Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT)

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT) W polskich firmach, które prowadzą handel z innymi przedsiębiorcami w krajach Unii Europejskiej, faktury wewnątrzwspólnotowe są tematem istotnym. Szczególnie interesują się nimi ci, którzy kupują lub sprzedają produkty, które pochodzą z państw członkowskich UE. Jeśli jesteś jednym z tych przedsiębiorców, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na właściwe dokumentowanie swoich transakcji, przy użyciu specjalnych faktur wewnątrzwspólnotowych.

Jak poprawnie udokumentować Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów (WDT)?

Jeśli chcemy potwierdzić, że towary wywieziono z jednego kraju UE do innego, musisz posiadać odpowiednią dokumentację. Do niej zaliczają się:

  1. Specyfikacja ładunku, która pozwala na identyfikację towarów, ich rodzajów, właściwości i parametrów.
  2. Dokumenty przewozowe, takie jak listy przewozowe CIM i CMR, dostarczone przez spedytora odpowiedzialnego za wywóz towarów. Z tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że towar dotarł do innego kraju unijnego.
  3. Ważne jest, aby w praktyce mieć jeden z dokumentów przewozowych potwierdzający dostawę. Konieczne jest jednak uwzględnienie wyraźnej informacji, że zakupiony towar został dostarczony.

Faktury wewnątrzwspólnotowe – kluczowe informacje

WDT z perspektywy księgowego

Faktura WDT jest niezbędnym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji. Różni się od standardowych faktur tym, że oprócz standardowych informacji musi zawierać:

  1. Numer VAT UE sprzedawcy.
  2. Numer identyfikacyjny odbiorcy towaru.
  3. Jeśli faktura wystawiamy w walucie obcej, musi być przeliczona na walutę polską zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego dostawę lub sprzedaż.

Czytaj też: Czy spółka musi płacić podatek VAT?

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury przez sprzedawcę, ale nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towary. W przypadku dłuższego okresu dostaw, obowiązek ten uważa się za spełniony z końcem każdego miesiąca, do momentu zakończenia dostaw. Warto zaznaczyć, że obowiązek podatkowy nie powstaje, jeśli sprzedawca otrzyma przedpłatę, zanim dostarczy towary w całości.

Czytaj  Dostawco zwiększ swoją widoczność !
Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT)

WDT a weryfikacja nabywcy

Przed dokonaniem transakcji, sprzedawca powinien zawsze sprawdzić swojego kontrahenta w systemie VIES. System ten pozwala na weryfikację, czy dany podmiot zarejestrował się jako uczestnik transakcji wewnątrzwspólnotowych. Ponadto, aby dokonać transakcji WDT, nabywca musi zarejestrować się jako podatnik. Ponad to posiadać odpowiedni ważny numer identyfikacyjny nadawany przez państwo członkowskie. Numer ten zawiera dwuliterowy kod używany w celu identyfikacji podatku od wartości dodanej (VAT) i udostępniamy go sprzedawcy

WDT – najczęściej popełniane błędy

W sieci można łatwo odnaleźć informacje dotyczące VAT-UE, a teraz nie tylko w wersji do pobrania, ale także dostępne online do wypełnienia. Jednakże podatnicy muszą być ostrożni i upewnić się, że korzystają z najnowszego formularza, ponieważ stare wersje mogą być już przestarzałe.

Zazwyczaj aktualizacje dotyczą tylko niewielkich zmian w drukach podatkowych. Niemniej jednak, złożenie informacji VAT-UE na przestarzałym formularzu może spowodować, że urząd nie uzna tego zeznania za ważne. Organizacje podatkowe akceptują tylko aktualne wersje tych dokumentów. Chyba że obowiązuje przepis o tzw. okresie przejściowym, który pozwala na stosowanie starych formularzy przez krótki czas).

Dlatego warto upewnić się, że korzystamy z wiarygodnych źródeł, aby mieć pewność co do poprawności druków podatkowych.

Jednym z częstych błędów jest wprowadzenie wartości WNT jako brutto (czyli wraz z VAT) lub niepoprawnie określona podstawa opodatkowania WNT.

Podstawa opodatkowania WNT to kwota, którą nabywca musi zapłacić za zakupiony towar (czy to cena nabycia, lub koszt wytworzenia, jeśli nie istnieje cena nabycia). W tej kwocie nie wlicza się podatków, ceł, opłat i innych należności związanych z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku VAT. Wlicza się również prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, które dostawca pobiera od podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT)

Inny błąd

Kolejnym błędem jest brak kodu państwa przed numerem NIP w przypadku transakcji międzynarodowych w ramach UE. Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że numer NIP powinien być poprzedzony odpowiednim kodem państwa. . To informuje, że dany podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE i transakcję można rozliczyć na zasadach wewnątrzwspólnotowych.

Czytaj  Podział faktoringu według przejęcie ryzyka

Można sprawdzić, czy kontrahent faktycznie jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE w systemie VIES, który dostarcza informacje o statusie numeru VAT-UE. Jeśli kontrahent nie ma aktywnego numeru VAT-UE, transakcję należy rozliczyć na podstawie krajowych przepisów. Czyli stosując stawkę VAT obowiązującą w danym kraju.

Jeśli na fakturze brakuje kodu kraju przed numerem NIP, a zagraniczna firma jest faktycznie zarejestrowana jako podatnik VAT-UE i wszystkie formalności są w porządku (np. dokumenty wywozu przy WDT), to brak kodu państwa przed numerem NIP kontrahenta to po prostu błąd techniczny, który sprzedawca może poprawić za pomocą faktury korygującej dane formalne.Regenerate

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *