Leasing kredyt

VAT w leasingu – najważniejsze informacje – Leasing pozwala nam skorzystać z technologii na którą często po prostu nas nie stać. Oprócz tego leasing spełnia także funkcję optymalizacji podatkowej. Raty leasingowe czyli tak zwany czynsz mogą obniżyć naszą podstawę opodatkowania, Dziś jednak poruszymy inną kwestię – kwestię podatku VAT w leasingu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jeśli towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego..W ustawie znajdziemy kilka zastrzeżeń, które dotyczą obniżenia. Mówimy tu na przykład o samochodzie. Tutaj, choć nie zawsze odliczenie może dotyczyć 50% kwoty podatku. Co do zasady, podatnik ma prawo do odliczenia, pełnego bądź częściowego, podatku naliczonego, który wynika z faktur VAT. Leasingodawca wystawia faktury za ratę leasingową lub inne płatności wynikające z zawartej umowy.

Te inne płatności dotyczyć mogą na przykład opłat za serwis SMS, kosztów wysyłanych monitów czy też opłat za wznowienie umowy. Najważniejsze jest to, aby stanowiły one płatności wynikające z zawartej umowy leasingu. Przede wszystkim nie mogą to być opłaty traktowane jako odszkodowanie wypłacane leasingodawcy.

VAT w leasingu - najważniejsze informacje

Podstawa opodatkowania przy usługach leasingu

Podstawa opodatkowania przy usługach leasingu to wszelkie pobierane opłaty. To przede wszystkim opłaty leasingowe, ale nie tylko. Są to także prowizje i opłaty manipulacyjne pobierane zgodnie z tabelą opłat i prowizji. Jeśli umowa takowe przewiduje leasingobiorca ponosi także opłaty za usługi dodatkowe. W praktyce zdarzają się przypadki, gdy podatnik zawiera umowę leasingu operacyjnego i w związku z nieterminowymi wpłatami rat umowa zostaje przedterminowo rozwiązana oświadczeniem finansującego. Bywa też, że po wystąpieniu takiej sytuacji korzystający zwraca się do finansującego z wnioskiem o cofnięcie oświadczenia o rozwiązaniu.

Finansujący wyrażają zgodę na takie rozwiązanie, pod warunkiem, że korzystający ureguluje zaległe opłaty, odsetki, opłaty za wznowienie rozwiązanej umowy leasingu oraz koszty windykacji. -Podnoszą podstawę opodatkowania usługi leasingu. Tych usług dodatkowych można wymienić bardzo dużo. – To na przykład wydanie zgody na doposażenie przedmiotu leasingu. To także wyrażenie zgody na naprawę przedmiotu po szkodzie całkowitej i kontynuację umowy. Każdy leasingodawca publikuje tabelę usług dodatkowych. Warto się z nią zapoznać jeszcze przed zawarciem umowy.

Czytaj  Podatek VAT - kiedy nie można go odliczyć?
VAT w leasingu - najważniejsze informacje

VAT w leasingu – najważniejsze informacje –

Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu – skutki podatkowe w VAT

Jeśli umowa leasingu zostanie rozwiązana przed terminem nie ma konieczności korygowania dokonanych odliczeń kwot podatku naliczonego od opłat leasingowych za okresy rozliczeniowe. Warto tutaj zacytować opinię Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 czerwca 2020 roku, 0111-KDIB3-1.4012.241.2020.2.ICZ- W której czytamy.- „W momencie zakończenia umowy leasingu (lub rozwiązania tej umowy przed jej zakończeniem) brak jest konieczności korygowania dokonanych odliczeń kwot podatku naliczonego od opłat leasingowych za okresy rozliczeniowe, kiedy samochód służył prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem Wnioskodawca nie jest zobligowany do dokonania korekty podatku naliczonego odliczanego wcześniej od rat leasingowych”.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Rozliczenia VAT w Unii Europejskiej

VAT w leasingu – najważniejsze informacje –

Rozliczenie VAT – szkody wynikające z rozwiązania leasingu

Aby wypłata z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy nie podlegała VAT. – Musi mieć ona związek ze szkodą powstałą w wyniku rozwiązania umowy. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy z winy leasingobiorcy. W takich okolicznościach do rozwiązania umowy dochodzi na skutek decyzji jednej strony umowy. Jeśli leasingobiorca nie reguluje rat leasingowych. wówczas zasadne jest uznanie, że opłata, którą leasingodawca obciąża leasingobiorcę, nosi znamiona odszkodowania.

Zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego -. Przepis mówi chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Istotą odszkodowań nie jest płatność za świadczenie, lecz rekompensata za szkodę.

Odszkodowanie

Otrzymane odszkodowanie nie powinno wiązać się z żadnym świadczeniem ze strony poszkodowanego.

Odróżnienie przedterminowego rozwiązania umowy za obopólną zgodą stron od przedterminowego rozwiązania umowy z winy leasingobiorcy, będzie stanowiło zasadniczy warunek opodatkowania. W konsekwencji, stwierdzenie istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego po stronie leasingobiorcy.

Czytaj  Metoda kasowa — jak rozliczyć podatek VAT?

Przeczytaj także: Krajowy Rejestr Zadłużonych

Zatem w przypadku jednostronnego rozwiązania umowy. Jeśli stwierdzimy naruszenia przez klienta warunków umowy, nie wystąpi obowiązek opodatkowania podatkiem VAT. W tym przypadku leasingobiorca ponosi jedynie ekonomiczne skutki swojego niezgodnego z umową działania.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  VAT w gastronomii - sprawdź od czego zależą stawki

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  VAT w gastronomii - sprawdź od czego zależą stawki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *