Czym charakteryzuje się majątek spółki zoo

Majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) składa się z różnych elementów:

  1. Przedmioty majątkowe nabyte przez spółkę podczas jej istnienia poprzez działania organów spółki, pełnomocników oraz wspólników.
  2. Kapitał zakładowy, który stanowi pierwotny majątek spółki. Wartość kapitału zakładowego wynosi co najmniej 5 000 złotych i wnoszą go wspólnicy jako wkład
  3. Spółka może także tworzyć inne kapitały, które pełnią rolę funduszy fakultatywnych na określone cele. Przykłady to kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Czym charakteryzuje się majątek spółki zoo

Czym jest kapitał zapasowy ?

Kapitał zapasowy tworzymy głównie w celu pokrycia ewentualnych strat bilansowych, które mogą pojawić się w trakcie funkcjonowania spółki. Możemy go również wykorzystać do wypłaty zysków wspólnikom lub innych celów określonych w umowie spółki.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kim są GIGerów i dlaczego warto ich zatrudniać ?
w środku

Kapitał zakładowy jest kwotą minimalną, którą wspólnicy muszą wnosić jako wkład do spółki. Wartość ta wynosi co najmniej 5 000 złotych i wnosimy ją przede wszystkim w formie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Nadwyżka wkładów pieniężnych nad wartością nominalną udziałów może zostać przekazana na kapitał zapasowy.

Wkłady wnoszone do kapitału zakładowego gwarantują wspólnikom członkostwo w spółce. Kapitał ten musimy wypłacić w całości przed rejestracją spółki. W przypadku spółek powstałych w trybie S24, możemy go być wpłacić w ciągu 7 dni od daty wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

Zarząd spółki ma przede wszystkim obowiązek zagwarantować, że cały kapitał zakładowy zostanie wpłacony przed rejestracją spółki, i musi dostarczyć oświadczenie potwierdzające, że wkłady zostały wniesione przez wszystkich wspólników.

Wkłady mogą być wnoszone jako pieniężne lub niepieniężne. Czyli aporty, jednakże niepieniężne wkłady muszą być zbywalne, przydatne dla spółki oraz możliwe do wyceny. Przykłady takich niepieniężnych wkładów to prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, prawa autorskie, prawa własności przemysłowej i papiery wartościowe.

Czytaj  Polski nauczyciel w Niemczech i Danii

Nie można jednak wnosić do spółki przedmiotów, takich jak ograniczone prawa rzeczowe, prawa dożywocia czy prawa wynikające z umów najmu, dzierżawy lub leasingu. Środki pieniężne zgromadzone w kapitale zakładowym wykorzystują wspólnicy do rozpoczęcia działalności spółki. Początkowa kwota kapitału zakładowego jest zwykle podwyższona w trakcie istnienia spółki.

W spółce z o.o. wyróżniamy trzy rodzaje organów:

  1. Zgromadzenie wspólników, które stanowi najwyższą władzę spółki i podejmuje uchwały, do których potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników.
  2. Zarząd, który jest organem wykonawczym i reprezentuje spółkę na zewnątrz. Może być jednoosobowy lub wieloosobowy i podejmuje decyzje w sferze bieżącego zarządzania spółką.
  3. Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, które pełnią funkcje nadzorcze nad działalnością spółki. Rada nadzorcza działa stało, a komisja rewizyjna działa okresowo i ocenia działania zarządu oraz sprawozdania finansowe.

Wybór organów oraz ich funkcje zależą od umowy spółki oraz wielkości kapitału zakładowego.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Polski Ład 2.0 – nadchodzą zmiany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *