Kogo dotyczy zwolnienie dyscyplinarne ?

Kogo dotyczy zwolnienie dyscyplinarne ? Być może spotkałeś się z sytuacją, w której rozważałeś zwolnienie pracownika z winy pracownika, nazywane także “zwolnieniem dyscyplinarnym”, ale zrezygnowałeś z tego pomysłu ze względu na skomplikowane formalności i obawy przed ewentualnymi procesami sądowymi wszczynanymi przez zwalnianych pracowników. Jeśli jednak jesteś jednym z tych szczęśliwych przedsiębiorców, którzy do tej pory nie mieli takich problemów, to gratulujemy cię za wybór pracowników! Niemniej jednak, jeśli kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba, w niniejszym tekście podpowiemy, co musisz zrobić, aby pracownicy zwolnieni dyscyplinarnie nie mieli podstaw do skierowania sprawy do sądu.

Kogo dotyczy zwolnienie dyscyplinarne

Czym się wyróżnia zwolnienie dyscyplinarne ?

Różnica między zwolnieniem dyscyplinarnym a innymi formami zwolnienia polega na tym, że zwolnienie dyscyplinarne ma skutek natychmiastowy, co oznacza, że umowa o pracę przestaje obowiązywać od momentu przekazania pracownikowi oświadczenia, podczas gdy w innych przypadkach, termin wypowiedzenia wynika z przepisów kodeksu pracy lub umowy między stronami.

Należy podkreślić, że umowa przestaje obowiązywać, gdy pracownik dostaje oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu dyscyplinarnym i ma możliwość zapoznania się z jego treścią. Nawet jeśli pracownik z jakiegoś powodu nie chce zapoznać się z treścią oświadczenia pracodawcy, nie ma to znaczenia dla skuteczności zwolnienia dyscyplinarnego.

Różnica jest oczywista, gdy pracodawca wysyła oświadczenie o zwolnieniu dyscyplinarnym listem poleconym, a pracownik celowo nie odbiera go. Bierność pracownika nie ma znaczenia dla skuteczności zwolnienia dyscyplinarnego, a umowa o pracę zostaje rozwiązana w dniu, w którym pracownik odmówił odbioru listu poleconego.

Podobnie, gdy pracodawca wręczy pracownikowi oświadczenie o zwolnieniu dyscyplinarnym, a pracownik je przeczyta i odmówi jego przyjęcia, umowa o pracę zostaje rozwiązana z chwilą wręczenia oświadczenia przez pracodawcę, nawet jeśli pracownik nie przeczytał go do końca. Jednak jeśli pracodawca później zaoferuje pracownikowi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, będzie to równoznaczne z cofnięciem zwolnienia dyscyplinarnego.

Czytaj  Korekta faktury – kiedy należy wystawić?

Zwolnienie w trybie dyscyplinarnym jest zawsze dotkliwe dla pracownika, ponieważ umowa o pracę przestaje obowiązywać natychmiast. Dlatego ustawodawca przewidział pewne przesłanki zarówno materialne, jak i formalne, które pracodawca musi spełnić.

Kiedy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie?

Zwolnienie dyscyplinarne jest możliwe, gdy spełnione są przesłanki określone w kodeksie pracy i interes pracodawcy tego wymaga. Kodeks pracy określa zamknięty katalog sytuacji, w których można zwolnić pracownika dyscyplinarnie. Pracodawca musi ściśle przestrzegać tych przesłanek.

Warto zaznaczyć, że spełnienie przesłanek określonych w kodeksie pracy nie oznacza obowiązku zwolnienia dyscyplinarnego przez pracodawcę. Często lepiej dla pracodawcy jest rozważyć inny sposób zakończenia stosunku pracy. Niemniej jednak, jeśli zdecydujesz się na zwolnienie dyscyplinarne, musisz wykazać, że zachodzi jedna z przesłanek przewidzianych w kodeksie pracy. Pracodawca musi wskazać konkretne naruszenie obowiązków przez pracownika i wykazać, że było to ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, co uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne.

Kogo dotyczy zwolnienie dyscyplinarne ? Przykłady ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych:

 • Niewłaściwe świadczenie pracy, na przykład korzystanie z nielegalnych programów komputerowych podczas pracy.
 • Odmowa wykonania polecenia pracodawcy bez uzasadnienia.
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy.
 • Samowolne opuszczenie miejsca pracy.
 • Działanie sprzeczne z charakterem wykonywanej pracy.
 • Nadużycie świadczeń z ubezpieczeń społecznych, na przykład podczas zwolnienia lekarskiego.
 • Nietrzeźwość lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy.

Popełnienie przestępstwa przez pracownika:

Jeśli pracownik popełni przestępstwo w związku z wykonywaną pracą, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę dyscyplinarnie. Jednak popełnienie przestępstwa musi być bezpośrednio związane z pracą i stanowić naruszenie obowiązków pracowniczych.

Przykładem może być kradzież mienia pracodawcy lub nadużycie zaufania pracodawcy przez pracownika. Pracodawca powinien zgłosić popełnienie przestępstwa odpowiednim organom ścigania i przeprowadzić własne postępowanie dyscyplinarne w celu rozwiązania umowy o pracę.

Utrata przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy:

W niektórych przypadkach pracownik może utracić uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy, co może uniemożliwić mu wykonywanie obowiązków. Przykładem może być sytuacja, w której pracownik straci uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych, a praca polega na kierowaniu samochodem dostawczym. W takim przypadku pracodawca może rozwiązać umowę o pracę dyscyplinarnie.

Czytaj  Formy opodatkowania dochodów - Karta podatkowa

Jak przeprowadzić zwolnienie dyscyplinarne?

Pracodawca, który chce przeprowadzić zwolnienie dyscyplinarne, powinien przestrzegać określonych procedur. Oto kroki, które należy podjąć:

 1. Wyjaśnienie sprawy:Najpierw pracodawca powinien dokładnie zbadać sytuację i zdobyć wszystkie niezbędne informacje na temat naruszenia obowiązków przez pracownika. Ważne jest, aby wiedzieć, co się dokładnie stało i jakie są dowody na popełnione naruszenie.
 2. Powiadomienie pracownika:Pracodawca powinien w sposób jasny i zrozumiały poinformować pracownika o zarzutach i naruszeniach, których dokonał. To powiadomienie może być przekazane ustnie lub na piśmie, ale ważne jest, aby pracownik wiedział, o co dokładnie chodzi.
 3. Przesłuchanie pracownika:Pracodawca powinien dać pracownikowi możliwość wypowiedzenia się na temat zarzutów i naruszeń. Przesłuchanie pracownika jest ważnym elementem procedury i może wpłynąć na ostateczną decyzję pracodawcy.
 4. Decyzja o zwolnieniu:Po przeprowadzeniu dochodzenia i wysłuchaniu pracownika, pracodawca podejmuje ostateczną decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym. Decyzja ta jest zawsze uzasadniona i opierać się na przesłankach przewidzianych w kodeksie pracy.
 5. Powiadomienie o zwolnieniu:Pracodawca powinien przekazać pracownikowi oświadczenie o zwolnieniu dyscyplinarnym. Oświadczenie to powinno zawierać uzasadnienie decyzji, datę skutecznego rozwiązania umowy o pracę oraz informacje o ewentualnym prawie pracownika do odwołania się od tej decyzji.
 6. Odwołanie:Pracownik ma prawo odwołać się od decyzji o zwolnieniu dyscyplinarnym do sądu pracy. Jeśli pracownik zdecyduje się skorzystać z tego prawa, sprawę rozpatruje sąd.

Kogo dotyczy zwolnienie dyscyplinarne ?

O czym warto pamiętać ?

Warto pamiętać, że procedura zwolnienia dyscyplinarnego jest zawsze przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i z poszanowaniem praw pracownika. Pracodawca powinien również zachować dokumentację dotyczącą całej procedury, aby móc udokumentować swoje działania w przypadku ewentualnych sporów sądowych.

Podsumowując, zwolnienie dyscyplinarne jest surową formą zakończenia stosunku pracy, która ma skutek natychmiastowy i wymaga spełnienia określonych przesłanek określonych w kodeksie pracy. Pracodawca powinien przestrzegać określonych procedur i zachować dokumentację w celu udokumentowania swoich działań. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zwolnienia dyscyplinarnego, warto skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. kadrowych, aby uniknąć ewentualnych problemów prawnych.”

Czytaj  Jak przygotować spis z natury?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *