jak założyć działalność

Podatek leśny dotyczy określonych w ustawie lasów, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie działalności gospodarczej inna leśna. Podatek ten oblicza się na podstawie deklaracji DL-1, w której należy wykazać informacje o posiadanych lasach i gruntach oznaczonych jako „Ls”. Od obowiązku płacenia podatku leśnego istnieje wiele zwolnień. Z tego powodu zorientuj się, czy nie możesz skorzystać z któregoś z nich. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: podatek leśny – kto, jak i ile zapłaci.

Jak wypełnić deklarację na podatek leśny DL-1?

Podatek leśny kto jak i ile zapłaci jak założyć działalność

Co jest objęte podatkiem leśnym?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Od tej zasady wyłączono lasy, w których wykonuje się działalność gospodarczą inna niż leśna. 

Kto musi zapłacić podatek leśny?

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki, które nie posiadają osobowości prawnej. Podatek ten muszą zapłacić:

 • właściciel lasów,
 • posiadacz samoistny (osoba, która jest zarządcą, ale nie jest właścicielem) lasów,
 • użytkownik wieczysty lasów,
 • posiadacze gruntów na których są lasy, należących do Skarbu Państwa.

W przypadku, jeśli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym. Obowiązek podatkowy obowiązuje solidarnie wszystkich współwłaścicieli lub posiadaczy. Z wyjątkiem sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z opłacania podatku leśnego. W takich okolicznościach, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach lub posiadaczach, których nie zwolniono od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.

Podatek leśny kto jak i ile zapłaci jak założyć działalność

Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym jest powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach (ha). Zgodnie z obowiązującymi stawkami podatek leśny wynosi:

 • 43,30 zł za 1 ha powierzchni leśnej.

Lasy, które wchodzą w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych mają obniżoną kwotę podatku do 50%.

Czytaj  Nadpłata w VAT

Podatek leśny – kto, jak i ile zapłaci? – Kiedy i gdzie należy opłacić podatek leśny?

Podatek leśny płacą:

 • Osoby fizyczne, w 4 ratach do:
  • 15 marca,
  • 15 maja,
  • Następnie 15 września,
  • 15 listopada.
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki, które nie posiadają osobowości prawnej:
  • do 15. dnia każdego miesiąca.

W sytuacji, gdy wartość należnego podatku nie przekracza 100 zł, opłatę należy złożyć całościowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek leśny możesz zapłacić:

 • przelewem na koto gminy,
 • w kasie gminy,
 • u osoby wyznaczonej przez gminę (inkasenta).

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Nadpłata w VAT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *