Czym charakteryzuje się majątek spółki komandytowej ?

Czym charakteryzuje się majątek spółki komandytowej ? Własność spółki komandytowej składa się z różnych aktywów i praw majątkowych. Nie jest to współwłasność wspólników, lecz należy do samej spółki. Do składników majątku spółki komandytowej zalicza się to, co zostaje wniesione jako wkład przez wspólników oraz to, co spółka nabywa w trakcie swojego istnienia. Wkłady wspólników mają na celu zaopatrzenie spółki w potrzebne zasoby do rozpoczęcia działalności i prowadzenia przedsiębiorstwa. W miarę prowadzenia działalności gospodarczej, majątek spółki może się zwiększać.

Czym charakteryzuje się majątek spółki komandytowej ?

Wkład wspólnika do spółki musi być użyteczny dla działalności spółki, tj. powinien służyć jej celom. Wkładem do spółki komandytowej może być różne rodzaje aktywów, takie jak nieruchomości, prawa majątkowe, praca lub usługi. Ważne jest, że jeśli wkładem wspólnika jest praca lub usługi, to ich wartość musi być co najmniej równa sumie komandytowej.

Podział zysków spółki komandytowej jest zwykle określony w umowie spółki. Jeśli nie ma takich ustaleń, zasady podziału zysków są zazwyczaj równe dla wszystkich komplementariuszy lub proporcjonalne do wartości ich wkładów. Umowa spółki może jednak ustalać inne zasady, na przykład równy udział w zysku dla każdego wspólnika lub proporcjonalność do innych kryteriów.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Biznesplan – dla kogo i w jakim celu?
w środku8888888

Czym charakteryzuje się majątek spółki komandytowej ?

Prawa wspólników

Wspólnicy mogą również ustalić, że komandytariusz, który wnosi wkład niższy niż ustalona suma komandytowa, nie będzie uczestniczył w podziale zysków, dopóki nie uzupełni swojego wkładu.

Prowadzenie spraw spółki komandytowej polega na podejmowaniu decyzji i organizowaniu działalności spółki, zgodnie z jej celem i działalnością gospodarczą. Prawo do prowadzenia spraw spółki przysługuje komplementariuszom, ale umowa spółki lub uchwała wspólników może przewidywać inny podział odpowiedzialności za prowadzenie spraw.

Czytaj  Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Jeśli prowadzenie spraw spółki powierzymy kilku komplementariuszom, decyzje wymagają zazwyczaj zgody wszystkich. Jednak w przypadku działań przekraczających zakres zwykłych czynności, może być wymagana zgoda pozostałych wspólników.

Reprezentacja spółki w kontaktach z osobami trzecimi jest ważna, a każdy komplementariusz ma ogólną zdolność do działania w jej imieniu. Komandytariusze mogą być również reprezentowani przez pełnomocników lub prokurentów.

Odpowiedzialność wspólników

Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej jest różna. Komplementariusze ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki. Ich majątek prywatny używamy do zaspokajania roszczeń wierzycieli spółki. Natomiast odpowiedzialność komandytariuszy ograniczamy do ich wkładów, o ile nie przekroczą one sumy komandytowej. Jeśli jednak komandytariusza wymieniamy w nazwie spółki, jego odpowiedzialność może być nieograniczona.

Spółka komandytowa może płacić podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Ostatecznie, rozwiązanie spółki polega na zakończeniu jej działalności i rozliczeniu zysków oraz strat.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jakie składki ZUS musi płacić przedsiębiorca?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *