Obligacje

Opoczno to największy krajowy (pod względem zainstalowanych mocy produkcyjnych  oraz udziału w tradycyjnym rynku sprzedaży) producent płytek ceramicznych. Produkty  przedsiębiorstwo sprzedaje są pod czterema markami: Opoczno, Primacer, GresTeQ i DK.  Całość oferowanego asortymentu obejmuje ponad 1000 wzorów płytek i dekoracji  ceramicznych w ramach około 100 kolekcji. 

Tabela 1 Opoczno SA – Podstawowe informacje 

Nazwa Opoczno SA (OPO)
Rynek GPW – Rynek podstawowy
Adres ul. Przemysłowa 5 26-300 Opoczno, woj. łódzkie
Prezes Artur Kłoczko
NIP 768-000-24-66
Regon 000-057-075
Rejestracja 20.04.2001 r. Sąd Rej. dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydz. Gosp. KRS  0000008086
Audytor Deloitte Audyt Sp. z o.o. 
Kapitał  akcyjny164 500 000 PLN

W marcu 2005 r. Opoczno S.A. dokonało zakupu większościowych udziałów w  litewskiej spółce Dvarčionių Keramika (DK).  

Tabela 2 Opoczno SA – Akcjonariat 

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów % głosów
Ogółem 16 450 000 16 450 000 100,00
Cersanit 7 965 181 7 965 181 48,42
PZU Asset Management 1 124 120 1 124 120 6,83
Commercial Union OFE BPH CU WBK 1 044 599 1 044 599 6,35
Pioneer Pekao Investment Management 867 044 867 044 5,27

Jak wynika z Prospektu Opoczno S.A. oferuje łącznie 16.255.471 Akcji Oferowanych.  Wartość nominalna każdej z Akcji Oferowanych wynosi 10 zł. Akcje Oferowane są akcjami  zwykłymi na okaziciela. Z Akcjami Oferowanymi nie jest związany żaden obowiązek  świadczeń dodatkowych ani żadne zabezpieczenie. Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń  co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych. Ponadto, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta  Akcje Oferowane nie są przedmiotem jakiejkolwiek umowy, która, zgodnie z art. 338 KSH,  wprowadzałaby czasowe ograniczenie rozporządzania Akcjami Oferowanymi lub  wprowadzałaby prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa w odniesieniu do Akcji  Oferowanych. 

Czytaj  Umowa spółki cywilnej - charakterystyka

Celem emisji Akcji Motywacyjnych jest realizacja Programu Motywacyjnego Wielkość  wpływów z emisji Akcji Motywacyjnych jest uzależniona od liczby zrealizowanych praw  pierwszeństwa do objęcia Akcji Motywacyjnych. 

Środki pozyskane z emisji Akcji Serii C i Akcji Serii D przeznaczone zostaną na  zasilenie kapitału obrotowego. Do realizacji celu emisji Akcji Serii C i Akcji Serii D nie jest  konieczne uzyskanie dodatkowych funduszy. Zarząd Spółki nie przewiduje, aby wpływy z  emisji Akcji Motywacyjnych były przeznaczane na spłatę zadłużenia. 

Wpływy z emisji Akcji Motywacyjnych nie są przeznaczone na nabycie składników  majątkowych na warunkach istotnie odbiegających od dotychczasowych warunków nabywania  składników majątkowych przez Spółkę. Spółka nie przeznaczy środków finansowych  pozyskanych w wyniku objęcia Akcji Motywacyjnych na nabycie składników majątkowych od  podmiotów powiązanych z Spółką. 

Pozyskane środki automatycznie będą przekazywane na kapitał obrotowy. 

Tabela 3 Kurs: Data sesji: 2007-04-27 

Kurs 51,70
Zmiana -4,26%
Wolumen 939
Kurs poprzedni 54,00
Średni wolumen (2 tygodnie) 
Średni wolumen (miesiąc) 
Minimum z 52 tyg. 29,00
Maximum z 52 tyg. 54,00

Podmiotem uprawnionym do zmiany celów emisji jest Walne Zgromadzenie. Cele  emisji Akcji Motywacyjnych nie mogą ulec zmianie. 

Cenę Sprzedaży ustalił Wprowadzający na podstawie rekomendacji przedstawionej  przez Globalnego Koordynatora w porozumieniu z Oferującym, z uwzględnieniem wyników  procesu Budowania Księgi Popytu przeprowadzonego wśród inwestorów instytucjonalnych.  Cena Sprzedaży jest taka sama dla wszystkich transz.

Rysunek 1 Wykres 3 miesięczny 

Zgodnie z Uchwałami o Programie Motywacyjnym, cena emisyjna Akcji Serii C została  ustalona na kwotę 62 złote a cena emisyjna Akcji Serii D na kwotę 68,20 złotych. Głównym czynnikiem mającym wpływ na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii C i  Akcji Serii D na określonych poziomach jest przeznaczenie emisji Akcji Serii C i Akcji Serii  D na realizację Programu Motywacyjnego, który ma stworzyć nowe, efektywne mechanizmy  motywacyjne dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki. 

Czytaj  E-faktury – dlaczego warto?

Tabela 4 Opoczno SA Roczny raport skonsolidowany 

Okres Przychody  netto ze  sprzedaży Zysk (strata)  na działalności  operacyjnejZysk brutto Zysk netto
roczny 2005 417 767 45 237 34 315 29 418 
roczny 2004 425 851 93 307 93 924 75 806 

W latach 2002-2004 Spółka utrzymywała czołową pozycję na rosnącym zarówno pod  względem wartościowym, jak i ilościowym rynku krajowym, oraz zwiększała sprzedaż  eksportową. Przychody ze sprzedaży ogółem wzrosły do 425,9 mln zł w 2004 roku z 366,8 mln  zł w 2003 roku i 322,1 mln zł w 2002 roku, zaś w pierwszym kwartale 2005 roku wyniosły 90,8  mln zł. Natomiast w pierwszym kwartale 2005 roku sprzedaż na rynku polskim stanowiła  74,6% całkowitej sprzedaży płytek i dekoracji ceramicznych i wyniosła 64,1 mln zł. W okresie  2002-2004 przychody Spółki z tytułu eksportu wzrosły znacząco z 35,0 mln zł w 2002 roku do  48,3 mln zł w 2003 roku i 71,6 mln zł w 2004 roku, tj. o 37,8% w 2003 roku oraz o 48,4% w  2004 roku. W pierwszym kwartale 2005 roku przychody Opoczna z tytułu eksportu wyniosły  21,8 mln zł. 

Tabela 5 Opoczno SA Prognozy (wartości w tys.) 

Okres prognozyPrzychodyPrzychody zrealizowaneZysk nettoZysk netto zrealizowany
2009 521 700 b.d. 41 800 b.d.
2008 493 980 b.d. 34 780 b.d.
2007 462 970 b.d. 27 900 b.d.

Zarząd Opoczno S.A. oczekuje, iż rynek płytek ceramicznych w kraju (w ujęciu  ilościowym) będzie rozwijać się w umiarkowanym tempie. Zgodnie z dostępnymi  informacjami wielu producentów krajowych jest w trakcie realizacji programów modernizacji  istniejącego majątku wytwórczego i rozbudowy zdolności produkcyjnych. 

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Czytaj  Odwołanie od zamówienia publicznego

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak uzyskać umorzenie należności ZUS?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *