Reglamentacja działalności gospodarczej

Reglamentacja działalności gospodarczej to ograniczenie swobody przedsiębiorczej w zakresie zakładania i prowadzenia pewnych rodzajów działalności. Takie ograniczenia wynikają z troski o dobro publiczne i bezpieczeństwo oraz mogą mieć na celu ochronę interesów społeczeństwa.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zawody regulowane w UE
w środku

Reglamentacja działalności gospodarczej

Reglamentacja działalności gospodarczej Przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność podlegającą reglamentacji, muszą uzyskać odpowiednie zezwolenia lub koncesje od właściwych organów. Wartością dodaną jest to, że organy te dokonują oceny, czy przedsiębiorca spełnia określone warunki i przepisy. A także kontrolują, czy działalność porwadzimy a zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku naruszenia warunków lub przepisów, organy te mogą odebrać przedsiębiorcy prawo do kontynuowania danej działalności.

Wykaz działalności wymagającej reglamentacji

W Polsce, reglamentacja może przyjąć różne formy, takie jak koncesje, zezwolenia lub wpis do rejestru działalności regulowanej. W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy prowadzenie określonej działalności wymaga specjalnych kwalifikacji lub uprawnień, konieczne może być uzyskanie licencji.

Należy również pamiętać, że za uzyskanie koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej pobierane są opłaty skarbowe. Ich wysokość zależy od rodzaju działalności. Przed złożeniem wniosku o takie uprawnienia, konieczne jest również zarejestrowanie działalności w odpowiednich rejestrach, Mówimy tu o Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), w zależności od formy prowadzenia działalności.

Reglamentacja działalności gospodarczej Przyznanie koncesji

Koncesja to uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej pod surowymi regulacjami. Każdy przedsiębiorca, nawet ten, który już prowadzi firmę lub posiada inną koncesję, może starać się o nową koncesję.

Pamiętaj! Jeśli wcześniej odrzucono twoją prośbę o koncesję, masz prawo próbować ponownie. Koncesja jest przyznawana na wniosek przedsiębiorcy, zawsze na określony okres, który wynosi od 5 do 50 lat, chyba że wnioskujący chce krótszego okresu.

Czytaj  Zawody regulowane w UE

Wniosek o przyznanie lub zmianę koncesji musi zawierać następujące informacje:

 • Nazwę firmy przedsiębiorcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania,
 • Główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Numer w rejestrze przedsiębiorców lub identyfikacja podatkowa (NIP),
 • Opis rodzaju i zakresu planowanej działalności gospodarczej, która ma być objęta koncesją,
 • Wszelkie informacje i dokumenty określone w przepisach regulujących działalność gospodarczą wymagającą koncesji.

Pamiętaj! Wszelkie zmiany objęte zgłoszeniem do organu koncesyjnego muszą być zgłaszane w ciągu 14 dni od ich wystąpienia.

Koncesja jest decyzją administracyjną. Organ przyznający koncesję może ją przyznać, odmówić, ograniczyć w stosunku do wniosku lub odmówić zmiany koncesji.

Przed wydaniem decyzji, organ sprawdza, czy wnioskujący spełnia warunki do prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej. Może na przykład:

 • Wyzwać cię do dostarczenia brakujących dokumentów, które potwierdzają, że spełniasz wymagania prawa, pod groźbą nierozpatrzenia wniosku,
 • Sprawdzić fakty podane w wniosku o koncesję, aby stwierdzić, czy spełniasz warunki do prowadzenia działalności gospodarczej objętej koncesją,
 • Zweryfikować, czy masz odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia działalności objętej koncesją.

Jeśli nie spełniasz wszystkich wymagań lub istnieje ryzyko zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa i obywateli, to najprawdopodobniej nie otrzymasz koncesji lub zostanie ona ograniczona. Możesz także otrzymać odmowę zmiany koncesji.

Organ może również odmówić lub ograniczyć koncesję, jeśli inny przedsiębiorca otrzymał koncesję w wyniku przetargu lub jeśli została wydana decyzja o niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów lub akcji przedsiębiorcy w interesie publicznym.

Po przyznaniu koncesji, organ może kontrolować, czy prowadzisz działalność zgodnie z jej warunkami. Jeśli okaże się, że nie przestrzegasz warunków, organ może ograniczyć, czasowo zawiesić lub całkowicie wycofać koncesję.

Uwaga! Przedsiębiorca, któremu wycofano koncesję, może ponownie ubiegać się o jej przyznanie w tym samym zakresie, ale nie wcześniej niż po 3 latach od wydania decyzji o wycofaniu koncesji.

Czytaj  Odsetki ustawowe za opóźnienie

Kontrola koncesji

Osoby upoważnione przez organ do kontroli mają prawo do:

 • Wejścia na teren, gdzie prowadzimy działalność objętą koncesją, w dni i godziny jej wykonywania,
 • Wymagania wyjaśnień ustnych lub pisemnych, przedstawienia dokumentów lub innych informacji,
 • Dostępu do danych związanych z kontrolowaną działalnością.

Organ może wezwać przedsiębiorcę do naprawienia stwierdzonych niedociągnięć w określonym terminie.

Promesa koncesji

Jeśli planujesz rozpocząć działalność gospodarczą, która wymaga koncesji, możesz ubiegać się o przyrzeczenie jej przyznania, znane jako promesa. Promesa ma określony okres ważności, który wynosi co najmniej 6 miesięcy. W tym czasie organ nie może odmówić udzielenia koncesji, chyba że:

 • Dane zawarte w wniosku o promesę ulegną zmianie,
 • Nie spełniamy wszystkich warunków określonych w promesie,
 • Nie zostaną spełnione warunki prowadzenia działalności objętej koncesją,
 • Istnieje zagrożenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa lub obywateli.

Sprawdź listę rodzajów działalności gospodarczej, które wymagają koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, wraz z odpowiednimi przepisami prawa.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej

Tylko określone przepisy mogą wymagać zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej. Zezwolenia są przyznawane po sprawdzeniu, czy przedsiębiorca jest zdolny i ma odpowiednie możliwości techniczne lub organizacyjne do prowadzenia danej działalności. Właściciel firmy musi także spełnić warunki określone w przepisach prawnych.

Zezwolenie ma formę decyzji administracyjnej i przyznajemy je w ramach procedury administracyjnej.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czy jest alternatywa dla JDG ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *