Spółka Artman S.A. handluje odzieżą. Specyfiką jej działalności. jest połączenie  działalności projektowej, dystrybucyjnej i marketingowej. Projektowaniem kolekcji odzieży  zajmuje się własny dział projektowy, który zatrudnia najlepszych specjalistów z krakowskich i  łódzkich uczelni. Produkcja wyrobów odbywa się na zasadzie tzw. outsourcingu, który polega na zlecaniu produkcji firmom zewnętrznym, ulokowanym w krajach azjatyckich (głównie w  Chinach)

Tabela 6 Artman SA – Podstawowe informacje 

Nazwa Artman SA (ART)
Rynek GPW – Rynek podstawowy
Adres ul. Bagrowa 7 30-733 Kraków, woj. małopolskie
Rejestracja 01 grudnia 2003 r. – Sąd Rej. dla Krakowa, XI Wydz. Gospodarczy; KRS  0000180735
Audytor Misters Audytor Sp. z o.o.
Kapitał  akcyjny500 108 PLN

Koordynacją prac związanych ze zlecaniem produkcji zajmuje się dział projektowania  i przygotowania produkcji Spółki. Spółka we własnym zakresie, poprzez silnie rozbudowany  dział marketingowy, dokonuje badań rynku oraz we współpracy z dużymi agencjami  marketingowymi i renomowanymi specjalistami z dziedziny pozycjonowania marek zajmuje  się promowaniem własnego brandu wśród docelowej grupy odbiorców. 

Tabela 7 Artman SA – Akcjonariat 

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów % głosów
Ogółem 4 250 648 6 251 080 100,00
Bajołek, Krzysztof 1 318 344 2 197 240 35,15
Pilch, Jan 1 261 728 2 102 880 33,64
Bajołek, Arkadiusz 420 576 700 960 11,21

Zgodnie z informacjami zawartymi w Prospekcie Emisyjnym Spółka oferuje 2.316.216  akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,25 zł każda i łącznej wartości nominalnej  579.054 zł.

Tabela 8 Kurs: Data sesji: 2007-04-27 

Kurs 74,00
Zmiana +2,78%
Wolumen 57
Kurs poprzedni 72,00
Średni wolumen (2 tygodnie) 
Średni wolumen (miesiąc) 
Minimum z 52 tyg. 22,00
Maximum z 52 tyg. 74,00

Nie istnieją ograniczenia co do przenoszenia praw z Akcji Serii B. Akcje Serii B nie są  przedmiotem żadnych zabezpieczeń. Z Akcjami Serii B nie są związane żadne dodatkowe  świadczenia ani obowiązki. Nie istnieją ograniczenia co do przenoszenia praw z Akcji Serii C.  Akcje Serii C nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń. Z Akcjami Serii C nie są związane  żadne dodatkowe świadczenia ani obowiązki. Nie istnieją ograniczenia umowne co do  przenoszenia praw z Akcji Serii D. Z Akcjami Serii D nie są związane żadne dodatkowe  świadczenia ani obowiązki. 

Czytaj  Co to jest czynsz inicjalny w leasingu?

Rysunek 2 Wykres 3 miesięczny 

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu Emisyjnego Spółka nie zawarła umów o  subemisję inwestycyjną dotyczącą Akcji Oferowanych. Emitent nie wyklucza jednak  możliwości zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną w związku z emisją Akcji Serii C. W 

przypadku zawarcia takiej umowy Emitent przekaże informacje do publicznej wiadomości w  formie raportu bieżącego. Emitent nie zamierza zawierać umów o subemisję usługową. Koszty emisji Akcji Oferowanych poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego  Emitenta pomniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad  wartością nominalną akcji, zaś pozostała ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych. 

Tabela 9 Artman SA Roczny raport skonsolidowany 

Okres Przychody  netto ze  sprzedaży Zysk (strata)  na działalności  operacyjnejZysk brutto Zysk netto
roczny 2005 142 019 4 930 4 048 3 181 
roczny 2004 102 777 1 994 257 230 

Specyfika działalności handlowej wiąże się z koniecznością gromadzenia dużej liczby zapasów na początku każdego sezonu sprzedaży. Strategia Spółki zakłada utrzymywanie  wysokich stanów zapasów, aby móc realizować jednostkowo duże zamówienia ze strony  klientów. Wysoki stan zapasów z jednej więc strony zabezpiecza normalne funkcjonowanie  Spółki, z drugiej zaś stanowi czynnik przewagi konkurencyjnej Artman S.A. wśród innych  dostawców. 

Tabela 10 Artman SA – Prognozy (wartości w tys.) 

Okres prognozyPrzychody Przychody zrealizowaneZysk netto Zysk netto zrealizowany
2007 270 000 b.d. 11 000 b.d. 
2008 307 900 b.d. 13 600 b.d. 

Obecnie krajowy rynek odzieżowy wciąż jeszcze znajduje się we wczesnej fazie  rozwoju w porównaniu z rynkiem zachodnioeuropejskim. Wynika to z niższej siły nabywczej  polskiego społeczeństwa i w związku z tym ograniczonego popytu na odzież. Udział odzieży i  obuwia w strukturze zakupów przeciętnego Polaka jest ponad dwukrotnie niższy niż średnio w krajach zachodnioeuropejskich. Wartość polskiego rynku odzieży, choć od kilku lat na  niezmiennym poziomie, szacowana jest na około 3,5-4 mld USD (około 15-17 mld zł) rocznie. 

Czytaj  Jakie informacje znajdują się na fakturze?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Polski Ład — Zmiany w estońskim CIT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *