Zatrudnienie młodocianego w firmie

Zatrudnienie młodocianego w firmie Zatrudnienie osoby powyżej 15. roku życia jest możliwe pod warunkiem, że ta osoba ukończyła co najmniej szkołę podstawową i posiada orzeczenie lekarskie potwierdzające jej zdolność do wykonywania konkretnej pracy (zgodnie z art. 191 § 1 Kodeksu pracy). Natomiast młodociany, który nie ukończył szkoły podstawowej, może być zatrudniony tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Zatrudnienie młodocianego w firmie
Business team meeting working with new startup project, discussion and analysis data the charts and graphs, calculator, laptop computer using, Business finances and accounting concept.

Zatrudnienie młodocianych na umowę o pracę jest możliwe w dwóch przypadkach:

 1. W celu przygotowania zawodowego, co obejmuje naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
 2. Do wykonywania lekkich prac.

Młodociany bez kwalifikacji zawodowych może pracować wyłącznie w celu zdobycia zawodu.

Pracownik młodociany musi kontynuować naukę do ukończenia 18. roku życia.

Jeśli chodzi o zatrudnianie młodocianych w celu przygotowania zawodowego:

 • Pracodawca lub osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy mogą zatrudniać młodocianych w celu przygotowania zawodowego.
 • Pracownicy, którzy są uprawnieni do prowadzenia przygotowania zawodowego w imieniu pracodawcy lub posiadają odpowiednie kwalifikacje instruktorskie, mogą również szkolić młodocianych.
 • Okres nauki zawodu trwa 36 miesięcy.

Przyuczenie do wykonywania konkretnej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. Młodociani uczestnicy OHP (Ochotniczego Hufca Pracy) mogą znaleźć zatrudnienie do momentu ukończenia szkoły podstawowej, maksymalnie do 22 miesięcy. Zasady zatrudniania w ramach przyuczenia do wykonywania konkretnego zawodu ustala pracodawca.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego musi być zawarta na piśmie i określać rodzaj przygotowania zawodowego, jego czas trwania, miejsce, sposób przygotowania teoretycznego i wynagrodzenie. Umowa jest zawierana na czas określony i kończy się po zakończeniu przygotowania zawodowego.

Jeśli chodzi o zatrudnianie młodocianych do wykonywania lekkich prac:

 • Pracodawca ustala wymiar i rozkład czasu pracy pracownika młodocianego, uwzględniając liczbę godzin nauki w szkole.
 • Tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekroczyć 12 godzin. Dzienny w dniu zajęć szkolnych nie może przekroczyć 2 godzin. W okresie ferii tygodniowy limit wynosi 35 godzin, a dzienny 7 godzin.
 • Pracownik młodociany nie może pracować w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (zazwyczaj między 22:00 a 6:00).
 • Dzienny odpoczynek musi wynosić co najmniej 14 godzin, a tygodniowy co najmniej 48 godzin.
 • Pracownik młodociany ma prawo do urlopu wypoczynkowego, który wzrasta wraz z długością pracy.
 • Wynagrodzenie pracownika młodocianego zależy od okresu nauki zawodu i nie może być niższe niż określone procentowo stawki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Czytaj  Księgowanie zakupów na rzecz firmy

Zatrudnienie młodocianego w firmie – Pracodawca musi zapewnić opiekę i pomoc młodocianym pracownikom, pomagając im dostosować się do pracy i udzielając niezbędnych informacji oraz szkoleń. Ponadto, pracodawca musi do prowadzenia ewidencji młodocianych pracowników.

Młodociani pracownicy mają również prawo do urlopu wypoczynkowego, a ich wynagrodzenie musi być przynajmniej na poziomie określonym przez przepisy.

Zasady zatrudniania młodocianych pracowników mogą ulec zmianie, dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne przepisy Kodeksu pracy oraz regulacje obowiązujące w danym kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *