. Wyposażenie przedsiębiorstwa  w kapitał własny39.45% 46.45% 48.67% 117.7% 104.8% 123.4%
2. Obciążenie przedsiębiorstwa  zobowiązaniami  długoterminowymi9.85% 9.57% 9.66% 97.2% 100.9% 98.1%
3. Wyposażenie przedsiębiorstwa  w kapitał stały49.91% 57.28% 58.80% 114.8% 102.7% 117.8%
4. Obciążenie przedsiębiorstwa  zobowiązaniami bieżącymi45.66% 35.81% 38.77% 78.4% 108.3% 84.9%

Analiza struktury kapitałowo-majątkowej 

Pozycja Lata Dynamika
1994 1995 1996 95/94 96/95 96/94
1. Wskaźnik pokrycia majątku  trwałego kapitałem własnym296.72% 350.62% 336.38% 118.2% 95.9% 113.4%
2. Wskaźnik pokrycia majątku  trwałego kapitałem stałym375.35% 432.31% 406.38% 115.2% 94.0% 108.3%
3. Wielkość kapitału obrotowego 47102.1 59914.3 64021.8 127.2% 106.9% 135.9%
4. Udział kapitału obrotowego w  finansowaniu majątku ogółem36.61% 44.03% 44.33% 120.3% 100.7% 121.1%
5. Udział kapitału obrotowego w  finansowaniu majątku  obrotowego42.22% 51.22% 52.04% 121.3% 101.6% 123.2%

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym ze względu na niewielki udział  majątku trwałego w aktywach ogółem utrzymywał się na dosyć wysokim poziomie z tendencja  wzrostową. Można wywnioskować iż coraz większa część kapitału własnego była zaangażowana  w finansowanie majątku trwałego. Na potwierdzenie tej tezy podobne tendencje zauważalne są  w poziomie udziału kapitału obrotowego w finansowaniu majątku ogółem, gdzie wartość  wskaźnika wzrosła z 36,6% do 44,3% w latach 1994-1996, oraz w poziomie Udziału kapitału  obrotowego w finansowaniu majątku obrotowego, gdzie zanotowano 23% wzrost wielkości  wskaźnika w latach 1994-1996. 

Czytaj  Leasing – czy to rodzaj kredytu?

Wielkością która niesie ze sobą ważne informacje jest wielkość kapitału obrotowego. W  przypadku badanej firmy stały wzrost tej wielkości, spowodowany jest wzrostem wielkości  kapitału własnego – jednego ze składników kapitału stałego. Oznacza ona, że część środków  obrotowych w badanej firmie jest finansowana kapitałami długoterminowymi, pozostając z tego  powodu w ciągłej jego dyspozycji.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Leasing – czy to rodzaj kredytu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *